BEZPŁATNA POMOC POKRZYWDZONYM


Warmińsko Mazurskie Stowarzyszenie Pokrzywdzonym i Pomocy Prawnej  SAPERE AUDE zaprasza do świadczonej bezpłatnie pomocy:


 • prawnej osobom pokrzywdzonym przestępstwem i osobom im najbliższych;
 • świadkom przestępstwa i osobom im najbliższych;
 • psychologicznej, psychiatrycznej psychoterapeutycznej;
 • materialno-rzeczowej osobom pokrzywdzonym przestępstwem i osobom najbliższym;
 • zakupu wartości  materialnych i prawnych;
 •  psychologicznej świadkom i osobom im najbliższym;
 • tłumacza języka migowego;
 • prawnej osobom uprawnionym do bezpłatnej pomocy prawnej.

 

 

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem


 

Węgorzewo, ul. Zamkowa 34  (SOSW) , tel. 720 703 257

wegorzewo@pomocsapereaude.pl

 

GODZINY OTWARCIA

pn. – śr.: 8:00 – 13:00 czwartek: 13:00 – 18:00


 

Powiatowy programu zapobiegania przestępczości na lata 2019-2022

 

W dniu 28 listopada 2019 roku Rada Powiatu uchwaliła kolejny Powiatowy programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2019 - 2022” jako realizację zapisu art. 38a ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz art. 12 pkt. 9b. Program jest kompleksowym opracowaniem zawierającym określone cele i sposoby ich realizacji. Wdrożenie Programu ma zapewnić podniesienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, jak też wpłynąć na poprawę stanu szeroko pojętego bezpieczeństwa.


Podstawowym założeniem Programu jest koordynacja i aktywizacja działania wszystkich władz, służb, środowisk i obywateli, zajmujących się zawodowo i społecznie problematyką szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego.


Program ten powstał w oparciu o analizę zagrożeń występujących na terenie powiatu węgorzewskiego oraz wniosków wypływających z realizacji programu z lat 2011 – 2014 i 2015-2018. Podstawowym celem Programu jest kontynuowanie w latach 2019-2022 zadań ujętych w poprzednich planach oraz nowych wynikających z aktualnej oraz realizacja celów szczegółowych programu.


„Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019 – 2022” opracowany został przez zespół wyznaczony przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Węgorzewskim pod przewodnictwem Pana Krzysztofa LASKOWSKIEGO, w skład którego weszli przedstawiciele:


 • Rady Powiatu (członkowie KB) - Zenon Jan POMIAN i Adam ROCZNIAK,
 • Burmistrza Węgorzewa – Mirosław STASZEWSKI - Komendant SM;
 • Wójta Gminy Budy – Jan KONDRAT;
 • Wójta Gminy Pozezdrze – Andrzej FLISZKIEWICZ;
 • Komendanta Powiatowego Policji w Węgorzewie - nadkomisarz Adrian GAJDA;
 • Komendanta Powiatowego Państwowe Straży Pożarnej  w Węgorzewie - kpt. Wojciech MELNIK;
 • Powiatowego Urzędu Pracy - Zdzisław CUKROWSKI;
 • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Dyrektor Dariusz JURKIEWICZ;
 • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego -  Dorota KOZIAN;
 • Powiatowego Inspektoratu Weterynarii - Adam MARIAK.

 

 
    zal_nr_1_do_uchwaly_nr_xiii762019_program_zapobiegania__przestepczosci_na_lata_20192021_z_dnia_28112019.pdf

 

 
    zal_nr_2_do_uchwaly_nr_xiii762019_programu_2019__2021_z_dnia_28112019.pdf

 

 
   

 

 

 

 PRACE KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA

 

 

2017 rok


              Dnia 20 czerwca  2017 r. w  sali konferencyjnej Starostwa odbyło się drugie w 2017 roku posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa przy Staroście Węgorzewskim . W trakcie posiedzenia odczytano Zarządzenie Nr 16/2017 Starosty Węgorzewskiego w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa na lata 2017-2020.  Burmistrz Węgorzewa , Wójtowie,  Prokurator Okręgowy i Komendant Powiatowy Policji  w Węgorzewie  desygnowali do składu Komisji Bezpieczeństwa:


 • z-cę Prokuratora Rejonowego w Giżycku – Pan Macieja Prokopa;
 • przedstawiciela Gminy Węgorzewo – Pana Edwarda Ożgę;
 • przedstawiciela  Gminy Pozezdrze – Pana Łukasza Bogdanowicza;
 • przedstawiciela  Gminy Budry – Pana Jana Królika;
 • przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji – Panów inspektora Kazimierza  Surowca i komisarza Piotra Wysockiego.

Po przedstawieniu zebranym nowych członków komisji , Starosta Węgorzewski wręczyła nominacje nowo wybranym członkom.


 

Zgodnie z Planem posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa w dniu 11 października odbyło się trzecie w 2017 roku posiedzenie KB . Porządek przedmiotowego posiedzenia przedstawiał się następująco:


1.    Stan przestępczości i zakres jej zwalczania na terenie powiatu węgorzewskiego- informacja Prokuratury Rejonowej w Giżycku.


2.    Ocena stanu bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym na terenie powiatu węgorzewskiego.


3.    Przemoc w rodzinie na podstawie interwencji  przeprowadzonych w powiecie węgorzewskim. Alkohol – przejaw demoralizacji .

 

W posiedzeniu uczestniczyli:

Członkowie Komisji Bezpieczeństwa:

Zenon Jan Pomian- Radny Powiatowy;

Jan Królik - przedstawiciel Gminy Budry;

Kazimierz Surowiec- Komendant Powiatowy Policji;

Komisarz Piotr Wysocki – Z-ca Komendanta Powiatowego Policji.

 

 oraz pozostali zaproszeni goście:

Maciej Prokop – Z-ca Prokuratora Rejonowego w Giżycku;

Krzysztof Kołaszewski – wicestarosta;

Krzysztof Laskowski  – Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i ZK Starsotwa;

Jacek Miszkiel – inspektor w Referacie Bezpieczeństwa i ZK;

mł. bryg. Paweł Mickiewicz – Komendant  Powiatowy  PSP;

Anna Maroszyk – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny;

asp. SG Damian Warych – Placówka SG w Węgorzewie;

Mirosław Staszewski – Komendant  SM;

Dariusz Jurkiewicz – Dyrektor PCPR.

 

Posiedzenie otworzył  Pan Krzysztof Kołaszewski  Wicestarosta. Po przywitaniu członków KB  i zaproszonych gości,  omówił  plan przebiegu posiedzenia. Plan posiedzenia został zatwierdzony jednogłośnie.

 

W trakcie realizacji pierwszego  punktu  posiedzenia Pan Maciej Prokop , zastępca Prokuratora Rejonowego  w Giżycku  zapoznał zebranych  z działaniami prokuratury w okresie od 1 stycznia do 30 września 2017 roku prowadzonymi na terenie powiatu węgorzewskiego. Z przedstawionych danych wynika , że stan bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu nie budzi zastrzeżeń. Zaznaczył się wzrost przestępstw   o charakterze gospodarczym, a w szczególności  oszustwa internetowe i temu podobne.

 

W trakcie realizacji drugiego punktu posiedzenia Komendant Powiatowy Policji , Komendant Powiatowy PSP, Komendant Straży Miejskiej , PPIS oraz przedstawiciel Placówki Straży Granicznej  omówili działania prowadzone w poszczególnych służbach, inspekcjach i strażach sprzyjające poprawie bezpieczeństwa wypoczynku w okresie  wakacji. W okresie tym nie zanotowano zdarzeń i incydentów , które mogły wpłynąć na pogorszenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów.  Członkowie KB stwierdzili , że wszystkie służby, inspekcje i straże były bardzo dobrze przygotowani do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom odwiedzających nasz region.

 

Realizując punk trzeci posiedzenia Pan Dariusz Jurkiewicz Dyrektor PCPR, omówił zagadnienie dotyczące  przemocy w rodzinie. Stwierdził, że zagadnienie to nie stanowi problemu na terenie naszego powiatu.


 

  {file19187}

 

 

 

Zgodnie z Planem posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa w dniu 20 grudnia odbyło się czwarte w 2017 roku posiedzenie KB . Porządek przedmiotowego posiedzenia przedstawiał się następująco:

 

 

1. Zapoznanie członków Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z projektem budżetu na rok 2018 na realizację zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywatel - opiniowanie projektu budżetu.2.  Omówienie propozycji planu pracy Komisji Bezpieczeństwa  w 2018  roku”. 


 

W posiedzeniu uczestniczyli:

 

 

Członkowie Komisji Bezpieczeństwa:

 

Halina Faj - Starsota Węgorzewski;

-  Zenon Jan Pomian- Radny Powiatowy;

 

Adam Roczniak - Radny Powiatowy;

 

Komisarz Piotr Wysocki – Z-ca Komendanta Powiatowego Policji.

 

 

 

 oraz pozostali zaproszeni goście:

 

Krzysztof Kołaszewski – wicestarosta;

 

Krzysztof Laskowski  – Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i ZK Starsotwa;

 

Jacek Miszkiel – inspektor w Referacie Bezpieczeństwa i ZK;

 

 

Podczas posiedzenia Komisja Bezpieczeństwa opiniowała projekt budżetu powiatu  w zakresie  porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu. Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali budżet na 2018 rok w zakresie  porządku publicznego i bezpieczeństwa.

Omówiono również projekt pracy i posiedzeń KB w 2018 roku. Projekt planu posiedzeń zostanie rozesłany do wszystkich członków KB i po konsultacjach oraz wprowadzonych poprawkach zostanie przedstawiony komisji bezpieczeństwa i porządku do zatwierdzenia w miesiącu lutym poczas pierwszego posiedzeniu  Komisji Bezpieczeństwa w 2018 roku. 

2018 rok

 

Dnia 8  lutego 2018 roku w  sali konferencyjnej Starostwa odbyło się pierwsze  w 2018 roku posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa przy Staroście Węgorzewskim . Posiedzenie przebiegło według następującego planu:

1.     Aktualna sytuacja hydrologiczna w systemie WJM i jej wpływ na wzrost zagrożenia podtopieniami na terenie powiatu. Zadania stojące przed samorządami w tym zakresie.

2.     Podsumowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Węgorzewskim w 2017  r.

3.     Informacja o realizacji „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2015-2018”.

4.     Zatwierdzenie „Planu posiedzeń KB w 2018  roku.

5.     Wystąpienie do GDDKiA w sprawie zmiany usytuowania przejść dla pieszych w obrębie nowego skrzyżowania Zamkowa -Armii Krajowej.

 

W posiedzeniu uczestniczyli:

 

Członkowie Komisji Bezpieczeństwa:

 

-  Halina Faj - Starosta Węgorzewski;

Zenon Jan Pomian- Radny Powiatowy;

-  Jan Królik – przedstawiciel Gminy Budry;

-  st. insp. Kazimierz Surowiec – Komendant Powiatowy Policji;

- komisarz Piotr Wysocki – Pierwszy Z-ca Komendanta Powiatowego Policji.

 

 oraz pozostali zaproszeni goście:

 

Krzysztof Kołaszewski – wicestarosta;

Krzysztof Laskowski  – Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i ZK Starsotwa;

Jacek Miszkiel – inspektor w Referacie Bezpieczeństwa i ZK;

- Bohdan Mohyła – Wójt Gminy Pozezdrze;

- Krzysztof Bogdański – przedstawiciel Wody Polskie;

- Krzysztof Stachowski – przedstawiciel Wody Polskie;

- Andrzej Fliszkiewicz – pracownik ds. ZK UG Pozezdrze;

- Norbert Bejnarowicz - pracownik ds. ZK UM;

- Ewa Topolewska - pracownik ds. ZK UG Pozezdrze.

 

W toku posiedzenia przedstawiciele PGW Wody Polskie nakreślili  ogólną sytuację hydrologiczną w Systemacie  WJM oraz na terenie powiatu węgorzewskiego. W chwili obecnej mamy bardzo wysoki stan wody w jeziorach co widać na promenadzie biegnącej od jeziora aż do portu. Jaka jest przyczyna takiej sytuacji? . Ubiegły rok oraz pierwsze dwa miesiące tego roku to okres obfitych opadów. Duża ilość opadów ponadnormatywnych (momentami spadło 300% normy - szczególnie w październiku 2017 roku) doprowadziła do takiej sytuacji. Po opadach październikowych, stany wód w zlewni WJM oraz rzek Węgorapy i Gołdapy wzrosły ponad normę. Przez długi czas ilość wody jaka dopływała do WJM była dużo większa od ilości odprowadzonej wody. Cały czas poziom wody wzrastał.   Od 10 stycznia rozpoczęto działania i udało się  wyrównać  dopływ z odpływem . Poziom wzrostu wód w Systemacie WJM został zatrzymany. W tym celu zwiększono odpływ na Pisę i Węgorapę , a także przymknięto dopływ z Sapiny i Krutyni.  Udało się przełamać ten impas. Pomogła też pogoda bo przyszły wreszcie mrozy i spływ powierzchniowy wód do WJM ustał.   

 

Następnie Komisja  dyskutowała nad „Sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Węgorzewskim w 2017  r”. Sprawozdanie  został zatwierdzony jednogłośnie.

               Kolejny punkt posiedzenia poświęcony był informacji o realizacji „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2015-2018”

               Następnie członkowie Komisji jednogłośnie zatwierdzili do działania „Planu posiedzeń KB w 2018  roku”.

               W ostatnim punkcie posiedzenia Komisja podjęła decyzję o wystąpieniu z wnioskiem do GDDKiA o zmianę usytuowania przejść dla pieszych w obrębie nowego skrzyżowania Zamkowa – Armii Krajowej.

 

 

 

Dnia  4 października 2018 roku w  sali konferencyjnej Starostwa odbyło się trzecie  w 2018 roku posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Węgorzewskim. Posiedzenie przebiegło według następującego planu:

 

1.  Ocena stanu bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym na terenie Powiatu Węgorzewskiego

2. Ocena stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na terenie Powiatu Węgorzewskiego. Skuteczność przepisów w zakresie ograniczenia narkomanii i spożywania alkoholu  (w szczególności w placówkach oświatowych, kulturalnych, sportowych i na terenie poszczególnych miejscowości).

 

 

W posiedzeniu uczestniczyli:

 

Członkowie Komisji Bezpieczeństwa:

 

-  Halina Faj - Starosta Węgorzewski;

Zenon Jan Pomian- Radny Powiatowy;

-  Jan Królik – przedstawiciel Gminy Budry;

-  mł. insp. Radosław Drach – Komendant Powiatowy Policji;

- Edward Ożga – przedstawiciel Gminy Węgorzewo;

- Łukasz Bogdanowicz – przedstawiciel Gminy Pozezdrze;

 


 oraz pozostali zaproszeni goście:

 

Krzysztof Kołaszewski – wicestarosta;

Krzysztof Laskowski  – Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i ZK Starsotwa;

Jacek Miszkiel – inspektor w Referacie Bezpieczeństwa i ZK;

- Bohdan Mohyła – Wójt Gminy Pozezdrze;

- Jan Kondrat – pracownik ds. ZK UG Budry;

- kpt. Ireneusz Lalak  – z-ca Komendanta Powiatowego PSP;

- Anna Maroszyk – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny;

- Aleksander Iwaniuk – przedstawiciel 11 mpa.

 

 W toku posiedzenia przedstawiciele Policji , PSP, Sanepidu i 11 mpa realizując punkt pierwszy posiedzenia dokonali oceny stanu bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym na terenie powiatu węgorzewskiego.  

 

Pan Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Radosław Drach  stwierdził,  że  poziom stanu bezpieczeństwa  na terenie podległym KPP w  Węgorzewie ocenia jako bardzo  wysoki, również w zakresie stanu bezpieczeństwa dzieci  i młodzieży .

 

Pan Z-ca Komendanta KPPSP w Węgorzewie kpt. Ireneusz Lalak stwierdził, że poziom bezpieczeństwa pożarowego nie budził zastrzeżeń.

 

Następnie  PPIS Pani Anna Maroszyk  poinformowała o najważniejszych działaniach PSS-E   w Węgorzewie. Stan sanitarno-higieniczny w okresie wakacyjnym nie budził zastrzeżeń. PPIS oceniła pozytywnie stan bezpieczeństwa na terenie powiatu również w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

 

W toku realizacji drugiego punktu posiedzenia Komendant Powiatowy Policji, Pani Bożena Stępak Dyrektor Zespół Obsługi   Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Węgorzewie oraz Dyrektor PCPR Pan Dariusz Jurkiewicz , jednoznacznie stwierdzili, że na terenie powiatu nie ma problemów z narkotykami wśród uczniów wszystkich szkół.

 

               Na zakończenie Pani Starosta  Halina Faj podziękowała wszystkim służbom i inspekcjom za działania w zakresie  utrzymania na wysokim poziomie bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym na terenie powiatu węgorzewskiego.


 

 

Dnia  18 grudnia  2018 roku   w  sali konferencyjnej Starostwa odbyło się czwarte  w 2018 roku posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Węgorzewskim. Posiedzenie przebiegło według następującego planu:

Opiniowanie projektu budżetu powiatu w zakresie realizację zadań Starosty nad zwierzchnictwem nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach  w zakresie porządku publicznego  i bezpieczeństwa obywateli.

 

Posiedzenie otworzyła Pani   Marzenna Supranowicz Starosta   Węgorzewski. Po przywitaniu członków Komisji Bezpieczeństwa oraz przybyłych gości (lista obecności dołączona do protokołu), zapoznała zebranych z porządkiem obrad. Porządek posiedzenia został przyjęty prze aklamację.

 

AD.1.

 

Pani Starosta zapoznała zebranych z projektem budżetu na 2019 rok w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. W dniu 10 grudnia komisje  Rady Powiatu pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu. W tym projekcie są zawarte miedzy innymi zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.  Gro tego budżetu stanowią  wydatki KP PSP. Plan wydatków na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową przewiduje kwotę 3.590.400 zł tj. Na funkcjonowanie Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zabezpieczono środki finansowe na poziomie 14.000 zł. W budżecie zabezpieczono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości  75.000 złotych. W planie budżetu ujęto kwotę dotacji wojewody na obronę narodową w kwocie 3 000,00 zł. Na kwalifikacje wojskowe zabezpieczono kwotę 13 000,00 zł. Na realizację zdań obrony cywilnej zabezpieczono kwotę 1 000,00 zł.

               Członkowie Komisji Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu w zakresie realizację zadań Starosty nad zwierzchnictwem nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach  w zakresie porządku publicznego  i bezpieczeństwa obywateli.


 

2019 rok


Dnia  6 lutego 2019 roku w  sali konferencyjnej Starostwa odbyło się pierwsze   w 2019 roku posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Węgorzewskim. Posiedzenie przebiegło według następującego planu:

1.      Wręczenie nominacji do składu KB – Eugeniusz Pieczul, Zenon Jan Pomian, Anna Maria Markowska.

2.     Podsumowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście

       Węgorzewskim w 2018  r.

3.     Informacja o realizacji „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa

       obywateli i porządku publicznego na lata 2015-2018”.

4.     Zatwierdzenie „Planu posiedzeń KB w 2019  roku”.

5.     Powołanie Komisji do opracowania „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony

      bezpieczeństwa obywateli  i porządku publicznego na lata 2019-2022”. 


W posiedzeniu uczestniczyli:

 

Członkowie Komisji Bezpieczeństwa:

-  Marzenna Supranowicz - Starosta Węgorzewski;

Zenon Jan Pomian- Radny Powiatowy;

- Eugeniusz Pieczul – Radny Powiatowy;

-  Jan Królik – przedstawiciel Gminy Budry;

-  mł. insp. Radosław Drach – Komendant Powiatowy Policji;

- Anna Maria Markowska – przedstawiciel Gminy Pozezdrze;

 

 oraz pozostali zaproszeni goście:

 

Mariusz Fatyga – wicestarosta;

Krzysztof Laskowski  – Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i ZK Starsotwa;

Jacek Miszkiel – inspektor w Referacie Bezpieczeństwa i ZK;

 

AD.1.

          Pani Starosta wręczyła nominacje delegowanym przez Radę Powiatu do składu Komisji Bezpieczeństwa radnym : Eugeniuszowi Pieczul , Janowi Zenonowi Pomianowi oraz Pani Annie Marii Markowskiej delegowanej do Komisji Bezpieczeństwa przez Wójta Gminy Pozezdrze.  


AD.2.

            Komisja przyjęła sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa  i Porządku przy Staroście Węgorzewskim w 2018  r. 

AD.3.

          W kolejnym punkcie posiedzenia członkowie Komisji Bezpieczeństwa zostali zapoznani ze sposobem realizacji  w 2018 roku  „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli  i porządku publicznego na lata 2015-2018”.  Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez obecnych na posiedzeniu członków Komisji.

AD.4.

          W toku realizacji tego punktu posiedzenia Komisja zapoznała się „Planem posiedzeń KB w 2019  roku” i jednogłośnie podjęła decyzje o przyjęciu do realizacji wyżej wymienionego planu.

AD.5.

Realizują ostatni punkt posiedzenia członkowie Komisji Bezpieczeństwa powołali zespół do opracowania „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli  i porządku publicznego na lata 2019-2022”.  W skład zespołu weszli:


 • Krzysztof Laskowski – przewodniczący zespołu;
 •  komisarz Adrian Gajda – przedstawiciel KP Policji;
 • kpt. Wojciech Żebrowski – przedstawiciel KP PSP;
 • Mirosław Staszewski – przedstawiciel  Urzędu Miejskiego;
 • Jan Kondrat – przedstawiciel UG Budry;
 • Andrzej Fliszkiewicz – przedstawiciel UG Pozezdrze;
 • Zdzisław Cukrowski – przedstawiciel PUP;
 • Adam Mariak – przedstawiciel PIW;
 • Dorota Kozian – przedstawiciel PPIS;
 • Dariusz Jurkiewicz – Dyrektor PCPR.
 • Zenon Jan Pomian – Radny Powiatowy członek KB;
 • Eugeniusz Pieczul – Radny Powiatowy członek KB


 

 

W dniu 2 kwietnia odbyło się drugie w 2019 roku posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa przy Staroście Węgorzewskim poświęcone  „Możliwościom przywrócenia linii kolejowej  nr 259 Kętrzyn-Węgorzewo,  a w dalszej kolejności skomunikowaniu jej z Olsztynem  i przywrócenia możliwości realizacji  transportów wojskowych  przez stacjonujący w Węgorzewie 11 Mazurski Pułk Artylerii”.

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Bezpieczeństwa:

 

 • Marzenna Supranowicz – Starosta Węgorzewski;
 • Eugeniusz Pieczul – członek rady  powiatu ;
 • Zenon Jan Pomian - członek rady  powiatu;
 • Jan Królik – przedstawiciel Gminy Budry;
 • Anna Maria Markowska – przedstawiciel Gminy Pozezdrze;
 • mł. insp. Radosław Drach – Komendant Powiatowy Policji;
 • nadkomisarz Marta Umbras – Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji.

 

 

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście:

 

 • Małgorzata Kopiczko – Senator RP;
 • Wojciech Kossakowski – Poseł na Sejm RP;
 • Jerzy Szmit – Prezes Zarządu Okręgowego PIS w Olsztynie;
 • Halina Faj – Przewodnicząca Rady Powiatu;
 • Mariusz Fatyga – wicestarosta;
 • Krzysztof Kołaszewski – Burmistrz Węgorzewa;
 • Lidia Czerniewicz – Zastępca Burmistrza Węgorzewa;
 • Bohdan Mohyła – Wójt Gminy Pozezdrze;
 • Monika Ziniewicz – przedstawiciel  24 WOG w Giżycku;
 • ppłk Mateusz Kujawski – przedstawiciel 11 mpa;
 • mjr Arkadiusz Wójcik – przedstawiciel 11 mpa;
 • Andrzej Życki – przedstawiciel 11 mpa;
 • Mirosław Oryńczak - przedstawiciel 11 mpa;
 • Cabaj Wiesław – administrator Węgielsztyn Mazury;
 • Krzysztof Laskowski – Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i ZK Starsotwa;
 • Jacek Miszkiel – inspektor w Referacie Bezpieczeństwa i ZK Starsotwa;
 • Paweł Roch – WSHK Węgorzewo.

 

 W toku posiedzenia Pani Halina Faj zapoznała zebranych z historią przejęcia linii kolejowej  nr 259 Kętrzyn-Węgorzewo w zarządzanie i dotychczasowej  jej eksploatacji. W toku dyskusji  Pani Senator Małgorzata Kopiczko, Pan  Poseł  Wojciech Kossakowski oraz Prezes Zarządu Okręgowego PIS w Olsztynie  Pan Jerzy Szmit wyrazili swoje pełne poparcie inicjatywie reaktywacji połączenia kolejowego Kętrzyn-Węgorzewo  i stwierdzili, że dołożą wszelkich starań aby ta inicjatywa zakończyła się sukcesem. Ustalono jakie należy podjąć działania , które mogą doprowadzić do przywrócenia  pełnego funkcjonowania połączenia kolejowego Kętrzyn-Węgorzewo.   W przypadku uzyskania przychylnej decyzji PKP S. A. o reaktywacji  linii kolejowej 259 Kętrzyn - Węgorzewo, będzie można wystąpić do MON z prośba o wsparcie  działań  związanych z uruchomieniem tego odcinka kolejowego. Pełne poparcie tej inicjatywie udzieli przedstawiciele władz samorządowych co znalazło odzwierciedlenie w liście intencyjnym skierowanym przez Powiat Węgorzewski, Powiat Kętrzyński. Gminę Węgorzewo, Urząd Miasta Kętrzyn, Gminę Srokowo, Gminę Budry, Gminę Pozezdrze do  Pana Andrzeja Adamczyka Ministra Infrastruktury .

 

               Na zakończenie posiedzenia podjęto decyzję o powołanie zespołu , który będzie miał na celu koordynowanie i sprawne  przeprowadzenie wszystkich działań zmierzających do przywrócenia pełnych połączeń kolejowych na odcinku nr 259 Kętrzyn-Węgorzewa.   


 

  Dnia 18 czerwca 2019 r. w sali konferencyjnej Starostwa odbyło się trzecie w 2019 roku posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Węgorzewskim wspólne z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego. Posiedzenie przebiegło według następującego planu:

 

1.     Przygotowanie administracji i służb powiatu węgorzewskiego do działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa wypoczynku w okresie zbliżających się wakacji.

2.     Dodatkowo-wystąpienie do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie udrożnienia rzeki Sapiny w obrębie mostu w miejscowości Ogonki.


 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Bezpieczeństwa:

 

 

 • Marzenna Supranowicz – Starosta Węgorzewski;
 • Eugeniusz Pieczul – członek rady  powiatu ;
 • Zenon Jan Pomian - członek rady  powiatu;
 • Jan Królik – przedstawiciel Gminy Budry;
 • Anna Maria Markowska – przedstawiciel Gminy Pozezdrze;
 • mł. insp. Radosław Drach – Komendant Powiatowy Policji;
 • nadkomisarz Marta Umbras – Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji.

 

 

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście:

 • Krzysztof Laskowski – Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i ZK starsotwa;
 • bryg. Paweł Mickiewicz – Komendant Powiatowy PSP;
 • por Agata Świderska  – Przedstawiciel 11 mpa;
 • por. SG Piotr Tylicki – Komerndant Placówki SG w Węgorzewie;
 • Anna Maroszyk – PPIS;
 • Pani Janulewicz – przedstawicelel PIW;
 • Marek Myka  – Naczelnik WSBI;
 • Mirosław Staszewski - Komendant SM;
 • Grzegorz Pająk - przedstawiciel UŻŚ w Giżycku;
 • Jacek Miszkiel -  inspektor w Referacie Bezpieczeństw i ZK;
 • mł. bryg. Krzysztof Bykowski - KP PSP.

 

 

 

Komisja przez aklamację wyraziła zgodę na pisemne wystąpienie do P. G. W.  Wody Polskie w osobie Pani Prezes Wód Polskich w Giżycku , w sparwie udrożnienia rzeki Sapiny pod mostem w m. Ogonki (DK63) .Prawdopodobnie zalegający gróz po remoncie mostu na drodze krajowej nr 65 spowodował utrudnienia w żegludze tą rzeka, która nie jest  drogą  żeglowną,  ale użytkowaną  przez żeglarzy.


W toku posiedzenia przedstwaiciele poszcególnych służb i zaproszeni goście omowili sposób przygotowania administracji i służb powiatu węgorzewskiego do działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa wypoczynku w okresie zbliżających się wakacji.


Na zakończenie  Pani Starosty -  podziękowała wszystkim służbom za dotychczasową pracę i życzyła udanej i bezproblemowej pracy w okresie nadchodzących  wakacji.   Dnia 16 października 2019 r. w sali konferencyjnej Starostwa odbyło się czwarte w 2019 roku posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Węgorzewskim . Posiedzenie przebiegło według następującego planu:


 1.     Wręczenie nominacji do składu KB – nadkomisarz Marcin Karmowski.

2.     Ocena stanu bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym na terenie powiatu węgorzewskiego .

 3.     Zapoznanie z projektem „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa

         obywateli i porządku publicznego na lata 2019 – 2022 . Przyjęcie programu.

 

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Bezpieczeństwa:

 

 • Marzenna Supranowicz – Starosta Węgorzewski;
 • Eugeniusz Pieczul – członek Rady  Powiatu ;
 • Zenon Jan Pomian - członek Rady  Powiatu;
 • nadkomisarz Marcin Karmowski – Komendant Powiatowy Policji;
 • nadkomisarz Marta Umbras – Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji.

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście:

 

 • Mariusz Fatyga - Wicestarosta;
 • Krzysztof Laskowski – Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i ZK starsotwa;
 • st. kpt. – przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP;
 • por. SG Piotr Tylicki – Komerndant Placówki SG w Węgorzewie;
 • Leszek Florczyk –  PIW;
 • Mirosław Staszewski - Komendant SM;
 • Jacek Miszkiel -  inspektor w Referacie Bezpieczeństw i ZK;

 

 Na wstępie posiedzenia Pani Starosta wręczyła nominację do składu KB Komendantowi Powiatowemu Policji Panu komisarzowi Marcinowi Karmowskiemu.


W kolejnym punkcie posiedzenia przedstawiciele służb, inspekcji i straży dokonali oceny stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu w okresie wakacyjnym . Ogólnie należy stwierdzić , że stan bezpieczeństwa w okresie letnim nie budził zastrzeżeń. Na zakończenie Pani Marzenna Supranowicz Starosta Węgorzewski podziękowała wszystkim służbom, inspekcjom i strażom za zaagażownaie w proces zapewnienia bezpieczeństwa w okresie letnim turystom i mieszkancom.


Realizując trzeci punkt posiedzenia Pan Krzysztof Laskowski zapoznał członków KB z projektem „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa  obywateli i porządku publicznego na lata 2019 – 2022". Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt i podjęła decyzje o skierowaniu go pod obrady Zarządu Powiatu i Rady Powiatu w listopadzie br. 


 Dnia  11 grudnia  2019 roku   w  sali konferencyjnej Starostwa odbyło się piąte  w 2019 roku posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Węgorzewskim. Posiedzenie przebiegło według następującego planu:

 1. Zapoznanie członków Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z projektem budżetu na rok 2020 na realizację zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego
  i bezpieczeństwa obywatel - opiniowanie projektu budżetu.
 1. Zapoznanie członków KB z projektem „Planu posiedzeń KB w 2020  roku”.

