XXXII sesja Rady Powiatu w Węgorzewie

 (link otworzy duże zdjęcie)

30 marca 2017 r. odbyła się XXXII sesja Rady Powiatu w Węgorzewie podczas, której zapoznano się ze sprawozdaniami z działalności jednostek organizacyjnych za 2016 rok:

 1. Powiatowego Urzędu Pracy z realizacji powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy.
 2. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie pieczy zastępczej, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 3. Domu Pomocy Społecznej, Powiatowego Domu Samopomocy i Warsztatu Terapii Zajęciowej
  z realizacji zadań statutowych.
 4. Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej nt. stanu sanitarnego na terenie Powiatu Węgorzewskiego.
 5. Zarządu Dróg Powiatowych w zakresie aktualnej sytuacji finansowej i planów remontowych dróg powiatowych.

Istotnym punktem sesji było podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:

 1. określenia zadań i podziału środków przydzielonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w Powiecie Węgorzewskim na 2017 rok (14 głosów „za” jednogłośnie).
 2. dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzone ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych
  i specjalnych na ternie Powiatu Węgorzewskiego (13 głosów „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”).
 3. 3.      powierzenia Gminie Węgorzewo zarządzania drogami powiatowymi. (14 głosów „za” jednogłośnie”). Przekazano w zarządzanie Gminie Węgorzewo drogę powiatową Nr 1803N (ul. Kormoranów) Radzieje – Doba – droga woj. Nr 592, na odcinku Pilwa - Doba, co związane jest
  z realizowanym przez Gminę Węgorzewo projektem pt. „Mazurska Pętla Rowerowa. Gmina staje się zarządca wspomnianego odcinka drogi od 01.04. 2017 do 31.12.2026 r.
 4. zmiany uchwały dotyczącej ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w strzeżonej przystani. (14 głosów „za” jednogłośnie).
 5. 5.      powołania Komisji doraźnej do spraw herbu, flagi Powiatu Węgorzewskiego. (14 głosów „za” jednogłośnie). Do składu komisji powołano następujących radnych Rady Powiatu: Pana Adam Maciej Florkiewicz, Pana Krzysztofa Kołaszewskiego i Pana Marka Zawadkę.
 6. 6.      zmian budżetu Powiatu na 2017 rok. (14 głosów „za” jednogłośnie). Główną zmianą w budżecie było zmniejszenie wysokość subwencji oświatowej na rok 2017 o kwotę 297.466 zł. zgodnie
  z informacją Ministerstwa Finansów
  z dnia 27 stycznia 2017 r.
 7. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2017-2026.
  (14 głosów „za” jednogłośnie).

Kolejna sesja została zaplanowana na dzień 27.04.2017 r.

Opublikowano: 10 kwietnia 2017 11:54

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 240

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-web.pl