XVI sesja Rady Powiatu w Węgorzewie

 (link otworzy duże zdjęcie)

28 stycznia 2016 r. odbyła się XVI sesja Rady Powiatu w Węgorzewie, której przewodniczył Pan Maciej Zmitrowicz Przewodniczący Rady Powiatu. Uczestnicy sesji wysłuchali informacji z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji. Informacje z pracy Zarządu Powiatu przedstawiła Pani Halina Faj Starosta Węgorzewski. Obecny na sesji Pan Andrzej Lachowicz zastępca Burmistrza poinformował o przyjętych przez Radę Miejską uchwałach w sprawie uaktualnienia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Węgorzewo. Zawnioskował również o rozpowszechnianie wśród mieszkańców miasta informacji w sprawie wypełniania ankiet w celu opracowania planu zagospodarowania gospodarki niskoemisyjnej. Ankiety zostaną wykorzystane do oszacowania ilości zużytej energii oraz emisji CO2. Na koniec przedstawił ogłoszenie Burmistrza Węgorzewa o naborze wniosków na dofinansowanie zdań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Węgorzewo na lata 2016 – 2023.

 

Podczas sesji radni przyjęli jednogłośne pozytywnie plany pracy Rady Powiatu oraz Komisji stałych Rady Powiatu w Węgorzewie na 2016 r. Pan Maciej Zmitrowicz Przewodniczący Rady Powiatu wyjaśnił, że główna tematyka posiedzeń Rady jest stała i wynika z zadań ustawowych powiatu. Dodał, że również
w lutym rozszerzono tematykę bezpieczeństwa o dodatkowe sprawozdania ze Straży Pożarnej i Policji.
Z kolei w kwietniu będzie omówiony temat funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Węgorzewskim za I kwartał 2016 roku, a w maju poddana będzie analizie informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na temat stanu środowiska naturalnego na obszarze powiatu. Ponadto Komisja ds. Społecznych i Finansów rozpatrzy temat Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego z realizacji zadań w zakresie doradztwa rolniczego w 2015 roku.

 

Istotnym punktem obrad sesji Rady Powiatu było zapoznanie się ze sprawozdaniami przedstawicieli Powiatu Węgorzewskiego w stowarzyszeniach, fundacjach i innych podmiotach, w których powiat węgorzewski jest członkiem lub organem założycielskim. Rada rozpatrzyła sześć sprawozdań tj:

  •  sprawozdanie z działań podejmowanych w ramach członkostwa w Stowarzyszeniu Samorządów Przygranicznych Euroregionu Łyna – Ława za okres od 24.09.2014 r. do 08.09.2015 r.
  •  sprawozdanie z działalności przedstawiciela powiatu w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”.
  •  sprawozdanie z działalności przedstawiciela powiatu w Związku Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9),
  •  sprawozdanie z działalności przedstawiciela powiatu w Związku Powiatów Polskich w 2015 roku
  •  sprawozdanie przedstawiciela Rady Powiatu w Powiatowej w Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnoprawnych w 2015 roku.
  •  sprawozdanie przedstawiciela Rady Powiatu Węgorzewskiego z działalności w Radzie Społecznej Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie – Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Radni szczegółowo omówili sprawozdania nie wnosząc do nich uwag.

 

Kolejnym punktem porządku obrad sesji było rozpatrzenie sprawozdań z realizacji uchwał Rady i Zarządu Powiatu za II półrocze 2015 rok. Pan Maciej Zmitrowicz Przewodniczący Rady Powiatu podkreślił, że żadna z uchwał nie została uchylona przez Urząd Wojewódzki i Regionalną Izbę Obrachunkową
w Olsztynie.

 

Podczas sesji Radni Powiatowi przyjęli trzy uchwały w sprawie:

  •  powierzenia Gminie Węgorzewo zadań powiatowej biblioteki publicznej. (15 głosów „za”)
  •  wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Węgorzewskiego do wspólnej realizacji projektu pn. „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich”. (14 głosów „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”)
  •  trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Węgorzewskiego. (15 głosów „za”)

 

Kolejna sesja Rady Powiatu w Węgorzewie została zaplanowana na dzień 25 lutego 2016 roku o godz. 1530.

 

 

Opublikowano: 10 lutego 2016 11:46

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 649

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-web.pl