E-biuletyn CENTRUM ANIMACJI SPOŁECZNEJ WRZESIEŃ 2017

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

E-biuletyn

CENTRUM ANIMACJI SPOŁECZNEJ

WRZESIEŃ 2017

 

1.

TRWA REALIZACJA PROJEKTU
„CENTRUM ANIMACJI SPOŁECZNEJ - KONTYNUACJA”

Projekt pn. „Centrum Animacji Społecznej - kontynuacja” jest realizowany w okresie 01.04.2017r. – 31.12.2017r. przez Związek Stowarzyszeń LGD9 z siedzibą w Węgorzewie, oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” z siedzibą w Węgorzewie, w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

W ramach projektu otwarte zostało biuro CAS w Węgorzewie przy ul. Plac Wolności 1b,
w którym prowadzone jest bezpłatne doradztwo dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, w tym doradztwo księgowe, organizowane są specjalistyczne szkolenia
i spotkania animacyjne (również w terenie), zorganizowano wizytę studyjną do inkubatora przetwórstwa lokalnego, a na realizację oczekuje jeszcze konkurs „Dobre praktyki – inspiracją dla społeczności”.

Ponadto w ramach projektu co miesiąc wydawany jest niniejszy e-biuletyn.

Obszarem objętym projektem jest 9 gmin: Węgorzewo, Pozezdrze, Budry, Srokowo, Giżycko, Miłki, Ryn, Wydminy, Kruklanki mieszczących się na terenie 3 powiatów: węgorzewskiego, giżyckiego i kętrzyńskiego.

Zapraszamy do biura CAS po bezpłatne wsparcie oraz na stronę www.caswegorzewo.pl, na której w zakładce E-biuletyn znajdują się wszystkie wydane biuletyny.

Życzymy miłej lektury!

 

2.

CHCESZ ZAŁOŻYĆ STOWARZYSZENIE, A NIE WIESZ JAK?
PRZYJDŹ DO CAS, POMOŻEMY!

Centrum Animacji Społecznej w Węgorzewie zaprasza wszystkich, którzy planują bądź rozważają założenie stowarzyszenia na obszarze działania CAS-u tzn. gmin: Węgorzewo, Budry, Pozezdrze, Srokowo, Giżycko, Kruklanki, Miłki, Wydminy, Ryn.

Doradcy CAS-u wszystko wyjaśnią, udzielą informacji, a ponadto pomogą przygotować dokumenty założycielskie, przeprowadzić zebranie założycielskie, a następnie przygotować dokumenty rejestrowe do KRS-u.

Dla założonych przy wsparciu CAS-u stowarzyszeń zapewniamy kompleksowe wsparcie księgowe: pomoc w pierwszych formalnościach, przygotowaniu dokumentacji księgowej,
a następnie księgowaniu pierwszych operacji gospodarczych.

Doradztwo jest bezpłatne. Zapraszamy do współpracy!

3.

ZAPRASZAMY PO NOWOŚCI WYDAWNICZE!

W ramach projektu „Centrum Animacji Społecznej – kontynuacja” prowadzona jest biblioteczka z nowościami wydawniczymi. Zapraszamy po zakupione publikacje:

      Dokumentacja inwentaryzacyjna w NGO;

      Problemy księgowe MGO w pytaniach i odpowiedziach;

      Wolontariusze i pracownicy NGO mają prawo do zwrotu kosztów podróży;

      Rozliczanie dotacji unijnych. Wskazówki, jak nie popełniać błędów;

      FIO 2018-2023: przeszło 57 mln zł dla organizacji pozarządowych;

      Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych;

      Formularze od podstaw – jak wygodniej pracować z Excelem;

      Informator kadrowego 2017

      Vademecum dokumentacji kadrowej 2017 – od zatrudnienia do zwolnienia pracownika

      Akta osobowe 2017 – jak uniknąć błędów

      Współpraca koordynatora z księgową gwarantuje powodzenie projektu

4.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

,,DOBRE PRAKTYKI – INSPIRACJĄ DLA SPOŁECZNOŚCI”

 

Centrum Animacji Społecznej w Węgorzewie zaprasza do udziału w konkursie na najlepszą inicjatywę społeczną zrealizowaną na terenie gmin należących do Związku Stowarzyszeń LGD9 oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
I Na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych, w tym grup nieformalnych.
II Na najlepszą inicjatywę sołectwa.

Celem konkursu jest nagrodzenie najciekawszych inicjatyw, promocja aktywnych organizacji/ grup/ sołectw, aktywizacja lokalnej społeczności do uczestnictwa w inicjatywach lokalnych oraz wsparcie rozwoju aktywności społecznej.

Termin zgłoszeń upływa 15 listopada 2017r. o godz. 15.30.

Szczegółowe informacje nt. konkursy, w tym regulamin i formularz zgłoszenia dostępne są na stronie www.caswegorzewo.pl

Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody za 3 pierwsze miejsca w obu kategoriach J

5.

ZAPRASZAMY NA ZEBRANIE ZAŁOŻYCIELSKIE STOWARZYSZENIA KAL!

Sołtys i Rada Sołecka Kalu zapraszają wszystkich zainteresowanych na zebranie założycielskie Stowarzyszenia KAL.

Zebranie odbędzie się 01 października br. (niedziela) o  godz. 16.00 u Sołtysa.

Chcesz działać na rzecz swojej społeczności? – przyjdź na zebranie założycielskie Stowarzyszenia KAL, którego utworzenie da możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację planów i ciekawych projektów, a także będzie mogło być partnerem dla instytucji i innych organizacji.

Aby zebranie założycielskie mogło być prawomocne, deklaracje członkowskie powinno złożyć co najmniej 7 osób.

UWAGA: Na zebranie należy wziąć dowody osobiste.

6.

KONSULTACJE PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2018

Burmistrz Węgorzewa zaprasza do konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej
w Węgorzewie, w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.”

Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii odnoszących się do projektu przedmiotowej uchwały.

Konsultacje są przeprowadzane w formie wyrażenia pisemnej opinii i złożenia uwag do   projektu    Programu. Opinie    i   uwagi   można   zgłaszać   na   druku   formularza,
w nieprzekraczalnym terminie do 09.10.2017r.:
– pocztą elektroniczną na adres email: danuta.abramowicz@um.wegorzewo.pl
– osobiście w – Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie.

Wynik konsultacji ma charakter opiniotwórczy i nie jest wiążący dla organów Gminy Węgorzewo.

Ponadto Burmistrz Węgorzewa zaprasza na spotkanie zaplanowane na 19 października 2017 roku o godz.1500 (czwartek), w sali konferencyjnej (na II piętrze) Urzędu Miejskiego
w Węgorzewie.
Celem spotkania będzie omówienie współpracy Gminy Węgorzewo

z organizacjami pozarządowymi.

7.

KONKURSY GRANTOWE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Na stronie Centrum Animacji Społecznej: www.caswegorzewo.pl dostępna jest zakładka GRANTY, w której znajdziecie Państwo informacje nt. aktualnie dostępnych konkursów grantowych. Zachęcamy również do odwiedzania strony: http://www.eurodesk.pl/nasza-baza/granty

Lp

KONKURS

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM „RÓWNAĆ SZANSE”

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA oraz Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży serdecznie zapraszają do udziału w Regionalnym Konkursie Grantowym „Równać Szanse”.

Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Działania realizowane w ramach projektu powinny wspierać rozwój u młodych ludzi z małych miejscowości, umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu poprzez podnoszenie ich kompetencji.

W konkursie mogą brać udział fundacje, stowarzyszenia, w tym także ochotnicze straże pożarne, miejskie, gminne i powiatowe biblioteki oraz miejskie i gminne domy kultury z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

Dotacje w wysokości do 8 500 zł, przyznawane są na półroczne działania młodych osób w wieku 13-19 lat, pochodzących ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców.

Wnioski można składać do 25 października br., do godz. 12:00.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: rownacszanse.pl

2.