 

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Bezpieczeństwa:

 

 • Marzenna Supranowicz – Starosta Węgorzewski;
 • Eugeniusz Pieczul – członek Rady  Powiatu ;
 • Zenon Jan Pomian - członek Rady  Powiatu;
 • nadkomisarz Marcin Karmowski – Komendant Powiatowy Policji;
 • nadkomisarz Marta Umbras – Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji;
 • Jan Królik - przedstawiciel gmony Budry;
 • Anna Maria

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście:

 

 • Mariusz Fatyga - Wicestarosta;
 • Krzysztof Laskowski – Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i ZK starostwa;
 • Jacek Miszkiel -  inspektor w Referacie Bezpieczeństw i ZK;

 

 

Posiedzenie otworzyła Pani   Marzenna Supranowicz Starosta   Węgorzewski. Po przywitaniu członków Komisji Bezpieczeństwa oraz przybyłych gości , zapoznała zebranych z porządkiem obrad. Porządek posiedzenia został przyjęty prze aklamację.

 

AD.1.

 

Pani Starosta zapoznała zebranych z projektem budżetu na 2020 rok w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. W tym projekcie są zawarte miedzy innymi zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.  Gro tego budżetu stanowią  wydatki KP PSP. Plan wydatków na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową przewiduje kwotę 4.083.170 zł tj. Na funkcjonowanie Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zabezpieczono środki finansowe na poziomie 12.500 zł. W budżecie zabezpieczono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości  75.000 złotych. Na kwalifikacje wojskowe zabezpieczono kwotę 17 000,00 zł.

 

               Członkowie Komisji Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu w zakresie realizację zadań Starosty nad zwierzchnictwem nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach  w zakresie porządku publicznego  i bezpieczeństwa obywateli.

 

AD.2.

 

 

Pan Laskowski zapoznała zebranych z projektem planu posiedzeń i ćwiczeń Komisji Bezpieczeństwa na 2020 rok.Podjęto decyzję o przesyłaniu do końca stycznia  ewentualych uwag i propozycji do projektu planu. Plan zostanie zatwierdzony ostatecznie na kolejnym posiedzeniu KB w miesiącu lutym.2020 rok

  Dnia  12 lutego  2020 roku   w  sali konferencyjnej Starostwa odbyło się pierwsze  w 2020 roku posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Węgorzewskim. Posiedzenie przebiegło według następującego planu:

1.  Podsumowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Węgorzewskim w 2019  r.


2.  Zatwierdzenie „Planu posiedzeń KB w 2020  roku”.


3. Informacja o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego w powiecie węgorzewskim w 2019  roku  . Koszty zwalczania epidemii ASF. Aktualna sytuacja  epizootyczna  w kraju, województwie i powiecie.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Bezpieczeństwa:

 

 • Marzenna Supranowicz – Starosta Węgorzewski;
 • Eugeniusz Pieczul – członek Rady  Powiatu ;
 • Zenon Jan Pomian - członek Rady  Powiatu;
 • nadkomisarz Marta Umbras – Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji;
 • Jan Królik - przedstawiciel gmony Budry;
 • Anna Maria Markiewicz.

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście:

 

 • Mariusz Fatyga - Wicestarosta;
 • Krzysztof Laskowski – Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i ZK starostwa;
 • Jacek Miszkiel -  inspektor w Referacie Bezpieczeństw i ZK;
 • Leszek Florczyk - Powiatowy Lekarz Weterynarii.


Posiedzenie otworzyła Pani   Marzenna Supranowicz Starosta   Węgorzewski. Po przywitaniu członków Komisji Bezpieczeństwa oraz przybyłych gości , zapoznała zebranych z porządkiem obrad. Porządek posiedzenia został przyjęty prze aklamację.

 

AD.1.

 

Pani Starosta zapoznała zebranych ze sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Węgorzewskim w 2019  r.. Projekt sparwozdania został przyjety jednogłośnie.


AD.2.

 

W toku realizacji tego punktu posiedzenia Komisja zapoznała się „Planem posiedzeń KB w 2019  roku” i jednogłośnie podjęła decyzje o przyjęciu do realizacji wyżej wymienionego planu.


AD.3.

 

W toku realizacji tego punktu posiedzenia Powiatowy Lekarz Weterynarii zapoznał zebranych ze stanem bezpieczeństwa weterynaryjnego w powiecie węgorzewskim w 2019  roku  oraz kosztami zwalczania epidemii ASF. Omówił również aktualaną sytuację  epizootyczną  w kraju, województwie i powiecie.


 Mając na uwadze COVID -19 planowane w miesiacu czerwcu wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego nie odbyło się.Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom.pl