Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa w dniu 11 października br

 (link otworzy duże zdjęcie)

Zgodnie z Planem posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa w dniu 11 października odbyło się trzecie w 2017 roku posiedzenie KB . Porządek przedmiotowego posiedzenia przedstawiał się następująco:


1.    Stan przestępczości i zakres jej zwalczania na terenie powiatu węgorzewskiego- informacja Prokuratury Rejonowej w Giżycku.


2.    Ocena stanu bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym na terenie powiatu węgorzewskiego.


3.    Przemoc w rodzinie na podstawie interwencji  przeprowadzonych w powiecie węgorzewskim. Alkohol – przejaw demoralizacji .

 

W posiedzeniu uczestniczyli:

 

Członkowie Komisji Bezpieczeństwa:

Zenon Jan Pomian- Radny Powiatowy;

Jan Królik - przedstawiciel Gminy Budry;

Kazimierz Surowiec- Komendant Powiatowy Policji;

Komisarz Piotr Wysocki – Z-ca Komendanta Powiatowego Policji.

 

 oraz pozostali zaproszeni goście:

Maciej Prokop – Z-ca Prokuratora Rejonowego w Giżycku;

Krzysztof Kołaszewski – wicestarosta;

Krzysztof Laskowski  – Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i ZK Starsotwa;

Jacek Miszkiel – inspektor w Referacie Bezpieczeństwa i ZK;

mł. bryg. Paweł Mickiewicz – Komendant  Powiatowy  PSP;

Anna Maroszyk – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny;

asp. SG Damian Warych – Placówka SG w Węgorzewie;

Mirosław Staszewski – Komendant  SM;

Dariusz Jurkiewicz – Dyrektor PCPR.

 

Posiedzenie otworzył  Pan Krzysztof Kołaszewski  Wicestarosta. Po przywitaniu członków KB  i zaproszonych gości,  omówił  plan przebiegu posiedzenia. Plan posiedzenia został zatwierdzony jednogłośnie.

 

W trakcie realizacji pierwszego  punktu  posiedzenia Pan Maciej Prokop , zastępca Prokuratora Rejonowego  w Giżycku  zapoznał zebranych  z działaniami prokuratury w okresie od 1 stycznia do 30 września 2017 roku prowadzonymi na terenie powiatu węgorzewskiego. Z przedstawionych danych wynika , że stan bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu nie budzi zastrzeżeń. Zaznaczył się wzrost przestępstw   o charakterze gospodarczym, a w szczególności  oszustwa internetowe i temu podobne.

 

W trakcie realizacji drugiego punktu posiedzenia Komendant Powiatowy Policji , Komendant Powiatowy PSP, Komendant Straży Miejskiej , PPIS oraz przedstawiciel Placówki Straży Granicznej  omówili działania prowadzone w poszczególnych służbach, inspekcjach i strażach sprzyjające poprawie bezpieczeństwa wypoczynku w okresie  wakacji. W okresie tym nie zanotowano zdarzeń i incydentów , które mogły wpłynąć na pogorszenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów.  Członkowie KB stwierdzili , że wszystkie służby, inspekcje i straże były bardzo dobrze przygotowani do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom odwiedzających nasz region.

 

Realizując punk trzeci posiedzenia Pan Dariusz Jurkiewicz Dyrektor PCPR, omówił zagadnienie dotyczące  przemocy w rodzinie. Stwierdził, że zagadnienie to nie stanowi problemu na terenie naszego powiatu.

Opublikowano: 11 października 2017 13:40

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 331

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl