W dniu 25 lipca Starosta Węgorzewski Zarzadzeniem Nr 22/2017 powołał nowy skład „Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego”.

 

     zarzadzenie_o_powolaniu_pzzk_z_dnia_25_lipca_2017_r.pdf  

Skład osobowy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego


       sklad_27052020.pdf

 

 

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

 

W dniu  20 grudnia 2018 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Artur Chojecki zatwierdził po aktualizacji „Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego „.

 

KATALOG ZAGROŻEŃ

      1.   PODTOPIENIA I OSUWISKA

1.1 Podtopienia

1.2 Podtopienia opadowe

 

        2 . KLĘSKI ŻYWIOŁOWE

2.1 Huraganowe wiatry

2.2 „Biały szkwał”

2.3 Gwałtowne spadki temperatury

2.4 Śnieżyce, zawieje, gołoledzie

           3. ZDARZENIA Z UDZIAŁEM SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH

           4. CHOROBY ZAKAŹNE LUDZI

           5. CHOROBY ZAKAŹNE ZWIERZĄT

           6. ZAKŁÓCENIE FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW, POWAŻNE AWARIE

    6.1 Zakłócenia funkcjonowania systemu energetycznego

    6.2 Zakłócenia funkcjonowania systemu gazowego

    6.3 Zakłócenia funkcjonowania systemu teleinformatycznego

       

          7.  POŻARY

7.1 Pożary w obiektach użyteczności publicznej

7.2 Pożary obiektów mieszkalnych z wielkiej płyty

7.3 Pożary obszarów leśnych

           8. KATASTROFY

8.1 Katastrofy w ruchu drogowym

8.2 Katastrofy obiektów hydrotechnicznych

           9. ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNE

 

9.1 Akty terrorystyczne

9.2 Przestępstwa o charakterze terrorystycznym

            10. ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

10.1 Masowe protesty i niepokoje społeczne

10.2 Okupacja obiektów użyteczności publicznej

10.3 Blokada dróg

10.4 Organizacja imprez masowych

              11. ZDARZENIA MASOWE NA WODZIE

              12.  WYSTĄPIENIA ZDARZEŃ ZE ZWIERZĘTAMI DZIKO ŻYJĄCYMI

                     WYMAGAJĄCYMI INTERWENCJI CZŁOWIEKA.

 


Mapy ryzyka

 

    mapa_ryzyka.pdf


Siatka bezpieczeństwa


   siatka_bezpieczenstwa.pdf

 

Zadania określone planami działań krótkoterminowych.

 

W dniu 13 listopada 2014 zarząd województwa  przedstawił do zaopiniowania władzom samorządowym powiatu i gmin projekty :

1)  uchwały w sprawie określenia „Programu ochrony Powietrza dla strefy warmińsko-mazurskiej ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 i poziomu docelowego benzo(a)piranu zawartego w pyle PM10 wraz z Planem działań krótkoterminowych ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10”;

 

2)  „Programu Ochrony powietrza dla strefy warmińsko-mazurskiej ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 i poziomu docelowego benzo(a)piranu zawartego w pyle PM10 wraz z Planem działań krótkoterminowych ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10” (w 4 tomach);

 

3)  uchwały w sprawie określenia „Planu działań krótkoterminowych dla strefy warmińsko-mazurskiej ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)piranu zawartego w pyle zawieszonym PM10”;

 

4)  „Planu działań krótkoterminowych dla strefy warmińsko-mazurskiej ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)piranu zawartego w pyle zawieszonym PM10”;

 

 

Uchwałą Nr IV/96/15 z dnia 16 lutego 2015 r. Sejmik  Województwa Warmińsko-Mazurskiego wdrożył w życie „Program ochrony powietrza dla strefy warmińsko-mazurskiej ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 i poziomu docelowego benzo(a)piranu zawartego w pyle PM10 wraz z Planem działań krótkoterminowych ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 „.

 

Uchwałą Nr IV/97/15 z dnia 16 lutego 2015 r. Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego wdrożył w życie „Plan działań krótkoterminowych dla strefy warmińsko-mazurskiej ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10”.

