Za nami XLI sesja Rady Powiatu w Węgorzewie

 (link otworzy duże zdjęcie)

28 grudnia 2017 r. odbyła się XLI sesja Rady Powiatu w Węgorzewie.

Rada Powiatu zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji inwestycji za 2017 r. podkreślając, że powiatowe inwestycje zostały w większości zrealizowane przy udziale zewnętrznych środków finansowych.

Następnie radni  przyjęli jednogłośnie pozytywnie plany pracy Komisji ds. Społecznych i Finansów, Komisji Rewizyjnej i Rady Powiatu w Węgorzewie  na 2018 r.

Istotnym punktem sesji było przyjęcie uchwał Rady Powiatu w Węgorzewie w sprawach:

 1. przyjęcia projektu herbu i flagi powiatu (12 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”). Projektem herbu Powiatu Węgorzewskiego jest tarcza typu hiszpańskiego (prostokątna u góry 
  i półkolista u dołu), dwudzielna w  pas. W górnym, większym polu na czerwonym tle figuruje głowa Orła Białego w złotej koronie. Dolne, mniejsze pole przedstawia motyw biało-czarnej szachownicy. Natomiast projektem flagi Powiatu Węgorzewskiego jest prostokątne pole w proporcjach 8:5, podzielone na 4 mniejsze równe pola w kolorze białym i czarnym. Centralnie widnieje tarcza herbowa z motywem głowy Orła Białego. Projekty herbu i flagi zostaną skierowane do zaopiniowana przez Komisję Heraldyczną przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 2. zmian budżetu Powiatu na 2017 rok. (13 głosami „za” jednogłośnie).
 3. zamiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2017-2026 (13 „za” jednogłośnie).
 4. ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2018 rok. (13 „za” jednogłośnie). Przyjęto stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej w wysokości 73,13 zł miesięcznie za km drogi powiatowej.
 5. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2018-2026. (13 głosami „za” jednogłośnie).
 6. budżetu powiatu węgorzewskiego na 2018 rok. (13 głosami „za” jednogłośnie).

Dochody budżetu powiatu w kwocie 43.148.025,67 zł,

a)      dochody bieżące w wysokości 38.975.446,06 zł,

b)      dochody majątkowe w wysokości 4.172.579,61 zł.

Wydatki budżetu powiatu w kwocie 43.459.558,79 zł,

a) wydatki bieżące w wysokości 37.675.632,59 zł, z czego:

 • wydatki jednostek budżetowych 33.257.943,02 zł, w tym:
  • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.512.799,90 zł,
  • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.745.143,12 zł,
 • dotacje na zadania bieżące 468.219,52 zł,
 • świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.602.689,00 zł,
 • obsługa długu 202.000 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 5.783.926,20 zł, w tym wydatki realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 4.485.445,86 zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 6.695.933,87 zł,

Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w wysokości 311.533,12 zł są przychody  pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.

Przychody budżetu wyniosą 1.100.283,12 zł. Rozchody budżetu wyniosą 788.750 zł

W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 170.000 zł, w tym:

 1.  ogólną w wysokości - 100.000 zł,
 2.  celowe w wysokości - 70.000 zł na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 400.000 zł,

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 1.400.000 zł, koszty - 1.400.000 zł.

Kwota długu publicznego wynosi 8.700.000,00 zł.

 Uchwały Rady Powiatu w Węgorzewie są dostępne na stronie BIP Starostwo Powiatowe  w Węgorzewie w zakładce Rada Powiatu.

Kolejna sesja Rady Powiatu w Węgorzewie odbędzie się w dniu 25.01.2018 r.  

Opublikowano: 29 grudnia 2017 14:04

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 523

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl