Tworzymy Zespół ds. Ekonomii Społecznej Powiatu Węgorzewskiego

 (link otworzy duże zdjęcie)

Z inicjatywy Pani Marty Florkowskiej, animatorki specjalistycznej Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku oraz Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej w Giżycku, przy aprobacie Starosty Węgorzewskiego Haliny Ireny Faj oraz Wiesławy Przybysz – Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie, w dniu dzisiejszym, w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie odbyło się spotkanie przedstawicieli sektora publicznego, społecznego i gospodarczego  reprezentujących wszystkie gminy powiatu węgorzewskiego. Osoby te reprezentowały instytucje rynku pracy, opieki społecznej, organizacje pozarządowe, w tym ekonomii społecznej oraz urzędy gmin  i powiatu.


Podczas spotkania  Dyrektor ROPS w Olsztynie pani Wiesława Przybysz przedstawiła ogólne zagadnienia dotyczące tworzenia ekonomii społecznej w regionie Warmii i Mazur, korzyści ekonomiczne wynikające dla wszystkich zainteresowanych sektorów (interesariuszy) oraz główne problemy zdiagnozowane w obszarze  podejmowania aktywności  w zakresie ekonomii społecznej na terenie powiatu węgorzewskiego. Według opinii wypowiadających się osób, w tym pani Marty Florkowskiej w powiecie węgorzewskim powinien być utworzony zespół liderów, który wesprze mieszkańców, w tym organizacje pozarządowe i przedsiębiorców w podejmowaniu przedsięwzięć służących zakładaniu przedsiębiorczości społecznej i tworzenia nowych miejsc pracy. Inicjatywa ta powinna być wsparta głównie przez sektor pozarządowy oraz funkcjonujące już w regionie ełckim organizacje wspierające ekonomie społeczną.


Barbara Dawcewicz – Pełnomocnik Starosty jak również Prezes Stowarzyszenia LGR WJM i Związku Stowarzyszeń LGD9 poinformowała, że wspólnie z pracownikami MGOPS, przy wsparciu Burmistrza Węgorzewa, LGD9 przygotowuje wniosek na utworzenie w gminie Węgorzewo Klubu Integracji Społecznej (KIS), jako zalążka do rozwinięcie kolejnych działań związanych z wsparciem ekonomii społecznej min. utworzenia spółdzielni socjalnej. Kolejnym projektem tworzącym podstawy do rozwoju ekonomii społecznej będzie modernizacja obiektu, w oparciu o który będzie funkcjonował KIS w kolejnych latach. Złożenie wniosku do RPO WM na modernizację obiektu (ok.  3 mln zł) planowane jest w lutym 2018 r, a do tego czasu Burmistrz zobowiązał się przygotować  niezbędną dokumentację. Dodała również, że  10-letnie doświadczenia wynikające z funkcjonowania  Związku Stowarzyszeń LGD9 wskazuje na to, że pojawienie się na terenie powiatu węgorzewskiego lidera,  
w tym wypadku Zespołu Ekonomii Społecznej Powiatu Węgorzewskiego wspierającego ekonomię społeczną, gwarantuje same dobre efekty dla mieszkańców, w tym dla tych najbardziej potrzebujących pomocy.


Starosta Węgorzewski Halina Irena Faj uczestnicząca osobiście w całym procesie tworzenia Zespołu i wspierająca organizacyjnie to działanie, wyraziła swoją aprobatę dla całej inicjatywy, dostrzegając również wyraźne korzyści dla wszystkich interesariuszy, a szczególnie dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu węgorzewskiego i tworzenia nowych miejsc pracy.


Spotkanie zakończyło wyrażeniem ogólnej aprobaty dla powołania Zespołu Ekonomii Społecznej Powiatu Węgorzewskiego  przez wszystkich uczestników spotkania, a część z nich złożyła już deklaracje przystąpienia do Zespołu.

Opublikowano: 14 września 2017 11:35

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 324

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-web.pl