KONKURSY PROGRAMU OPERACYJNEGO „RYBACTWO I MORZE”
W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2016-2023

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” planuje na przełomie 2017/2018 roku ogłosić następujące konkursy i granty w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze:

 • ·         1.1.2    Budowa i rozbudowa punktowej infrastruktury rekreacyjno – Turystycznej (1 000 000,00 zł. konkurs/ 299 000,00 zł. grant)
 • ·         1.1.4    Stworzenie i wdrożenie ujednoliconego systemu znakowania obiektów i tras turystycznych (80 200,00 zł. grant)
 • ·         1.2.1    Realizacja przedsięwzięć związanych z energetyką prosumencką
  (40 000,00 zł. grant)
 • ·         1.2.2    Modernizacja związana z poprawą efektywności energetycznej obiektów gospodarczych, publicznych i oświetlenia publicznego (500 000,00 zł. konkurs)
 • ·         2.2.2    Wsparcie przedsięwzięć związanych z rozbudową systemu zintegrowanych pakietów turystycznych pod marką Mazurskie Trakty oraz inne markowe przedsięwzięcia (950 000,00 zł. konkurs)
 • ·         2.3.1    Wsparcie inicjatyw związanych z tworzeniem i rozwojem lokalnych kolekcji, ekspozycji, muzeów, izb pamięci, tradycji itp. (150 000,00zł. konkurs)
 • ·         2.3.2    Wsparcie działań związanych z popularyzowaniem dobrych praktyk związanych
  z wykorzystaniem zasobów naturalnych (176 000,00 zł. konkurs/grant)
 • ·         3.1.1    Wsparcie działań animacyjnych skierowanych w szczególności do grup
  defaworyzowanych (50 000,00 zł. grant)

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mazurylgr.pl

3.

KONKURSY PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2016-2023

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” planuje na przełomie 2017/2018 roku ogłosić następujące konkursy i granty w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:

 • ·         2.1.2    Akcje promujące przedsiębiorczość, w szczególności wśród osób młodych i grup de faworyzowanych (50 000,00 zł. grant)
 • ·         2.1.4    Promowanie lokalnych produktów i usług (100 000,00 zł. grant)
 • ·         2.1.5    Prowadzenie działań edukacyjnych i doradczych na rzecz poprawy konkurencyjności lokalnej gospodarki (120 000,00 zł. konkurs)
 • ·         2.2.3    Wsparcie działań służących poprawie kompetencji kadr obsługi ruchu turystycznego (40 000,00 zł. grant)
 • ·         3.1.1    Wsparcie działań animacyjnych skierowanych w szczególności do grup de faworyzowanych (20 000,00 zł. grant)
 • ·         3.1.2    Wsparcie oddolnych inicjatyw związanych z popularyzowaniem i rozwojem aktywnych form wypoczynku i rekreacji (80 000,00 grant)
 • ·         3.2.1    Wsparcie inicjatyw zwiększających potencjał społeczny subregionu (30 000,00 zł. grant)
 • 3.2.2    Wsparcie działań na rzecz poprawy dostępu do informacji (373 050,00 zł. konkurs/grant)

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mazurylgr.pl

 

8.

ZA NAMI DOŻYNKI GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE!

W okresie sierpień – wrzesień br. przedstawiciele Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” uczestniczyli w dożynkach gminnych i powiatowych odbywających się na obszarze jej działania (9 gmin) oraz w dożynkach wojewódzkich
w Olsztynku (17.09.2017r.). Podczas dożynek udzielane były informacje nt. możliwości otrzymania dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

 

 

9.

ZA NAMI SZKOLENIE
„TRENING KREATYWNEGO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW”

W dniach 29-30 września 2017 roku w sali konferencyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” w Węgorzewie odbyło się bezpłatne szkolenie pn. Trening kreatywnego rozwiązywania problemów”.

Szkolenie poprowadziła pani Jolanta Aleksandra Rodzewicz – dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgorzewie; nauczyciel dyplomowany, wieloletni praktyk.

W szkoleniu udział wzięło 15 osób - członków organizacji pozarządowych oraz aktywnych mieszkańców obszaru działania LGD9 i LGR.

 

 

E-biuletyn opracowała:

Dominika Brożewicz

Doradca / Animator CAS

Opublikowano: 02 października 2017 21:39

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

E-biuletyn CAS wrzesień 2017 [3.94 MB]

Wyświetleń: 303

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl