Powiatowy programu zapobiegania przestępczości.

 

W dniu 26 czerwca 2015 roku Rada Powiatu uchwaliła  Powiatowy programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2015 - 2018” jako realizację zapisu art. 38a ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz art. 12 pkt. 9b. Program jest kompleksowym opracowaniem zawierającym określone cele i sposoby ich realizacji. Wdrożenie Programu ma zapewnić podniesienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, jak też wpłynąć na poprawę stanu szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Podstawowym założeniem Programu jest koordynacja i aktywizacja działania wszystkich władz, służb, instytucji, szkół, środowisk i obywateli, zajmujących się zawodowo  i społecznie problematyką szeroko rozumianego bezpieczeństwa

i porządku publicznego. Program stanowi wyraz troski władz powiatu oraz ich dążenia do budowania wśród mieszkańców poczucia współodpowiedzialności za sytuację w powiecie. Program ten niech będzie płaszczyzną współpracy dla wszystkich mieszkańców powiatu węgorzewskiego. Każda nowa inicjatywa, pomysł, który przyczyni się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa może uzupełnić jego treść. Tylko zintegrowane działania wszystkich podmiotów i ogółu mieszkańców mogą skutecznie przeciwstawić się niekorzystnym zjawiskom kryminogennym, różnego rodzaju patologiom, zagrożeniu bezpieczeństwa obywateli naszego powiatu.

Program ten powstał w oparciu o analizę zagrożeń występujących na terenie Powiatu Węgorzewskiego oraz wniosków wypływających z realizacji programu z lat 2011 – 2014 . Podstawowym celem Programu jest kontynuowanie w latach

2015-2018 zadań ujętych w planie 2011-2014 oraz nowych wynikających z aktualnej sytuacji.

„Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2015 – 2018” opracowany został przez zespół wyznaczony przez Komisję Bezpieczeństwa

 i Porządku przy Staroście Węgorzewskim pod przewodnictwem Pana Krzysztofa LASKOWSKIEGO, w skład którego weszli przedstawiciele:

 • Rady Powiatu (członkowie KB) - Zenon Jan POMIAN i Adam ROCZNIAK,
 • Burmistrza Węgorzewa – Mirosław STASZEWSKI - Komendant SM;
 • Wójta Gminy Budy – Jan KONDRAT;
 • Wójta Gminy Pozezdrze – Lechosław SKASS;
 • Komendanta Powiatowego Policji w Węgorzewie - podkomisarz Adrian GAJDA;
 • Komendanta Powiatowego Państwowe Straży Pożarnej  w Węgorzewie - aspirant Tomasz GRUNWALD;
 • Powiatowego Urzędu Pracy - Bożena ROBAK;
 • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Dyrektor Dariusz JURKIEWICZ;
 • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego -  Dorota KOZIAN;
 • Powiatowego Inspektoratu Weterynarii - Adam MARIAK.

 

 

  uchwala_nr_ix_4_2015_rady_powiatu_z_dnia_26062015_r.pdf

program_zapobiegania__przestepczosci_na_lata_20152018.pdf

 

 

2017 rok


              Dnia 20 czerwca  2017 r. w  sali konferencyjnej Starostwa odbyło się drugie w 2017 roku posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa przy Staroście Węgorzewskim . W trakcie posiedzenia odczytano Zarządzenie Nr 16/2017 Starosty Węgorzewskiego w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa na lata 2017-2020.  Burmistrz Węgorzewa , Wójtowie,  Prokurator Okręgowy i Komendant Powiatowy Policji  w Węgorzewie  desygnowali do składu Komisji Bezpieczeństwa:


 • z-cę Prokuratora Rejonowego w Giżycku – Pan Macieja Prokopa;
 • przedstawiciela Gminy Węgorzewo – Pana Edwarda Ożgę;
 • przedstawiciela  Gminy Pozezdrze – Pana Łukasza Bogdanowicza;
 • przedstawiciela  Gminy Budry – Pana Jana Królika;
 • przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji – Panów inspektora Kazimierza  Surowca i komisarza Piotra Wysockiego.

Po przedstawieniu zebranym nowych członków komisji , Starosta Węgorzewski wręczyła nominacje nowo wybranym członkom.


 

Zgodnie z Planem posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa w dniu 11 października odbyło się trzecie w 2017 roku posiedzenie KB . Porządek przedmiotowego posiedzenia przedstawiał się następująco:


1.    Stan przestępczości i zakres jej zwalczania na terenie powiatu węgorzewskiego- informacja Prokuratury Rejonowej w Giżycku.


2.    Ocena stanu bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym na terenie powiatu węgorzewskiego.


3.    Przemoc w rodzinie na podstawie interwencji  przeprowadzonych w powiecie węgorzewskim. Alkohol – przejaw demoralizacji .

 

W posiedzeniu uczestniczyli:

Członkowie Komisji Bezpieczeństwa:

Zenon Jan Pomian- Radny Powiatowy;

Jan Królik - przedstawiciel Gminy Budry;

Kazimierz Surowiec- Komendant Powiatowy Policji;

Komisarz Piotr Wysocki – Z-ca Komendanta Powiatowego Policji.

 

 oraz pozostali zaproszeni goście:

Maciej Prokop – Z-ca Prokuratora Rejonowego w Giżycku;

Krzysztof Kołaszewski – wicestarosta;

Krzysztof Laskowski  – Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i ZK Starsotwa;

Jacek Miszkiel – inspektor w Referacie Bezpieczeństwa i ZK;

mł. bryg. Paweł Mickiewicz – Komendant  Powiatowy  PSP;

Anna Maroszyk – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny;

asp. SG Damian Warych – Placówka SG w Węgorzewie;

Mirosław Staszewski – Komendant  SM;

Dariusz Jurkiewicz – Dyrektor PCPR.

 

Posiedzenie otworzył  Pan Krzysztof Kołaszewski  Wicestarosta. Po przywitaniu członków KB  i zaproszonych gości,  omówił  plan przebiegu posiedzenia. Plan posiedzenia został zatwierdzony jednogłośnie.

 

W trakcie realizacji pierwszego  punktu  posiedzenia Pan Maciej Prokop , zastępca Prokuratora Rejonowego  w Giżycku  zapoznał zebranych  z działaniami prokuratury w okresie od 1 stycznia do 30 września 2017 roku prowadzonymi na terenie powiatu węgorzewskiego. Z przedstawionych danych wynika , że stan bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu nie budzi zastrzeżeń. Zaznaczył się wzrost przestępstw   o charakterze gospodarczym, a w szczególności  oszustwa internetowe i temu podobne.

 

W trakcie realizacji drugiego punktu posiedzenia Komendant Powiatowy Policji , Komendant Powiatowy PSP, Komendant Straży Miejskiej , PPIS oraz przedstawiciel Placówki Straży Granicznej  omówili działania prowadzone w poszczególnych służbach, inspekcjach i strażach sprzyjające poprawie bezpieczeństwa wypoczynku w okresie  wakacji. W okresie tym nie zanotowano zdarzeń i incydentów , które mogły wpłynąć na pogorszenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów.  Członkowie KB stwierdzili , że wszystkie służby, inspekcje i straże były bardzo dobrze przygotowani do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom odwiedzających nasz region.

 

Realizując punk trzeci posiedzenia Pan Dariusz Jurkiewicz Dyrektor PCPR, omówił zagadnienie dotyczące  przemocy w rodzinie. Stwierdził, że zagadnienie to nie stanowi problemu na terenie naszego powiatu.


 

  zarzadzenie_o_powolniau_kb_na_lata_201720120.pdf

 

 

 

Zgodnie z Planem posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa w dniu 20 grudnia odbyło się czwarte w 2017 roku posiedzenie KB . Porządek przedmiotowego posiedzenia przedstawiał się następująco:

 

 

1. Zapoznanie członków Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z projektem budżetu na rok 2018 na realizację zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywatel - opiniowanie projektu budżetu.2.  Omówienie propozycji planu pracy Komisji Bezpieczeństwa  w 2018  roku”. 


 

W posiedzeniu uczestniczyli:

 

 

Członkowie Komisji Bezpieczeństwa:

 

Halina Faj - Starsota Węgorzewski;

-  Zenon Jan Pomian- Radny Powiatowy;

 

Adam Roczniak - Radny Powiatowy;

 

Komisarz Piotr Wysocki – Z-ca Komendanta Powiatowego Policji.

 

 

 

 oraz pozostali zaproszeni goście:

 

Krzysztof Kołaszewski – wicestarosta;

 

Krzysztof Laskowski  – Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i ZK Starsotwa;

 

Jacek Miszkiel – inspektor w Referacie Bezpieczeństwa i ZK;

 

 

Podczas posiedzenia Komisja Bezpieczeństwa opiniowała projekt budżetu powiatu  w zakresie  porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu. Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali budżet na 2018 rok w zakresie  porządku publicznego i bezpieczeństwa.

Omówiono również projekt pracy i posiedzeń KB w 2018 roku. Projekt planu posiedzeń zostanie rozesłany do wszystkich członków KB i po konsultacjach oraz wprowadzonych poprawkach zostanie przedstawiony komisji bezpieczeństwa i porządku do zatwierdzenia w miesiącu lutym poczas pierwszego posiedzeniu  Komisji Bezpieczeństwa w 2018 roku. 

2018 rok

 

Dnia 8  lutego 2018 roku w  sali konferencyjnej Starostwa odbyło się pierwsze  w 2018 roku posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa przy Staroście Węgorzewskim . Posiedzenie przebiegło według następującego planu:

1.     Aktualna sytuacja hydrologiczna w systemie WJM i jej wpływ na wzrost zagrożenia podtopieniami na terenie powiatu. Zadania stojące przed samorządami w tym zakresie.

2.     Podsumowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Węgorzewskim w 2017  r.

3.     Informacja o realizacji „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2015-2018”.

4.     Zatwierdzenie „Planu posiedzeń KB w 2018  roku.

5.     Wystąpienie do GDDKiA w sprawie zmiany usytuowania przejść dla pieszych w obrębie nowego skrzyżowania Zamkowa -Armii Krajowej.

 

 

 

W posiedzeniu uczestniczyli:

 

Członkowie Komisji Bezpieczeństwa:

 

-  Halina Faj - Starosta Węgorzewski;

Zenon Jan Pomian- Radny Powiatowy;

-  Jan Królik – przedstawiciel Gminy Budry;

-  st. insp. Kazimierz Surowiec – Komendant Powiatowy Policji;

- komisarz Piotr Wysocki – Pierwszy Z-ca Komendanta Powiatowego Policji.

 


 

 oraz pozostali zaproszeni goście:

 

Krzysztof Kołaszewski – wicestarosta;

Krzysztof Laskowski  – Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i ZK Starsotwa;

Jacek Miszkiel – inspektor w Referacie Bezpieczeństwa i ZK;

- Bohdan Mohyła – Wójt Gminy Pozezdrze;

- Krzysztof Bogdański – przedstawiciel Wody Polskie;

- Krzysztof Stachowski – przedstawiciel Wody Polskie;

- Andrzej Fliszkiewicz – pracownik ds. ZK UG Pozezdrze;

- Norbert Bejnarowicz - pracownik ds. ZK UM;

- Ewa Topolewska - pracownik ds. ZK UG Pozezdrze.

 

W toku posiedzenia przedstawiciele PGW Wody Polskie nakreślili  ogólną sytuację hydrologiczną w Systemacie  WJM oraz na terenie powiatu węgorzewskiego. W chwili obecnej mamy bardzo wysoki stan wody w jeziorach co widać na promenadzie biegnącej od jeziora aż do portu. Jaka jest przyczyna takiej sytuacji? . Ubiegły rok oraz pierwsze dwa miesiące tego roku to okres obfitych opadów. Duża ilość opadów ponadnormatywnych (momentami spadło 300% normy - szczególnie w październiku 2017 roku) doprowadziła do takiej sytuacji. Po opadach październikowych, stany wód w zlewni WJM oraz rzek Węgorapy i Gołdapy wzrosły ponad normę. Przez długi czas ilość wody jaka dopływała do WJM była dużo większa od ilości odprowadzonej wody. Cały czas poziom wody wzrastał.   Od 10 stycznia rozpoczęto działania i udało się  wyrównać  dopływ z odpływem . Poziom wzrostu wód w Systemacie WJM został zatrzymany. W tym celu zwiększono odpływ na Pisę i Węgorapę , a także przymknięto dopływ z Sapiny i Krutyni.  Udało się przełamać ten impas. Pomogła też pogoda bo przyszły wreszcie mrozy i spływ powierzchniowy wód do WJM ustał.   

 

Następnie Komisja  dyskutowała nad „Sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Węgorzewskim w 2017  r”. Sprawozdanie  został zatwierdzony jednogłośnie.

               Kolejny punkt posiedzenia poświęcony był informacji o realizacji „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2015-2018”

               Następnie członkowie Komisji jednogłośnie zatwierdzili do działania „Planu posiedzeń KB w 2018  roku”.

               W ostatnim punkcie posiedzenia Komisja podjęła decyzję o wystąpieniu z wnioskiem do GDDKiA o zmianę usytuowania przejść dla pieszych w obrębie nowego skrzyżowania Zamkowa – Armii Krajowej.

 

 

 

Dnia 4  czerwca 2018 roku w  sali konferencyjnej Starostwa odbyło się drugie w 2018 roku wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa przy Staroście Węgorzewskim  i PZZK. Posiedzenie przebiegło według następującego planu:

 

1.   Ocena stanu przygotowań administracji , służb , inspekcji, straży i innych do działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa wypoczynku w okresie zbliżających się wakacji.

