Za nami XLII sesja Rady Powiatu w Węgorzewie

 (link otworzy duże zdjęcie)

26 stycznia 2018 r. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Komisji ds. Społecznych
i Finansów
oraz XLII sesja Rady Powiatu w Węgorzewie. Zgodnie z porządkiem obrad Komisji
i Sesji radni zapoznali się z następującymi sprawozdaniami nie wnosząc do nich uwag:

  1. Sprawozdanie z działalności przedstawicieli Powiatu Węgorzewskiego w stowarzyszeniach, fundacjach i innych podmiotach, w których powiat węgorzewski jest członkiem lub organem założycielskim za 2017 rok.
  2. Sprawozdanie na temat kluczowych zmian wprowadzanych nową ustawą prawo wodne dla organów administracji samorządowej
  3. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady i Zarządu Powiatu za II półrocze 2017 rok.

 

Sprawozdania są dostępne na stronie BIP Starostwo Powiatowe w Węgorzewie w zakładce Rada Powiatu; bezpośredni link poniżej

 

http://bip.powiatwegorzewski.pl/10007/Informacje_2C_programy_2C_sprawozdania_przyjete_przez_Rade_Powiatu/

 

Podczas sesji Radny Pan Maciej Florkiewicz założył interpelacje w sprawie udzielenia szczegółowych informacji o działalności Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli
z rozpisaniem na konkretne działania oraz informacji dotyczącej kosztów działalności biura
i wyszczególnieniem poszczególnych wydatków oraz złożył zapytanie
w sprawie poniesionych kosztów przez Miasto Węgorzewo i Powiat Węgorzewski w związku z organizacją tegorocznej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  w Węgorzewie.

 

Następnie radni zaopiniowali i podjęli jednogłośnie pozytywnie  uchwały Rady Powiatu w Węgorzewie w sprawach:

  1. zmieniająca uchwałę nr XL/178/2017 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 30.11.2017  w sprawie  „Programu  współpracy Powiatu Węgorzewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018r.” Zmiana uchwały wynika z Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 stycznia 2018 r., w którym stwierdza się  nieważność załącznika nr 1 do uchwały w części dotyczącej rozdziału VII Sposób realizacji programu ust. 1 lit c i lit. d oraz rozdziału XI – Tryb powołania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert: podrozdziału 2 – Zasady działania komisji konkursowej.
  2. zmian budżetu Powiatu na 2018 rok. Wprowadzone zmiany w budżecie powiatu związane są z innym niż zakładano wykonaniem wydatków inwestycyjnych w 2017 roku w następujących zadaniach „Wyższy standard edukacji - lepsza jakość życia lokalnych społeczności - rozbudowa infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Węgorzewskim”, „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Węgorzewie w ramach zadania pn. „Czyste powietrze bez granic”. , „Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie w ramach zadania pn. „Czyste powietrze bez granic”. Po zmianach dochody budżetowe wynoszą 43.255.653,47 zł, w tym dochody bieżące 38.965.498,07 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 4.290.155,40 zł. Wydatki budżetu
    w wysokości 43.658.387,23 zł, z tego wydatki bieżące 37.732.632,59 zł oraz wydatki majątkowe 5.925.754,64 zł. W wyniku tej relacji dochodów do wydatków, w 2018 roku powstał deficyt w wysokości 402.733,76 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych
  3. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2018– 2026.

 

Uchwały Rady Powiatu w Węgorzewie są dostępne na stronie BIP Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
w zakładce Rada Powiatu; bezpośrednie linki poniżej

 

http://bip.powiatwegorzewski.pl/akty/96/typ/1/

 

Kolejna sesja Rady Powiatu w Węgorzewie odbędzie się w dniu 22.02.2018 r.  

Opublikowano: 30 stycznia 2018 14:58

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 479

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl