Powiatowy programu zapobiegania przestępczości.

 

W dniu 26 czerwca 2015 roku Rada Powiatu uchwaliła  Powiatowy programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2015 - 2018” jako realizację zapisu art. 38a ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz art. 12 pkt. 9b. Program jest kompleksowym opracowaniem zawierającym określone cele i sposoby ich realizacji. Wdrożenie Programu ma zapewnić podniesienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, jak też wpłynąć na poprawę stanu szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Podstawowym założeniem Programu jest koordynacja i aktywizacja działania wszystkich władz, służb, instytucji, szkół, środowisk i obywateli, zajmujących się zawodowo  i społecznie problematyką szeroko rozumianego bezpieczeństwa

i porządku publicznego. Program stanowi wyraz troski władz powiatu oraz ich dążenia do budowania wśród mieszkańców poczucia współodpowiedzialności za sytuację w powiecie. Program ten niech będzie płaszczyzną współpracy dla wszystkich mieszkańców powiatu węgorzewskiego. Każda nowa inicjatywa, pomysł, który przyczyni się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa może uzupełnić jego treść. Tylko zintegrowane działania wszystkich podmiotów i ogółu mieszkańców mogą skutecznie przeciwstawić się niekorzystnym zjawiskom kryminogennym, różnego rodzaju patologiom, zagrożeniu bezpieczeństwa obywateli naszego powiatu.

Program ten powstał w oparciu o analizę zagrożeń występujących na terenie Powiatu Węgorzewskiego oraz wniosków wypływających z realizacji programu z lat 2011 – 2014 . Podstawowym celem Programu jest kontynuowanie w latach

2015-2018 zadań ujętych w planie 2011-2014 oraz nowych wynikających z aktualnej sytuacji.

„Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2015 – 2018” opracowany został przez zespół wyznaczony przez Komisję Bezpieczeństwa

 i Porządku przy Staroście Węgorzewskim pod przewodnictwem Pana Krzysztofa LASKOWSKIEGO, w skład którego weszli przedstawiciele:

 • Rady Powiatu (członkowie KB) - Zenon Jan POMIAN i Adam ROCZNIAK,
 • Burmistrza Węgorzewa – Mirosław STASZEWSKI - Komendant SM;
 • Wójta Gminy Budy – Jan KONDRAT;
 • Wójta Gminy Pozezdrze – Lechosław SKASS;
 • Komendanta Powiatowego Policji w Węgorzewie - podkomisarz Adrian GAJDA;
 • Komendanta Powiatowego Państwowe Straży Pożarnej  w Węgorzewie - aspirant Tomasz GRUNWALD;
 • Powiatowego Urzędu Pracy - Bożena ROBAK;
 • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Dyrektor Dariusz JURKIEWICZ;
 • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego -  Dorota KOZIAN;
 • Powiatowego Inspektoratu Weterynarii - Adam MARIAK.

 

 

  uchwala_nr_ix_4_2015_rady_powiatu_z_dnia_26062015_r.pdf

program_zapobiegania__przestepczosci_na_lata_20152018.pdf

 

 

2017 rok


              Dnia 20 czerwca  2017 r. w  sali konferencyjnej Starostwa odbyło się drugie w 2017 roku posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa przy Staroście Węgorzewskim . W trakcie posiedzenia odczytano Zarządzenie Nr 16/2017 Starosty Węgorzewskiego w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa na lata 2017-2020.  Burmistrz Węgorzewa , Wójtowie,  Prokurator Okręgowy i Komendant Powiatowy Policji  w Węgorzewie  desygnowali do składu Komisji Bezpieczeństwa:


 • z-cę Prokuratora Rejonowego w Giżycku – Pan Macieja Prokopa;
 • przedstawiciela Gminy Węgorzewo – Pana Edwarda Ożgę;
 • przedstawiciela  Gminy Pozezdrze – Pana Łukasza Bogdanowicza;
 • przedstawiciela  Gminy Budry – Pana Jana Królika;
 • przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji – Panów inspektora Kazimierza  Surowca i komisarza Piotra Wysockiego.

Po przedstawieniu zebranym nowych członków komisji , Starosta Węgorzewski wręczyła nominacje nowo wybranym członkom.


 

Zgodnie z Planem posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa w dniu 11 października odbyło się trzecie w 2017 roku posiedzenie KB . Porządek przedmiotowego posiedzenia przedstawiał się następująco:


1.    Stan przestępczości i zakres jej zwalczania na terenie powiatu węgorzewskiego- informacja Prokuratury Rejonowej w Giżycku.


2.    Ocena stanu bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym na terenie powiatu węgorzewskiego.


3.    Przemoc w rodzinie na podstawie interwencji  przeprowadzonych w powiecie węgorzewskim. Alkohol – przejaw demoralizacji .

 

W posiedzeniu uczestniczyli:

Członkowie Komisji Bezpieczeństwa:

Zenon Jan Pomian- Radny Powiatowy;

Jan Królik - przedstawiciel Gminy Budry;

Kazimierz Surowiec- Komendant Powiatowy Policji;

Komisarz Piotr Wysocki – Z-ca Komendanta Powiatowego Policji.

 

 oraz pozostali zaproszeni goście:

Maciej Prokop – Z-ca Prokuratora Rejonowego w Giżycku;

Krzysztof Kołaszewski – wicestarosta;

Krzysztof Laskowski  – Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i ZK Starsotwa;

Jacek Miszkiel – inspektor w Referacie Bezpieczeństwa i ZK;

mł. bryg. Paweł Mickiewicz – Komendant  Powiatowy  PSP;

Anna Maroszyk – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny;

asp. SG Damian Warych – Placówka SG w Węgorzewie;

Mirosław Staszewski – Komendant  SM;

Dariusz Jurkiewicz – Dyrektor PCPR.

 

Posiedzenie otworzył  Pan Krzysztof Kołaszewski  Wicestarosta. Po przywitaniu członków KB  i zaproszonych gości,  omówił  plan przebiegu posiedzenia. Plan posiedzenia został zatwierdzony jednogłośnie.

 

W trakcie realizacji pierwszego  punktu  posiedzenia Pan Maciej Prokop , zastępca Prokuratora Rejonowego  w Giżycku  zapoznał zebranych  z działaniami prokuratury w okresie od 1 stycznia do 30 września 2017 roku prowadzonymi na terenie powiatu węgorzewskiego. Z przedstawionych danych wynika , że stan bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu nie budzi zastrzeżeń. Zaznaczył się wzrost przestępstw   o charakterze gospodarczym, a w szczególności  oszustwa internetowe i temu podobne.

 

W trakcie realizacji drugiego punktu posiedzenia Komendant Powiatowy Policji , Komendant Powiatowy PSP, Komendant Straży Miejskiej , PPIS oraz przedstawiciel Placówki Straży Granicznej  omówili działania prowadzone w poszczególnych służbach, inspekcjach i strażach sprzyjające poprawie bezpieczeństwa wypoczynku w okresie  wakacji. W okresie tym nie zanotowano zdarzeń i incydentów , które mogły wpłynąć na pogorszenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów.  Członkowie KB stwierdzili , że wszystkie służby, inspekcje i straże były bardzo dobrze przygotowani do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom odwiedzających nasz region.

 

Realizując punk trzeci posiedzenia Pan Dariusz Jurkiewicz Dyrektor PCPR, omówił zagadnienie dotyczące  przemocy w rodzinie. Stwierdził, że zagadnienie to nie stanowi problemu na terenie naszego powiatu.


 

  zarzadzenie_o_powolniau_kb_na_lata_201720120.pdf

 

 

 

Zgodnie z Planem posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa w dniu 20 grudnia odbyło się czwarte w 2017 roku posiedzenie KB . Porządek przedmiotowego posiedzenia przedstawiał się następująco:

 

 

1. Zapoznanie członków Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z projektem budżetu na rok 2018 na realizację zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywatel - opiniowanie projektu budżetu.2.  Omówienie propozycji planu pracy Komisji Bezpieczeństwa  w 2018  roku”. 


 

W posiedzeniu uczestniczyli:

 

 

Członkowie Komisji Bezpieczeństwa:

 

Halina Faj - Starsota Węgorzewski;

-  Zenon Jan Pomian- Radny Powiatowy;

 

Adam Roczniak - Radny Powiatowy;

 

Komisarz Piotr Wysocki – Z-ca Komendanta Powiatowego Policji.

 

 

 

 oraz pozostali zaproszeni goście:

 

Krzysztof Kołaszewski – wicestarosta;

 

Krzysztof Laskowski  – Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i ZK Starsotwa;

 

Jacek Miszkiel – inspektor w Referacie Bezpieczeństwa i ZK;

 

 

Podczas posiedzenia Komisja Bezpieczeństwa opiniowała projekt budżetu powiatu  w zakresie  porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu. Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali budżet na 2018 rok w zakresie  porządku publicznego i bezpieczeństwa.

Omówiono również projekt pracy i posiedzeń KB w 2018 roku. Projekt planu posiedzeń zostanie rozesłany do wszystkich członków KB i po konsultacjach oraz wprowadzonych poprawkach zostanie przedstawiony komisji bezpieczeństwa i porządku do zatwierdzenia w miesiącu lutym poczas pierwszego posiedzeniu  Komisji Bezpieczeństwa w 2018 roku. 

2018 rok

 

Dnia 8  lutego 2018 roku w  sali konferencyjnej Starostwa odbyło się pierwsze  w 2018 roku posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa przy Staroście Węgorzewskim . Posiedzenie przebiegło według następującego planu:

1.     Aktualna sytuacja hydrologiczna w systemie WJM i jej wpływ na wzrost zagrożenia podtopieniami na terenie powiatu. Zadania stojące przed samorządami w tym zakresie.

2.     Podsumowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Węgorzewskim w 2017  r.

3.     Informacja o realizacji „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2015-2018”.

4.     Zatwierdzenie „Planu posiedzeń KB w 2018  roku.

5.     Wystąpienie do GDDKiA w sprawie zmiany usytuowania przejść dla pieszych w obrębie nowego skrzyżowania Zamkowa -Armii Krajowej.

 

W posiedzeniu uczestniczyli:

 

Członkowie Komisji Bezpieczeństwa:

 

-  Halina Faj - Starosta Węgorzewski;

Zenon Jan Pomian- Radny Powiatowy;

-  Jan Królik – przedstawiciel Gminy Budry;

-  st. insp. Kazimierz Surowiec – Komendant Powiatowy Policji;

- komisarz Piotr Wysocki – Pierwszy Z-ca Komendanta Powiatowego Policji.

 

 oraz pozostali zaproszeni goście:

 

Krzysztof Kołaszewski – wicestarosta;

Krzysztof Laskowski  – Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i ZK Starsotwa;

Jacek Miszkiel – inspektor w Referacie Bezpieczeństwa i ZK;

- Bohdan Mohyła – Wójt Gminy Pozezdrze;

- Krzysztof Bogdański – przedstawiciel Wody Polskie;

- Krzysztof Stachowski – przedstawiciel Wody Polskie;

- Andrzej Fliszkiewicz – pracownik ds. ZK UG Pozezdrze;

- Norbert Bejnarowicz - pracownik ds. ZK UM;

- Ewa Topolewska - pracownik ds. ZK UG Pozezdrze.

 

W toku posiedzenia przedstawiciele PGW Wody Polskie nakreślili  ogólną sytuację hydrologiczną w Systemacie  WJM oraz na terenie powiatu węgorzewskiego. W chwili obecnej mamy bardzo wysoki stan wody w jeziorach co widać na promenadzie biegnącej od jeziora aż do portu. Jaka jest przyczyna takiej sytuacji? . Ubiegły rok oraz pierwsze dwa miesiące tego roku to okres obfitych opadów. Duża ilość opadów ponadnormatywnych (momentami spadło 300% normy - szczególnie w październiku 2017 roku) doprowadziła do takiej sytuacji. Po opadach październikowych, stany wód w zlewni WJM oraz rzek Węgorapy i Gołdapy wzrosły ponad normę. Przez długi czas ilość wody jaka dopływała do WJM była dużo większa od ilości odprowadzonej wody. Cały czas poziom wody wzrastał.   Od 10 stycznia rozpoczęto działania i udało się  wyrównać  dopływ z odpływem . Poziom wzrostu wód w Systemacie WJM został zatrzymany. W tym celu zwiększono odpływ na Pisę i Węgorapę , a także przymknięto dopływ z Sapiny i Krutyni.  Udało się przełamać ten impas. Pomogła też pogoda bo przyszły wreszcie mrozy i spływ powierzchniowy wód do WJM ustał.   

 

Następnie Komisja  dyskutowała nad „Sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Węgorzewskim w 2017  r”. Sprawozdanie  został zatwierdzony jednogłośnie.

               Kolejny punkt posiedzenia poświęcony był informacji o realizacji „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2015-2018”

               Następnie członkowie Komisji jednogłośnie zatwierdzili do działania „Planu posiedzeń KB w 2018  roku”.

               W ostatnim punkcie posiedzenia Komisja podjęła decyzję o wystąpieniu z wnioskiem do GDDKiA o zmianę usytuowania przejść dla pieszych w obrębie nowego skrzyżowania Zamkowa – Armii Krajowej.

 

 

 

Dnia  4 października 2018 roku w  sali konferencyjnej Starostwa odbyło się trzecie  w 2018 roku posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Węgorzewskim. Posiedzenie przebiegło według następującego planu:

 

1.  Ocena stanu bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym na terenie Powiatu Węgorzewskiego

2. Ocena stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na terenie Powiatu Węgorzewskiego. Skuteczność przepisów w zakresie ograniczenia narkomanii i spożywania alkoholu  (w szczególności w placówkach oświatowych, kulturalnych, sportowych i na terenie poszczególnych miejscowości).

 

 

W posiedzeniu uczestniczyli:

 

Członkowie Komisji Bezpieczeństwa:

 

-  Halina Faj - Starosta Węgorzewski;

Zenon Jan Pomian- Radny Powiatowy;

-  Jan Królik – przedstawiciel Gminy Budry;

-  mł. insp. Radosław Drach – Komendant Powiatowy Policji;

- Edward Ożga – przedstawiciel Gminy Węgorzewo;

- Łukasz Bogdanowicz – przedstawiciel Gminy Pozezdrze;

 


 oraz pozostali zaproszeni goście:

 

Krzysztof Kołaszewski – wicestarosta;

Krzysztof Laskowski  – Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i ZK Starsotwa;

Jacek Miszkiel – inspektor w Referacie Bezpieczeństwa i ZK;

- Bohdan Mohyła – Wójt Gminy Pozezdrze;

- Jan Kondrat – pracownik ds. ZK UG Budry;

- kpt. Ireneusz Lalak  – z-ca Komendanta Powiatowego PSP;

- Anna Maroszyk – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny;

- Aleksander Iwaniuk – przedstawiciel 11 mpa.

 

 W toku posiedzenia przedstawiciele Policji , PSP, Sanepidu i 11 mpa realizując punkt pierwszy posiedzenia dokonali oceny stanu bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym na terenie powiatu węgorzewskiego.  

 

Pan Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Radosław Drach  stwierdził,  że  poziom stanu bezpieczeństwa  na terenie podległym KPP w  Węgorzewie ocenia jako bardzo  wysoki, również w zakresie stanu bezpieczeństwa dzieci  i młodzieży .

 

Pan Z-ca Komendanta KPPSP w Węgorzewie kpt. Ireneusz Lalak stwierdził, że poziom bezpieczeństwa pożarowego nie budził zastrzeżeń.

 

Następnie  PPIS Pani Anna Maroszyk  poinformowała o najważniejszych działaniach PSS-E   w Węgorzewie. Stan sanitarno-higieniczny w okresie wakacyjnym nie budził zastrzeżeń. PPIS oceniła pozytywnie stan bezpieczeństwa na terenie powiatu również w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

 

W toku realizacji drugiego punktu posiedzenia Komendant Powiatowy Policji, Pani Bożena Stępak Dyrektor Zespół Obsługi   Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Węgorzewie oraz Dyrektor PCPR Pan Dariusz Jurkiewicz , jednoznacznie stwierdzili, że na terenie powiatu nie ma problemów z narkotykami wśród uczniów wszystkich szkół.

 

               Na zakończenie Pani Starosta  Halina Faj podziękowała wszystkim służbom i inspekcjom za działania w zakresie  utrzymania na wysokim poziomie bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym na terenie powiatu węgorzewskiego.


 

 

Dnia  18 grudnia  2018 roku   w  sali konferencyjnej Starostwa odbyło się czwarte  w 2018 roku posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Węgorzewskim. Posiedzenie przebiegło według następującego planu:

Opiniowanie projektu budżetu powiatu w zakresie realizację zadań Starosty nad zwierzchnictwem nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach  w zakresie porządku publicznego  i bezpieczeństwa obywateli.

 

Posiedzenie otworzyła Pani   Marzenna Supranowicz Starosta   Węgorzewski. Po przywitaniu członków Komisji Bezpieczeństwa oraz przybyłych gości (lista obecności dołączona do protokołu), zapoznała zebranych z porządkiem obrad. Porządek posiedzenia został przyjęty prze aklamację.

 

AD.1.

 

Pani Starosta zapoznała zebranych z projektem budżetu na 2019 rok w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. W dniu 10 grudnia komisje  Rady Powiatu pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu. W tym projekcie są zawarte miedzy innymi zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.  Gro tego budżetu stanowią  wydatki KP PSP. Plan wydatków na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową przewiduje kwotę 3.590.400 zł tj. Na funkcjonowanie Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zabezpieczono środki finansowe na poziomie 14.000 zł. W budżecie zabezpieczono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości  75.000 złotych. W planie budżetu ujęto kwotę dotacji wojewody na obronę narodową w kwocie 3 000,00 zł. Na kwalifikacje wojskowe zabezpieczono kwotę 13 000,00 zł. Na realizację zdań obrony cywilnej zabezpieczono kwotę 1 000,00 zł.

               Członkowie Komisji Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu w zakresie realizację zadań Starosty nad zwierzchnictwem nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach  w zakresie porządku publicznego  i bezpieczeństwa obywateli.


 

2019 rok


Dnia  6 lutego 2019 roku w  sali konferencyjnej Starostwa odbyło się pierwsze   w 2019 roku posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Węgorzewskim. Posiedzenie przebiegło według następującego planu:

1.      Wręczenie nominacji do składu KB – Eugeniusz Pieczul, Zenon Jan Pomian, Anna Maria Markowska.

2.     Podsumowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście

       Węgorzewskim w 2018  r.

3.     Informacja o realizacji „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa

       obywateli i porządku publicznego na lata 2015-2018”.

4.     Zatwierdzenie „Planu posiedzeń KB w 2019  roku”.

5.     Powołanie Komisji do opracowania „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony

      bezpieczeństwa obywateli  i porządku publicznego na lata 2019-2022”. 


W posiedzeniu uczestniczyli:

 

Członkowie Komisji Bezpieczeństwa:

-  Marzenna Supranowicz - Starosta Węgorzewski;

Zenon Jan Pomian- Radny Powiatowy;

- Eugeniusz Pieczul – Radny Powiatowy;

-  Jan Królik – przedstawiciel Gminy Budry;

-  mł. insp. Radosław Drach – Komendant Powiatowy Policji;

- Anna Maria Markowska – przedstawiciel Gminy Pozezdrze;

 

 oraz pozostali zaproszeni goście:

 

Mariusz Fatyga – wicestarosta;

Krzysztof Laskowski  – Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i ZK Starsotwa;

Jacek Miszkiel – inspektor w Referacie Bezpieczeństwa i ZK;

 

AD.1.

          Pani Starosta wręczyła nominacje delegowanym przez Radę Powiatu do składu Komisji Bezpieczeństwa radnym : Eugeniuszowi Pieczul , Janowi Zenonowi Pomianowi oraz Pani Annie Marii Markowskiej delegowanej do Komisji Bezpieczeństwa przez Wójta Gminy Pozezdrze.  


AD.2.

            Komisja przyjęła sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa  i Porządku przy Staroście Węgorzewskim w 2018  r. 

AD.3.

          W kolejnym punkcie posiedzenia członkowie Komisji Bezpieczeństwa zostali zapoznani ze sposobem realizacji  w 2018 roku  „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli  i porządku publicznego na lata 2015-2018”.  Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez obecnych na posiedzeniu członków Komisji.

AD.4.

          W toku realizacji tego punktu posiedzenia Komisja zapoznała się „Planem posiedzeń KB w 2019  roku” i jednogłośnie podjęła decyzje o przyjęciu do realizacji wyżej wymienionego planu.

AD.5.

Realizują ostatni punkt posiedzenia członkowie Komisji Bezpieczeństwa powołali zespół do opracowania „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli  i porządku publicznego na lata 2019-2022”.  W skład zespołu weszli:


 • Krzysztof Laskowski – przewodniczący zespołu;
 •  komisarz Adrian Gajda – przedstawiciel KP Policji;
 • kpt. Wojciech Żebrowski – przedstawiciel KP PSP;
 • Mirosław Staszewski – przedstawiciel  Urzędu Miejskiego;
 • Jan Kondrat – przedstawiciel UG Budry;
 • Andrzej Fliszkiewicz – przedstawiciel UG Pozezdrze;
 • Zdzisław Cukrowski – przedstawiciel PUP;
 • Adam Mariak – przedstawiciel PIW;
 • Dorota Kozian – przedstawiciel PPIS;
 • Dariusz Jurkiewicz – Dyrektor PCPR.
 • Zenon Jan Pomian – Radny Powiatowy członek KB;
 • Eugeniusz Pieczul – Radny Powiatowy członek KB


 

 

W dniu 2 kwietnia odbyło się drugie w 2019 roku posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa przy Staroście Węgorzewskim poświęcone  „Możliwościom przywrócenia linii kolejowej  nr 259 Kętrzyn-Węgorzewo,  a w dalszej kolejności skomunikowaniu jej z Olsztynem  i przywrócenia możliwości realizacji  transportów wojskowych  przez stacjonujący w Węgorzewie 11 Mazurski Pułk Artylerii”.

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Bezpieczeństwa:

 

 • Marzenna Supranowicz – Starosta Węgorzewski;
 • Eugeniusz Pieczul – członek rady  powiatu ;
 • Zenon Jan Pomian - członek rady  powiatu;
 • Jan Królik – przedstawiciel Gminy Budry;
 • Anna Maria Markowska – przedstawiciel Gminy Pozezdrze;
 • mł. insp. Radosław Drach – Komendant Powiatowy Policji;
 • nadkomisarz Marta Umbras – Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji.

 

 

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście:

 

 • Małgorzata Kopiczko – Senator RP;
 • Wojciech Kossakowski – Poseł na Sejm RP;
 • Jerzy Szmit – Prezes Zarządu Okręgowego PIS w Olsztynie;
 • Halina Faj – Przewodnicząca Rady Powiatu;
 • Mariusz Fatyga – wicestarosta;
 • Krzysztof Kołaszewski – Burmistrz Węgorzewa;
 • Lidia Czerniewicz – Zastępca Burmistrza Węgorzewa;
 • Bohdan Mohyła – Wójt Gminy Pozezdrze;
 • Monika Ziniewicz – przedstawiciel  24 WOG w Giżycku;
 • ppłk Mateusz Kujawski – przedstawiciel 11 mpa;
 • mjr Arkadiusz Wójcik – przedstawiciel 11 mpa;
 • Andrzej Życki – przedstawiciel 11 mpa;
 • Mirosław Oryńczak - przedstawiciel 11 mpa;
 • Cabaj Wiesław – administrator Węgielsztyn Mazury;
 • Krzysztof Laskowski – Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i ZK Starsotwa;
 • Jacek Miszkiel – inspektor w Referacie Bezpieczeństwa i ZK Starsotwa;
 • Paweł Roch – WSHK Węgorzewo.

 

 W toku posiedzenia Pani Halina Faj zapoznała zebranych z historią przejęcia linii kolejowej  nr 259 Kętrzyn-Węgorzewo w zarządzanie i dotychczasowej  jej eksploatacji. W toku dyskusji  Pani Senator Małgorzata Kopiczko, Pan  Poseł  Wojciech Kossakowski oraz Prezes Zarządu Okręgowego PIS w Olsztynie  Pan Jerzy Szmit wyrazili swoje pełne poparcie inicjatywie reaktywacji połączenia kolejowego Kętrzyn-Węgorzewo  i stwierdzili, że dołożą wszelkich starań aby ta inicjatywa zakończyła się sukcesem. Ustalono jakie należy podjąć działania , które mogą doprowadzić do przywrócenia  pełnego funkcjonowania połączenia kolejowego Kętrzyn-Węgorzewo.   W przypadku uzyskania przychylnej decyzji PKP S. A. o reaktywacji  linii kolejowej 259 Kętrzyn - Węgorzewo, będzie można wystąpić do MON z prośba o wsparcie  działań  związanych z uruchomieniem tego odcinka kolejowego. Pełne poparcie tej inicjatywie udzieli przedstawiciele władz samorządowych co znalazło odzwierciedlenie w liście intencyjnym skierowanym przez Powiat Węgorzewski, Powiat Kętrzyński. Gminę Węgorzewo, Urząd Miasta Kętrzyn, Gminę Srokowo, Gminę Budry, Gminę Pozezdrze do  Pana Andrzeja Adamczyka Ministra Infrastruktury .

 

               Na zakończenie posiedzenia podjęto decyzję o powołanie zespołu , który będzie miał na celu koordynowanie i sprawne  przeprowadzenie wszystkich działań zmierzających do przywrócenia pełnych połączeń kolejowych na odcinku nr 259 Kętrzyn-Węgorzewa.    

  

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl