Wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i PZZK w dniu 20 czerwca br.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Zgodnie z Planem posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i PZZK w dniu 20 czerwca odbyło się wspólne posiedzenie KB i PZZK. Porządek przedmiotowego posiedzenia przedstawiał się następująco:


1.    Zmiany składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Węgorzewskim. Powołanie nowych członków Komisji Bezpieczeństwa na lata 2017 – 2020 r. Wręczenie nominacji.

2.     Stan czystości wód powierzchniowych i podziemnych na terenie powiatu węgorzewskiego oraz źródła ich zanieczyszczenia. Ujęcia wody na terenie powiatu – czystość wód w tych ujęciach.

3.     Ocena stanu przygotowań administracji i służb powiatu węgorzewskiego do działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa wypoczynku w okresie zbliżających się wakacji.

 

W posiedzeniu uczestniczyli:

 

Członkowie Komisji Bezpieczeństwa:

Halina Faj – starosta przewodniczący KB i PZZK;

Zenon Jan Pomian- Radny Powiatowy;

Adam Roczniak - Radny Powiatowy;

Edward Ożga- przedstawiciel Gminy Węgorzewo;

Jan Królik - przedstawiciel Gminy Budry;

Łukasz Bogdanowicz- przedstawiciel Gminy Pozezdrze;

komisarz Piotr Wysocki – Z-ca Komendanta Powiatowego Policji.

 

 członkowie PZZK:

Krzysztof Kołaszewski – wicestarosta;

Krzysztof Laskowski  – z-ca przewodniczącego PZZK;

kpt. Ireneusz Lalak – Z-ca Komendanta Powiatowego PSP;

Leszek Florczyk – Powiatowy Lekarz Weterynarii;

Anna Maroszyk – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny;

mjr SG Marcin Sobolewski – Z-ca Komendanta Placówki SG w Węgorzewie;

Marek Myka – naczelnik WSBI Starostwa;

 

 oraz pozostali zaproszeni goście:

 

Maciej Prokop – Z-ca Prokuratora Rejonowego w Giżycku;

Mirosław Staszewski – Komendant  SM;

Grzegorz Pająk – przedstawiciel UŻŚ;

Adam Polak – przedstawiciel WIOŚ.

 

 

Posiedzenie otworzyła  Pani  Starosta Halina Faj  przewodnicząca KB i PZZK. Po przywitaniu członków KB, PZZK i zaproszonych gości,  omówiła plan przebiegu posiedzenia. Plan posiedzenia został zatwierdzony jednogłośnie.

Na początku posiedzenia  Pani  Halina Faj  wręczyła nowo powołanym członkom Komisji Bezpieczeństwa akty nominacji na kolejne 3 lata kadencji. Nominacje otrzymali :

Edward Ożga- przedstawiciel Gminy Węgorzewo;

Jan Królik - przedstawiciel Gminy Budry;

Łukasz Bogdanowicz- przedstawiciel Gminy Pozezdrze;

Komisarz Piotr Wysocki Z-ca Komendanta Powiatowego Policji;

 

Do składu KB powołany został również Komendant Powiatowy Policji Pan inspektor Kazimierz Surowiec nieobecny na dzisiejszym posiedzeniu.

 

W trakcie realizacji drugiego  punktu  posiedzenia Pan Adam Polak przedstawiciel Delegatury Giżyckiej WIOŚ omówił :

-     stan czystości rzek na terenie powiatu węgorzewskiego. Na terenie powiatu badaniami monitoringowymi objęto w latach 2010-2015 rzeki: Ilma, Oświnkę, Starą Gołdapę, Węgorapę. Stan ekologiczny wyżej wymienionych rzek jest dobry;

-     stan czystości jezior na terenie powiatu węgorzewskiego. Na terenie powiatu badaniami monitoringowymi objęto w latach 2010-2014 jeziora: Krzywa Kuta, Mamry, Pozezdrze (Zofijówka), Święcajty. Stan ekologiczny wyżej wymienionych jezior jest następujący - Krzywa Kuta – II klasa jakości wód, Mamry - II klasa jakości wód , Pozezdrze (Zofijówka) – III klasa jakości wód, Święcajty - III klasa jakości wód;

 

Pani Anna Maroszyk PPIS omówiła stan czystości wód przeznaczonych do spożycia przez mieszkańców. Stan czystości wód nie budzi zastrzeżeń. W ramach zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę ,  wodociągi w 2016 roku zaopatrywały 22.768 mieszkańców powiatu co stanowiło 96,86% ogółu mieszkańców. 

Nie zwodociągowano jeszcze następujące miejscowości:

  • na terenie Gminy Budry: Mniszki, Skalisko, Wydutki – ogółem 50 mieszkańców;
  • na terenie Gminy Węgorzewo: Zielony Ostrów– ogółem 1 mieszkaniec;

 

 

W trakcie realizacji trzeciego punktu posiedzenia przedstawiciele KP Policji , KP PSP, UŻŚ, Straży Miejskiej , PPIS oraz PIW omówili jakie podjęto działania w poszczególnych służbach, inspekcjach i strażach majce na celu poprawę bezpieczeństwa wypoczynku w okresie zbliżających się wakacji. Członkowie KB i PZZK stwierdzili , że wszystkie służby, inspekcje i straże są bardzo dobrze przygotowani do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom odwiedzających nasz region.

 

Na zakończenie posiedzenia Pani Starosta Halina FAJ  wystąpiła z propozycją aby w imieniu KB i PZZK wystąpić do GDDKiA z pismem o przeanalizowanie możliwości wybudowania w kolejnych latach chodnika wzdłuż drogi krajowej  nr 63 w miejscowościach: Klimki, Perły i Rudziszki. Poprawi to w znacznym stopniu bezpieczeństwo poruszania się mieszkańców tych miejscowości .Opublikowano: 20 czerwca 2017 13:15

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 649

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl