Zespół Ekonomii Społecznej Powiatu Węgorzewskiego konkretyzuje swoje działania

 (link otworzy duże zdjęcie)

Kolejne spotkanie ZES odbyło się zgodnie z planem 6 listopada br. Wiodącym tematem spotkania były usługi społeczne w powiecie węgorzewskim w kontekście RPO WM 2014-2020 oraz przegląd usług już funkcjonujących ( przykłady dobrych praktyk). Temat ten  przedstawił Bartłomiej Głuszak  Prezes Federacji  Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko Mazurskiego -  polityk społeczny,  z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w działalności w organizacjach pozarządowych, na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Jako kluczowe wyzwanie na najbliższe lata widzi wzmocnienie zaangażowania  organizacji pozarządowych w świadczenie usług społecznych.


Wśród zaprezentowanych tzw. dobrych praktyk  i możliwości pozyskania środków finansowych na ich prowadzenie w ramach  RPO WM  2014-2020  omówiono funkcjonowanie : dziennych domów opieki społecznej, żłobków, klubów seniora, młodzieżowych klubów integracji społecznej,  działania polegające na wsparciu rodziny i pieczy zastępczej.


Zaprezentowana na poprzednim spotkaniu  analiza usług społecznych w powiecie węgorzewskim świadczy o tym, iż większość  z przedstawionych przykładów świadczonych usług społecznych  jest niezwykle ważna z punktu widzenia aktualnych potrzeb społeczeństwa naszego  powiatu.


Czy tak jest na pewno ? Aby się o tym przekonać należy wykonać bardzo szczegółową analizę potrzeb w tym zakresie, a następnie  wskazać organizacjom pozarządowym oraz instytucjom świadczącym wsparcie socjalne, kierunki i możliwości rozwoju usług społecznych. To jest jedno z podstawowych zadań dla tworzonego Zespołu Ekonomii Społecznej Powiatu Węgorzewskiego, którego działalność ma polegać przede wszystkim na rozpoznawaniu potrzeb społeczeństwa w zakresie usług socjalnych i wskazywaniu  możliwości i kierunków działań.


 Barbara  Dawcewicz- Pełnomocnik Starosty ds. promocji i kontaktów zagranicznych, zajmująca się również organizacjami pozarządowymi  przedstawiła zebranym projekt uchwały zarządu powiatu o powołaniu ZES. Poinformowała, że projekt uchwały zostanie uzgodniony z Sekretarzem Powiatu  oraz Starostą Haliną Faj, a następnie zostanie przesłany członkom ZES  celem zapoznania się  z ostateczną jej treścią.


Kończąc spotkanie  pani Marta Florkowska, Koordynator całego przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu  ZES przedstawiła plan najbliższych działań, z którego wynika iż kolejne spotkanie ZES odbędzie się  w  Starostwie Powiatowym  w Węgorzewie 11.12.2017 r.

Opublikowano: 08 listopada 2017 09:14

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 414

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl