Rusza budowa nowej inwestycji

 (link otworzy duże zdjęcie)

efrr_poziom_polskie_kolor.jpg


Dnia 16 sierpnia 2017 r. Starosta - Halina Faj oraz Wicestarosta - Krzysztof Kołaszewski, zawarli  umowę na roboty budowlane z firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Gołdapi, objętych operacją pn. „Wyższy standard edukacji – lepsza jakość życia lokalnych społeczności – rozbudowa infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Węgorzewskim”.


W podpisaniu umowy uczestniczyli także; reprezentant inwestora Krzysztof Baran – inspektor nadzoru inwestorskiego, oraz Ireneusz Szepietowski – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie.


Cel projektu:

 

Wzrost jakości kształcenia zawodowego dopasowanego do potrzeb rynku pracy poprzez polepszenie warunków kształcenia zawodowego w wyniku rozbudowy infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Węgorzewskim do IX.2018 r.


W ramach projektu zostanie wybudowany łącznik, w którym zlokalizowane będą 4 pracownie przeznaczone do teoretycznej nauki zawodu i
nauki języków obcych. Powyższa inwestycja przyczyni się do rozwoju szkoły i umożliwi wprowadzenie do oferty 2 nowych kierunków kształcenia - szkutnik i technik obsługi  turystycznej. W ramach projektu zostanie zakupione również nowoczesne wyposażenie do 4 pracowni.


Łączna wartość projektu wynosi 2 645 495,86 zł, w tym udział środków unijnych: 2 184 826,07 zł. Pozostała kwota stanowi wkład własny Powiatu Węgorzewskiego – 460 669,79 zł


Projekt  pn.:  „Wyższy standard edukacji – lepsza jakość życia lokalnych społeczności – rozbudowa infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Węgorzewskim” nr  RPWM.09.03.01-28-0011/16-01 dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna,  Poddziałanie 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego.

Opublikowano: 17 sierpnia 2017 14:47

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 965

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl