Powiatowy programu zapobiegania przestępczości.

 

W dniu 26 czerwca 2015 roku Rada Powiatu uchwaliła  Powiatowy programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2015 - 2018” jako realizację zapisu art. 38a ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz art. 12 pkt. 9b. Program jest kompleksowym opracowaniem zawierającym określone cele i sposoby ich realizacji. Wdrożenie Programu ma zapewnić podniesienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, jak też wpłynąć na poprawę stanu szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Podstawowym założeniem Programu jest koordynacja i aktywizacja działania wszystkich władz, służb, instytucji, szkół, środowisk i obywateli, zajmujących się zawodowo  i społecznie problematyką szeroko rozumianego bezpieczeństwa

i porządku publicznego. Program stanowi wyraz troski władz powiatu oraz ich dążenia do budowania wśród mieszkańców poczucia współodpowiedzialności za sytuację w powiecie. Program ten niech będzie płaszczyzną współpracy dla wszystkich mieszkańców powiatu węgorzewskiego. Każda nowa inicjatywa, pomysł, który przyczyni się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa może uzupełnić jego treść. Tylko zintegrowane działania wszystkich podmiotów i ogółu mieszkańców mogą skutecznie przeciwstawić się niekorzystnym zjawiskom kryminogennym, różnego rodzaju patologiom, zagrożeniu bezpieczeństwa obywateli naszego powiatu.

Program ten powstał w oparciu o analizę zagrożeń występujących na terenie Powiatu Węgorzewskiego oraz wniosków wypływających z realizacji programu z lat 2011 – 2014 . Podstawowym celem Programu jest kontynuowanie w latach

2015-2018 zadań ujętych w planie 2011-2014 oraz nowych wynikających z aktualnej sytuacji.

„Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2015 – 2018” opracowany został przez zespół wyznaczony przez Komisję Bezpieczeństwa

 i Porządku przy Staroście Węgorzewskim pod przewodnictwem Pana Krzysztofa LASKOWSKIEGO, w skład którego weszli przedstawiciele:

 • Rady Powiatu (członkowie KB) - Zenon Jan POMIAN i Adam ROCZNIAK,
 • Burmistrza Węgorzewa – Mirosław STASZEWSKI - Komendant SM;
 • Wójta Gminy Budy – Jan KONDRAT;
 • Wójta Gminy Pozezdrze – Lechosław SKASS;
 • Komendanta Powiatowego Policji w Węgorzewie - podkomisarz Adrian GAJDA;
 • Komendanta Powiatowego Państwowe Straży Pożarnej  w Węgorzewie - aspirant Tomasz GRUNWALD;
 • Powiatowego Urzędu Pracy - Bożena ROBAK;
 • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Dyrektor Dariusz JURKIEWICZ;
 • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego -  Dorota KOZIAN;
 • Powiatowego Inspektoratu Weterynarii - Adam MARIAK.

 

 

  uchwala_nr_ix_4_2015_rady_powiatu_z_dnia_26062015_r.pdf

program_zapobiegania__przestepczosci_na_lata_20152018.pdf

 

 

              Dnia 20 czerwca  2017 r. w  sali konferencyjnej Starostwa odbyło się drugie w 2017 roku posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa przy Staroście Węgorzewskim . W trakcie posiedzenia odczytano Zarządzenie Nr 16/2017 Starosty Węgorzewskiego w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa na lata 2017-2020.  Burmistrz Węgorzewa , Wójtowie,  Prokurator Okręgowy i Komendant Powiatowy Policji  w Węgorzewie  desygnowali do składu Komisji Bezpieczeństwa:


 • z-cę Prokuratora Rejonowego w Giżycku – Pan Macieja Prokopa;
 • przedstawiciela Gminy Węgorzewo – Pana Edwarda Ożgę;
 • przedstawiciela  Gminy Pozezdrze – Pana Łukasza Bogdanowicza;
 • przedstawiciela  Gminy Budry – Pana Jana Królika;
 • przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji – Panów inspektora Kazimierza  Surowca i komisarza Piotra Wysockiego.

Po przedstawieniu zebranym nowych członków komisji , Starosta Węgorzewski wręczyła nominacje nowo wybranym członkom.

 

 

  zarzadzenie_o_powolniau_kb_na_lata_201720120.pdf

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-web.pl