 

Z powyższych planów działania wynika, że w przypadku  wystąpienia na terenie województwa (powiatu) przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego  pyłu PM10” oraz benzo(a)piranu [B(a)P]  zawartego w pyle PM10 , Warmińsko-Mazurski Inspektor Ochrony Środowiska poinformuje Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego, a ten poprzez PZZK i GZZK Starostę , Burmistrza i Wójtów o konieczności podjęcia działań określonych planem działań krótkoterminowych. Starosta , Burmistrz i Wójtowie poprzez Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego (GZZK), niezwłocznie powiadomi społeczeństwo oraz podmioty, w formie komunikatów w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatu (strony internetowe Starostwa i Gmin, aplikacje mobilne, miejscowa prasa), o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego wyżej wymienionych substancji w powietrzu oraz o zasadach zachowania się mieszkańców i podjętych działaniach. Monitoring stanu powietrza możliwy jest za pomocą strony Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego http://www.wm.uw.olsztyn, na banerze dolnym o treści „Monitoring Jakości Powietrza”. Po kliknięciu w wyżej wymieniony baner następuje przekierowanie na stronę http://powietrze.wios.olsztyn.pl/.  Dodatkowo na stronie internetowej Urzędu, w zakładce ogłoszenia , zamieszczone są  aktualne komunikaty dotyczące poziomu alertów dla pyłu PM 10 oraz B9a)benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM.

 

 

 ZALECENIA DLA LUDNOŚCI

 

 

I.      W wypadku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10

 

         Poziom I: Osoby należące do wymienionych grup ludności szczególnie narażonej na zanieczyszczenie powietrza powinny zmniejszyć swoją aktywność na otwartej przestrzeni ; powinni unikać przebywania w pobliżu ruchliwych ulic i na osiedlach  z indywidualnym ogrzewaniem  węglowym. Zaleca się ograniczenie wysiłku fizycznego i długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni.

 

         Poziom II - IV : Należy unikać przebywania na otwartej przestrzeni w celu uniknięcia narażenia na bardzo wysokie stężenie zanieczyszczeń. Należy pozostać w pomieszczeniach zamkniętych. Należy zrezygnować z aktywności fizycznej na otwartej przestrzeni.

 

Należy stosować się do zaleceń lekarskich. Nie należy wietrzyć mieszkań oraz pomieszczeń służących do nauki, pracy itp.

 

II.  W wypadku przekroczenia poziomu dopuszczalnego B(a)P


 Zakaz palenia odpadami zielonymi(liście, trawa, gałęzie). Ograniczenie palenia w kominkach (nie dotyczy, gdy to jedyne źródło ciepła). Ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem. Zakaz  spalania odpadów w paleniskach domowych. Zakaz używania kotłów węglowych/na drewno jeżeli pozwolenie na użytkowanie lub plany zagospodarowania przestrzennego wskazują inny sposób ogrzewania pomieszczeń. Unikanie obszarów występowania wysokich stężeń B(a)P. Ograniczenie wysiłku fizycznego na otwartej przestrzeni . Ograniczenie wietrzenia pomieszczeń.

 

 

 

Alerty

 

    alerty_przy_zanieczyszczeniu_powietrza.pdf


 

   

 


Zasady usuwania strat


 

Działania jednostek samorządu terytorialnego związane z wystąpieniem zdarzenia o znamionach klęski żywiołowej, generującego straty.

 

1. Samorząd (szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego) powinien mieć powołaną na stałe komisję ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w skutek klęski żywiołowej (zarówno w mieniu komunalnym, jak i prywatnym mieniu mieszkalnym). Celem istnienia stałej komisji jest jej szybkie uruchomienie w momencie sytuacji kryzysowej, a nie tworzenia doraźnie po wystąpieniu zdarzenia. Osoby będące w komisji powinny wiedzieć, że w przypadku wystąpienia strat ich zadaniem będzie szacowanie zniszczeń, tak by nie dochodziło do sytuacji, iż proces ten będzie się przedłużał ze względu na nieznajomość przedmiotowego zadania. W komisji powinien się znaleźć specjalista z uprawnieniami budowlanymi.

 

2. Tuż po wystąpieniu zdarzenia, w tym przypadku generującego straty, każda j.s.t. ma obowiązek powiadomić bezpośrednio Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, zgodnie z Zarządzeniem Nr 264 Wojewody W-M z dnia z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie zasad i trybu informowania Wojewody Warmińsko - Mazurskiego o zdarzeniach kryzysowych występujących na terenie województwa warmińsko – mazurskiego.

 

3. Po wystąpieniu zdarzenia j.s.t. ma 24 godziny na poinformowanie poprzez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego o rozmiarze strat ( tzn. ile miejscowości zostało poszkodowanych, ile budynków, bądź ile i jakich dróg wraz z kilometrażem). Wysokość strat zostanie podana po zakończeniu działań terenowych komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat.

 

4. Jednostka może otrzymać dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie usuwania skutków zdarzenia kryzysowego, jeżeli straty w mieniu samorządu wywołane klęską żywiołową są nie mniejsze niż 5% wykonanych dochodów własnych jednostki na rok bezpośrednio poprzedzający rok wystąpienia klęski żywiołowej.

 

5. Wysokość dotacji nie może przekroczyć 80 % kosztów realizacji zadania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Dotacja nie będzie udzielona, jeżeli wartość zadania, po udzieleniu zamówienia publicznego, jest mniejsza niż 50 tysięcy złotych. Wartość dotacji nie może być niższa niż 40 tysięcy złotych.

 

6. Pomoc osobom prywatnym, które ucierpiały na skutek zdarzenia opiera się po pierwsze na przepisach pomocy społecznej, które określają udzielanie pomocy w formie zasiłków na zabezpieczenie podstawowych potrzeb w kwocie do 6 tysięcy złotych. Po wystąpieniu zdarzenia komisje Ośrodków Pomocy Społecznej powinny w pierwszej kolejności trafić do poszkodowanych. Środki z zasiłków, są najszybciej przekazywaną formą pomocy finansowej.

 

7. Po wystąpieniu zdarzenia komisje j.s.t. przystępują do szacowania strat i sporządzania protokołów strat na każdy zniszczony obiekt oddzielnie, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dotyczącymi usuwania skutków klęsk żywiołowych.

 

8. Straty powstałe w prywatnych budynkach mieszkalnych szacowane są przez właściwe komisje szczebla gminnego. Komisje szacują straty w tym przypadku, tylko w budownictwie mieszkaniowym (nie wlicza się w to wszelkich garaży, komórek, budynków gospodarczych). Udzielanie ewentualnej pomocy z rezerwy celowej budżetu państwa osobom prywatnym, na pokrycie kosztów naprawy zniszczonych budynków mieszkalnych jest decyzją należącą do Ministra Administracji i Cyfryzacji i zależną od skali zniszczeń jakie spowodował żywioł. Ministerstwo nie rozpatruje udzielania pomocy w pojedynczych przypadkach. Ewentualne zasiłki przyznawane są w kwotach do 20 tysięcy i do 100 tysięcy złotych.

 

9. Warunkiem otrzymania dotacji lub/i środków na straty w mieniu prywatnym jest złożenie wniosku do Wojewody zgłaszającego potrzeby finansowe w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych wraz ze zbiorczym zestawieniem strat i kopiami protokołów szkód.

 

10. Po weryfikacji strat przez komisję wojewódzką, Wojewoda sporządza zbiorcze zestawienie za teren województwa oraz występuje do Ministra Administracji i Cyfryzacji o przyznanie środków. Po wydaniu Promes przez Ministra na poszczególne zadania dotyczące mienia komunalnego, Wojewoda podpisuje umowy o dotacje z jednostkami samorządu terytorialnego. Ewentualne przyznanie środków na pokrycie strat w mieniu prywatnym jest realizowane w formie zasiłków celowych przez Ośrodki Pomocy Społecznej, które na ten cel otrzymują środki z rezerwy celowej budżetu państwa, poprzez budżet Wojewody.

 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego W-M UW w Olsztynie (tel. 89-523-24-94) realizuje kwestie strat powstałych w mieniu komunalnym oraz straty budowlane w mieniu prywatnym. Kwestie zasiłków do 6 tysięcy złotych i ewentualne przyznane zasiłki w wyższych kwotach realizuje Wydział Polityki Społecznej (tel. 89-523-22-59), natomiast wszelkie straty w rolnictwie (w tym w budownictwie rolniczym) Wydział Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa (tel. 89-523-25-61).


  formatkastraty.xlsPRACE PZZK2017 rok

 

Dnia 14 września 2017 r. w  sali posiedzeń PCZK  odbyło się trzecie  w 2017 roku posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i zaproszonych gości. Posiedzenie przebiegło według następującego planu:

 

1.Szczegółowy zakres przedsięwzięć wykonywanych  w przypadku wprowadzenia stopni alarmowych lub stopni alarmowych CRP. Zapoznanie z zadaniami stojącymi przed służbami i instytucjami w poszczególnych stopniach alarmowych. 

 

Posiedzenie otworzył  Pan  Krzysztof Kołaszewski  Wicestarosta. Po przywitaniu członków „Zespołu”   i zaproszonych gości  omówił plan przebiegu posiedzenia. Plan posiedzenia został zatwierdzony jednogłośnie.

Następnie  przedstawił zebranym nowa strukturę Referatu Bezpieczeństwa oraz osobę Pana Jacka Miszkiela nowego pracownika referatu.

 

   Głos zabrał Pan Krzysztof Laskowski  z-ca przewodniczącego PZZK, który   w formie projekcji multimedialnej  zapoznał członków Zespołu , przedstawicieli służb, inspekcji, straży , kierowników  jednostek organizacyjnych oraz przedstawicieli gmin        z zadaniami jakie stoją przed nimi w poszczególnych  stopniach alarmowych. W szczegółach omówiono:

 

 • ustawę z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych;
 • rozporządzenie PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP;
 • moduły zadaniowe stopni alarmowych dla Powiatu Węgorzewskiego;
 • moduły zadaniowe stopni alarmowych CRP dla Powiatu Węgorzewskiego .

 

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych w przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych:

 

1) pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA);

2) drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO);

3) trzeci stopień alarmowy (stopień CHARLIE);

4) czwarty stopień alarmowy (stopień DELTA).

 

W przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych CRP:

 

1) pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA–CRP);

2) drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO–CRP);

3) trzeci stopień alarmowy CRP (stopień CHARLIE–CRP);

4) czwarty stopień alarmowy CRP (stopień DELTA–CRP).


 

Pierwszy stopień, można wprowadzić w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia.

 

 Drugi stopień, można wprowadzić w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.

 

 Trzeci stopień, można wprowadzić w przypadku:

1) wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym, godzącego w:

a) bezpieczeństwo lub porządek publiczny albo

b) bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, albo

c) bezpieczeństwo innego państwa lub organizacji międzynarodowej oraz stwarzającego potencjalne zagrożenie dla Rzeczypospolitej Polskiej lub

 

2) uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

 

3) uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym, którego skutki mogą dotyczyć obywateli polskich przebywających za granicą lub instytucji polskich albo polskiej infrastruktury mieszczących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Czwarty stopieńmożna wprowadzić w przypadku:

1) wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym powodującego zagrożenie:

a) bezpieczeństwa lub porządku publicznego albo

b) bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, albo

c) bezpieczeństwa innego państwa lub organizacji międzynarodowej oraz stwarzającego zagrożenie dla Rzeczypospolitej Polskiej, lub

2) gdy uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

3) gdy uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym, które ma być wymierzone w obywateli polskich przebywających za granicą lub w instytucje polskie albo polską infrastrukturę mieszczące się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a zebrane informacje wskazują jednocześnie na nieuchronność takiego zdarzenia.


2018 rok


W dniu 10 kwietnia 2018 roku, w PCZK odbyła się gra decyzyjna przedstawicieli PZZK, GZZK   i Zespołów Kierowania poszczególnych gmin wspólnie z kadrą kierowniczą 16 DZ nt:  „ Możliwości zabezpieczenia przemieszczenia  i dyslokacji wojsk operacyjnych na terenie powiatu przez organy administracji państwowej”.

W grze uczestniczyli:


 a.     Z ramienia władz samorządowych i służb:

-       Wicestarosta;

-       wybrani przedstawiciele PZZK;

-       Burmistrz Węgorzewa;

-       pracownik UM ds. obronnych;

-       Z-ca Wójta Gminy Budry;

-       pracownik UG Budry ds. obronnych;

-       Wójt Gminy Pozezdrze;

-       pracownik UG Pozezdrze ds. obronnych;

-       Dyrektor MCZ Szpital Powiatowy w Węgorzewie;

-       Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych;

-       Państwowy powiatowy Inspektor Sanitarny;

-       Komendant Powiatowy PSP;

-       Komendant Powiatowy Policji;

-       Przedstawiciel Nadleśnictwa Borki;

-       Przedstawiciel PSG Olsztyn.

 

b.     Z ramienia 16 DZ:

-        Dowódca 16 DZ;

-       Z-ca Dowódcy 16 Dywizji Zmechanizowanej;

-       Dowódca 15 Brygady Zmechanizowanej;

-       Dowódca 1 Brygady Pancernej;

-       Z-ca  Szefa Sztabu 16 Dywizji Zmechanizowanej;

-       Dowódca 9 Brygady Kawalerii Pancernej;

-       Dowódca 20 Brygady Zmechanizowanej;

-       Dowódca 11 pułku artylerii;

-       Dowódca 15 pułku przeciwlotniczego;

-       pozostała kadra kierownicza 16 DZ.

 

W toku gry decyzyjnej zapoznano zebranych z możliwościami samorządu w zakresie:

-       udzielenie pomocy w zakresie opieki medycznej dla jednostki wojskowej;

-       zabezpieczenie drożności głównych ciągów komunikacyjnych na terenie powiatu;

-       zabezpieczenie funkcjonowania „infrastruktury krytycznej” - infrastruktury ważnej dla funkcjonowania powiatu;

-       zabezpieczenie ładu i porządku publicznego na rzecz obywateli – gotowość do realizacji zdań przez Policję , PSP  ,  OSP, Straż Miejską. Funkcjonowanie szkół i zakładów pracy;

-       możliwości wydzielenia do wykonywania zadań na rzecz SZ maszyn , urządzeń oraz ludzi   w zorganizowanych 

        grupach, a także materiałów typu drewno i materiały budowlane;

-       możliwość dostarczania  paliw płynnych, smarów. Wytypowane warsztaty do napraw sprzętu wojskowego;

-       możliwości tymczasowego zakwaterowania , wyżywienia (produkty żywnościowe, pieczywo, napoje).Hurtownie,

        pralnie ,łaźnie;

-       określenie przez Lasy Państwowe możliwości czasowego rozlokowania sprzętu wojskowego na obszarach leśnych.

        Możliwość pozyskania drewna na potrzeby działania jednostek wojskowych;

-       zagrożenia epidemiologiczne na terenie powiatu;

-       odziaływanie informacyjne na społeczność lokalną w celu niedopuszczenia do paniki;

-       działanie Punktu Kontaktowego HNS w starostwie oraz osób z poszczególnych gmin w ramach wsparcie sił

        sojuszniczych przemieszczających się lub przebywających na terytorium RP. 

Dnia 6 listopada 2018 roku w  sali obrad PZZK odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęcone omówieniu i zaopiniowaniu nowego „Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego”. Posiedzenie przebiegło według następującego planu:

1.  Przedstawienie i omówienie zaktualizowanego „Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego” na lata

    2018-2020.

 2.  Zaopiniowanie przez PZZK zaktualizowanego „Powiatowego  Planu Zarządzania Kryzysowego”.

 

 

Posiedzenie otworzyła Pani Halina Faj  Starosta Węgorzewski. Po przywitaniu członków „Zespołu” , omówiła plan przebiegu posiedzenia. Plan posiedzenia został zatwierdzony jednogłośnie.

 

Zastępca Szefa PZZK Pan Krzysztof Laskowski  przed przystąpieniem do zaprezentowania nowego PPZK przypomniał zebranym o mających się odbyć w dniach 14-15 listopada 2018 roku ćwiczeniu RENEGADE – SAREX 2018/II  z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Przypomniał   o pozostawaniu w gotowości poszczególnych GCZK , PSP i OSP  i pozostałych służb do odbierania informacji od dyżurnego PCZK (Kierownika Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa)  o konieczności włączenia syren alarmowych  w gminach i praktycznego działania na wypadek sytuacji kryzysowych.

               W dalszej części swojego wystąpienia przedstawił członkom PZZK zaktualizowany „Powiatowy Plan Zarzadzania Kryzysowego” . Szczegółowo przedstawił zebranym w formie projekcji multimedialnej:

I.  PLAN GŁÓWNY;

II.  ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH;

III.   ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO

 

Pani Starosta Halina Faj poddała pod głosowanie zaopiniowanie nowego PPZK.

 

Działając na podstawie Art. 14, Ust. 8 pkt 4 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity z 2018, poz. 1401 ), Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2018 roku pozytywnie zaopiniował „Powiatowy Plan  Zarządzania Kryzysowego” i polecił ścisłą realizację postanowień zawartych w planie.

               Na zakończenie posiedzenia Pani Starosta poinformowała zebranych o zakończeniu swojej pracy w administracji samorządowej i przejściu na emeryturę. Podziękowała członkom PZZK za wiele lat współpracy  i wspólnym działaniu na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu węgorzewskiego. Życzyła wszystkim zdrowia , pomyślności w dalszym działaniu i dobrej współpracy z nowym Zarządem. 

 

2019 rok

 

Dnia 29 stycznia 2019 roku w  sali obrad PZZK odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Posiedzenie przebiegło według następującego planu:


1.  Podsumowanie działalności Zespołu w 2018 roku. Uwagi do realizacji zadań przez PZZK.

2.  Wypracowanie wniosków i planu pracy na 2019 rok.

3.  Zadania stojące przed członkami PZZK w zakresie przygotowania i udziału w ćwiczeniu obronnym  Powiatu pk.: „ WĘGORAPA 2019 „.


Posiedzenie otworzyła Pani Marzenna Supranowicz  Starosta Węgorzewski. Po przywitaniu członków „Zespołu” , omówiła plan przebiegu posiedzenia. Plan posiedzenia został zatwierdzony jednogłośnie.


AD.1.  

Głos zabrał Zastępca Szefa PZZK Pan Krzysztof Laskowski, który podsumował działalność PZZK  w 2018 roku  i zapoznał zebranych z tematyką posiedzeń oraz gier decyzyjnych  jakie realizował „Zespół” w 2018 roku.


AD.2.

 

Zastępca Szefa PZZK Pan Krzysztof Laskowski zapoznał zebranych członków PZZK z projektami:

    1.      „Planu pracy i posiedzeń  Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w 2019 roku”.

    2.      „Planu ćwiczeń i gier decyzyjnych Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w 2019 roku”.

 

               Pani Starosta poprosiła członków „Zespołu” o wyrażenie opinii poprzez głosowanie nad projektami obu planów.  Wszyscy członkowie PZZK  pozytywnie zaopiniowali  oba plany i przyjęli  do realizacji w 2019 roku.


AD.3.

 Zastępca Szefa PZZK Pan Krzysztof Laskowski  poinformował zebranych , że zgodnie z planem przedsięwzięć obronnych Wojewody w dnia 9-10 maja br. odbędzie się ćwiczenie obronne powiatu połączone  z kontrolą  problemową  powiatu  w zakresie realizacji zadań obronnych. Ćwiczenie finansowane będzie  z budżetu wojewody w formie dotacji celowej. Podczas ćwiczenia realizowane będą zagadnienia związane  z realizacją zadań obronnych, a także zarzadzania kryzysowego i obrony cywilnej. Koncepcja  przebiegu ćwiczenia została opracowana . Do końca lutego 2019 roku opracowane zostanie zarządzenie   o przeprowadzeniu ćwiczenia  i „ Plan przeprowadzenia ćwiczenia”. Po zatwierdzeniu planu przez Wojewodę  w dniu 10 kwietnia przeprowadzona zostanie gra decyzyjna nt. „”Działanie Zespołu  Kierowania  podczas osiąganie WSGO państwa w warunkach zagrożeń hybrydowych  w cyberprzestrzeni”.


W trakcie gry wszyscy ćwiczący zostaną zapoznani z  zadaniami stającymi przed ćwiczącymi w zakresie przygotowania i przebiegu ćwiczenia.

 

    Dnia 10 kwietnia odbyła sie  gra decyzyjna „WĘGORAPA 2019” nt.  ”Działanie Zespołu  Kierowania  i ćwiczących podczas osiąganie WSGO państwa  w warunkach zagrożeń hybrydowych  w cyberprzestrzeni ”.  


      W toku gry decyzyjnej :


    1. Przedstawiono cele ćwiczenia , omówiono  harmonogram przygotowania ćwiczenia. Zadania stojące przed kierownictwem ćwiczenia - praca do wykonania dla ćwiczących zespołów, służb, straży, inspekcji i instytucji po otrzymaniu sytuacji wyjściowej.


2. Określono działania Zespołów Kierowania (PSSK i GZZK) w czasie osiągania stanu gotowości obronnej państwa czasu kryzysu i czasu wojny .


3. Określono działania Zespołów Kierowania (PSSK i GZZK) w czasie realizacji zadań po wprowadzeniu drugiego stopnia alarmowego (BRAVO) oraz drugiego stopnia alarmowego CPR (BRAVO-CRP)..


4. Przypomiano o realizacji zadań wynikających z Planów akcji kurierskiej Powiatu i Gmin.


5. Dokonano rekonesansu miejsc realizacji poszczególnych epizodów ćwiczenia.


 

Ćwiczenie obronne powiatu węgorzewskiego pk.: „WĘGORAPA 2019”.

 

Zgodnie z „Planem szkolenia obronnego w województwie Warmińsko –Mazurskim na 2019 rok” oraz „zarządzeniem Nr  13 /2019 Starosty węgorzewskiego z dnia  4 marca  2019 roku w sprawie przeprowadzenia kompleksowego - powiatowego ćwiczenia  pk:  „WĘGORAPA 2019” w dniach 9-10 maja na terenie powiatu węgorzewskiego przeprowadzono ćwiczenie  pk. „WĘGORAPA 2019”  na temat:  „Osiąganie  WSGO państwa w warunkach zagrożeń hybrydowych  w cyberprzestrzeni we współdziałaniu  z elementami SZ,  ze szczególnym uwzględnieniem wojskowej administracji  terenowej.”


Kierownikiem ćwiczenia była Pani Marzenna Supranowicz Starosta Węgorzewski. Ćwiczącym starostą był Pan Mariusz Fatyga wicestarosta Węgorzewski. Rozwinięto w pełnych składach PZZK oraz GZZK oraz uruchomiono Stały Dyżur na terenie powiatu.


W toku ćwiczenia sprawdzono:

 • sposób organizacji pracy Zespołów Kierowania Starosty, Burmistrza i Wójtów – szefów obrony  cywilnej, komendantów,  dyrektorów JO, służb, inspekcji i straży,  w czasie osiągania stan gotowości obronnej państwa czasu kryzysu (SGOP ”K”)  i czasu wojny (SGOP „W”) oraz wypracowania propozycji do decyzji w sytuacjach możliwych zagrożeń hybrydowych i  po wprowadzeniu drugiego stopnia alarmowego (BRAVO) oraz drugiego stopnia alarmowego CPR (BRAVO-CPR);
 •  działanie Zespołów Kierowania w czasie organizowania praktycznych działań mających na celu rozwinięcia Zapasowych Miejsc Pracy oraz organizację dystrybucji tabletek jodowych i wydawanie tabletek  dla dzieci na terenie poszczególnych Gmin;
 • działanie Zespołów Kierowania Gmin podczas organizacji ewakuacji ludności  III stopnia.
 •  organizację i funkcjonowanie urzędów gmin w ZMP;
 • działanie służb ratowniczych , inspekcji, straży, i jednostek współdziałających  podczas organizowania akcji ratowniczej oraz usuwania skutków zdarzeń  i katastrof.
 • organizację praktycznego doręczanie kart powołania w trybie akcji kurierskiej.
 • działanie Zespołów Kierowania podczas wypracowania  propozycji do decyzji Starosty /Burmistrza, Wójtów/ po wystąpieniu zdarzeń na drogach powodujących skażenie terenu;
 • sposób organizacji pracy POADA i DWA podczas formatowania komunikatów CBRN zgodnie z instrukcją ATP - 45 D;
 • umiejętność wykorzystania przez członków POADA systemu komputerowego „PROMIEŃ” do zobrazowania sytuacji na mapie i formatowania komunikatów CBRN po wystąpieniu skażeń terenu;
 •  organizację informowania ludności o skażeniach..

 

W czasie ćwiczenia  dużo uwagi poświęcono organizacji współdziałania Zespołów Kierowania (PZZK, GZZK)  z dowództwem 414 kompanii /wchodzącej  w skład  42 blp z 4 BOT / w czasie organizacji poszukiwań i blokad terenu przygranicznego po przekroczeniu granicy przez osoby mające na celu dokonanie zamachów terrorystycznych oraz ochrony stanowisk kierowania poszczególnych gmin i starsotwa  i infrastruktury ważnej dla funkcjonowania powiatu.      Kolejny raz organizowano współdziałanie z Komendą Powiatową Policji i PSP , Placówką Straży Granicznej oraz 11 mpa. Jak zawsze w czasie takich  ćwiczeń sprawdzano działanie służby stałego dyżuru służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu i ćwiczących gmin

.

W trakcie ćwiczenia Powiat Węgorzewski poddany został kontroli problemowej realizacji zadań obronnych prowadzonej przez zespól kontrolny Wojewody Warmińsko-Mazurskiego /poprzednia kontrola miała miejsce w 2014 roku/.  


Podsumowując ćwiczenie i kontrolę członkowie zespołu wojewody wyrazili pełne uznanie dla ćwiczących za wielkie zaangażowanie w przygotowaniu i przeprowadzeniu ćwiczenia oraz umiejętność zespołów kierowania podczas realizacji zadań wynikających z podgrywanych sytuacji. Kontrola dokumentacji dotyczącej spraw obronnych i sprawdzona znajomość zagadnień obronnych,  wykazała ,że kadra kierownicza starsotwa i gmin , pracownicy merytoryczni starostwa i wszystkich gmin oraz pozostali pracownicy samorządowi są dobrze przygotowani do kierowania powiatem i gminami w wypadku osiągania stanu gotowości obronnej państwa czasu kryzysu (SGOP ”K”) i czasu wojny (SGOP „W”).


Dnia 18 czerwca 2019 r. w sali konferencyjnej Starostwa odbyło się  posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  wspólne z Komisją Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Węgorzewskim . Posiedzenie przebiegło według następującego planu:

1.     Przygotowanie administracji i służb powiatu węgorzewskiego do działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa wypoczynku w okresie zbliżających się wakacji.

2.     Dodatkowo-wystąpienie do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie udrożnienia rzeki Sapiny w obrębie mostu w miejscowości Ogonki.

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Bezpieczeństwa:

 • Marzenna Supranowicz – Starosta Węgorzewski;
 • Eugeniusz Pieczul – członek rady  powiatu ;
 • Zenon Jan Pomian - członek rady  powiatu;
 • Jan Królik – przedstawiciel Gminy Budry;
 • Anna Maria Markowska – przedstawiciel Gminy Pozezdrze;
 • mł. insp. Radosław Drach – Komendant Powiatowy Policji;
 • nadkomisarz Marta Umbras – Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji.

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście:

 • Krzysztof Laskowski – Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i ZK starsotwa;
 • bryg. Paweł Mickiewicz – Komendant Powiatowy PSP;
 • por Agata Świderska  – Przedstawiciel 11 mpa;
 • por. SG Piotr Tylicki – Komerndant Placówki SG w Węgorzewie;
 • Anna Maroszyk – PPIS;
 • Pani Janulewicz – przedstawicelel PIW;
 • Marek Myka  – Naczelnik WSBI;
 • Mirosław Staszewski - Komendant SM;
 • Grzegorz Pająk - przedstawiciel UŻŚ w Giżycku;
 • Jacek Miszkiel -  inspektor w Referacie Bezpieczeństw i ZK;
 • mł. bryg. Krzysztof Bykowski - KP PSP.

 

Komisja i PZZK przez aklamację wyraziła zgodę na pisemne wystąpienie do P. G. W.  Wody Polskie w osobie Pani Prezes Wód Polskich w Giżycku , w sparwie udrożnienia rzeki Sapiny pod mostem w m. Ogonki (DK63) .Prawdopodobnie zalegający gróz po remoncie mostu na drodze krajowej nr 65 spowodował utrudnienia w żegludze tą rzeka, która nie jest  drogą  żeglowną,  ale użytkowaną  przez żeglarzy.


W toku posiedzenia przedstwaiciele poszcególnych służb i zaproszeni goście omowili sposób przygotowania administracji i służb powiatu węgorzewskiego do działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa wypoczynku w okresie zbliżających się wakacji.

Na zakończenie  Pani Starosty -  podziękowała wszystkim służbom za dotychczasową pracę i życzyła udanej i bezproblemowej pracy w okresie nadchodzących  wakacji.   


2020 rok

 

Dnia 5 marca 2020 roku w  sali obrad PZZK odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Posiedzenie przebiegło według następującego planu:

 

 1.   Wypracowanie wniosków i planu pracy na 2020 rok.

 Zebrani jednogłośnie zatwierdzili proponowany plan pracy PZZK w 2020 roku.


 2.   Systemowe rozwiązania dotyczące  postępowania z dzikimi zwierzętami, poszkodowanymi w wypadkach drogowych, a także postępowanie ze zwłokami zwierząt dzikich  na terenie poszczególnych gmin i powiatu .

 Podjęto decyzję o kontunowaniu prac związanych z poszukiwaniem rozwiązań dotyczących postępowania z dziko żyjącymi zwierzętami po zdarzeniach na drogach i w innych miejscach.


 3.   Zasady podejmowania działań medycznych i przeciwepidemicznych na terenie powiatu i województwa w związku z dynamicznie rozwijająca się  sytuacją dotyczącą wirusa COVID-19. Wojewódzki Plan Działania na wypadek Wystąpienia Epidemii.

W toku dyskusji zapozanano zebranych z zasadami postępowania w czasie realizacji zadań zwiazanych ze zwalczaniem COVID-19.   Mając na uwadze COVID -19 planowane w miesiacu czerwcu wspólne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Komisji Bezpieczeństwa  nie odbyło się.


 


 

         
 

 

 

 


Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom.pl