2.   Ocena stanu czystości wód w poszczególnych ujęciach na terenie powiatu. Działania władz samorządowych i ZUK w zakresie poprawy jakości wody pitnej – rozbudowa  infrastruktury przesyłowej wody pitnej. 

3.   Ocena bezpieczeństwa pieszych i kierowców w ciągach komunikacyjnych na terenie Węgorzewa.  Usytuowanie przejść dla pieszych i ich doświetlenie – dyskusja nad poprawą bezpieczeństwa pieszych.

 

W posiedzeniczyli uczestniczyli:

 

Członkowie Komisji Bezpieczeństwa:

 

-  Halina Faj - Starosta Węgorzewski;

Zenon Jan Pomian- Radny Powiatowy;

Adam Roczniak - Radny Powiatowy;

-  Edward Ożga – przedstawiciel UM;

-  Łukasz Bogdanowicz  – przedstawiciel Gminy Pozezdrze;

-  mł. insp. Radosław Drach – Komendant Powiatowy Policji;

- komisarz Marta Umbras– Pierwszy Z-ca Komendanta Powiatowego Policji.

 

 oraz pozostali zaproszeni goście:

 

Krzysztof Kołaszewski – wicestarosta;

Krzysztof Laskowski  – Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i ZK Starsotwa;

Jacek Miszkiel – inspektor w Referacie Bezpieczeństwa i ZK;

- Krzysztof Piwowarczyk  – Burmistrz Węgorzewa ;

- Zbigniew Kurowicki  – Prezes MOPR ;

- Mirosław Staszewski  – Komendant Straży Miejskiej;

- mł. chor. Dariusz Kodź – przedstawiciel 11 mpa;

- kpt. Ireneusz Lalak  - z-ca Komendanta Powiatowego PSP;

- Janusz Skiterski - Kierownik Oddziału Wodociągów i Kanalizacji ZUK;

- Leszek Florczyk – PLW;

- Anna Maroszyk – PPIS;

- mjr SG Marcin Sobolewski – z-ca Komendanta Placówki SG w Węgorzewie;

- Norbert Bejnarowicz – przedstawiciel Urzędu Miejskiego.

 

      Po wręczeniu przez Panią Starostę aktów powołania do składu KB dla Pana mł. insp. Radosławowi Drach i Pani komisarz Marty Umbras przystąpiono do realizacji planu posiedzenia KB i członków PZZK.  

             Realizując pierwszy punkt posiedzenia  przedstawiciele poszczególnych służb, inspekcji, straży oraz pozostałych instytucji realizujących zadania w zakresie  bezpieczeństwa zapoznali zebranych z przygotowaniami do sezonu letniego i zadaniami mającymi na celu poprawę bezpieczeństwa wypoczynku w okresie zbliżających się wakacji.

            Kolejny punkt dotyczył oceny stanu czystości wód w poszczególnych ujęciach na terenie powiatu, działań władz samorządowych i ZUK w zakresie poprawy jakości wody pitnej i rozbudowy  infrastruktury przesyłowej wody pitnej. Pan Janusz Skiterski Kierownik Oddziału Wodociągów i Kanalizacji szczegółowo mówił to zagadnienie. Po wyłączeniu w dniu 31 lipca stacji w Węgielsztynie na terenie gminy Węgorzewo pozostaną trzy stacje uzdatniania wody : dla miasta Węgorzewa i okolic, Dąbrówka Nowa i Radzieje. Burmistrz Węgorzewa stwierdził, że przełączenie Węgielszyna do sieci miejskiej Węgorzewa kończy tak naprawdę kilkunastoletni etap planowania przez gminę Węgorzewo  i spółkę ZUK nowego wodociągowania gminy. Taryfy będą urealnione i koszty ponoszone przez gminne będą niższe. Zmniejszą się koszty dopłaty do wody.

            Oceniając bezpieczeństwo pieszych , Burmistrz Węgorzewa stwierdził, że zadaniem własnym gminy jest budowa i rozbudowa punktów świetlnych , niezależnie od tego przy jakiej drodze się znajdują. Regularnie w budżetach przeznaczamy rocznie od 100-200 tys. złotych na rozbudowę nowych punktów świetlnych. Jeżeli chodzi o bieżący rok to jesteśmy szczególnie zadowoleni ponieważ udało nam się doświetlić w nowoczesny sposób 4 przejścia dla pieszych wzdłuż ulicy Zamkowej. Są to przejścia dla pieszych zwyczajowo nazywane: vis-à-vis Karczmy , ROSMANA , BGŻ  BNP PARIBAS i przy Placu Grunwaldzkim.

 

  

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl