XXXI sesja Rady Powiatu w Węgorzewie

 (link otworzy duże zdjęcie)

23 lutego 2017 r. odbyła się XXXI sesja Rady Powiatu w Węgorzewie podczas, której zapoznano się z nasteującymi tematami:

 1. Informacja Zarządu Powiatu w zakresie standaryzacji MCZ SP PZOZ, w tym z planami inwestycyjnymi szpitala w 2017 roku. Podczas omawiania informacji Pani Katarzyna Kopiczko Dyrektor MCZ poinformowała mi. in., że została przyjęta ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – wprowadzający rozwiązania w zakresie utworzenia tzw. sieci szpitali. Ustawa zacznie obowiązywać z dniem 01.10. br. Do sieci szpitali został zakwalifikowany Szpital Powiatowy w Węgorzewie. W związku z tym działalność szpitala jest niezagrożona pod względem ustawowym. Wyjaśniła również, że występują braki kadrowe lekarzy w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Udało się jednak przedłużyć funkcjonowanie przychodni rodzinnej o kolejne trzy miesiące. Po uzgodnieniu z NFZ poradnia będzie dostępna dla pacjentów od godziny 800 do godziny 1530, a po 1530 będą odbywały się wizyty domowe. Obecnie prowadzone są intensywne działania związane z pozyskaniem lekarza. Ponadto omówiono plany inwestycyjnej Szpitala Powiatowego na 2017 rok.   
 2. Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie prowadzonej działalności za 2016 r.
 3. Sprawozdanie z pracy Powiatowego Rzecznika Konsumenta z działalności za 2016 r.
 4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie Powiatu Węgorzewskiego w 2016 roku i zamierzenia na rok 2017., w tym:

a)      Informacja o realizacji „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2015 – 2018”;

b)      Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Węgorzewskim za 2016 roku. Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie jednogłośnie pozytywnie.

c)      Informacja Komendy Powiatowej Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Węgorzewskiego za 2016 rok.

d)      Informacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa Powiatu Węgorzewskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2016 rok

Istotnym punktem sesji było podjęcie uchwał Rady Powiatu:

 1. nie została podjęta uchwała w sprawie wystąpienia Powiatu Węgorzewskiego ze Związku Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9) stosunkiem głosów 5 „za” przy 8 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”.
 2. podjęto uchwałę w sprawie wspólnego wykonania zadań z zakresu pomocy rodzinie (14 głosów „za”);
 3. podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2017 roku. (9 głosów „za” przy 2 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących”);
 4. podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z organizacją konferencji „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur”. (11 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących się”);
 5. podjęto uchwałę w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2017 rok. (14 głosów „za”);
 6. podjęto uchwałę w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2017-2026. (14 głosów „za”).
 7. podjęto uchwałę o zmianie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzone ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na ternie Powiatu Węgorzewskiego. (12 głosów „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się”)

Ponadto na sesji poruszono temat nowelizacji ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach. Nowe prawo upraszcza regulacje dotyczące wycinki drzew oraz daje jednostkom samorządu kompetencje do dostosowywania poziomu ochrony zieleni do ich potrzeb.

W końcowych wnioskach Radni przyjęli większością głosów wniosek w sprawie utworzenia Komisji Doraźnej ds. opracowania Herbu Powiatu Węgorzewskiego. Kolejna sesja została zaplanowana na dzień 30.03.2017 r.

 

Opublikowano: 27 lutego 2017 14:54

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 485

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-web.pl