Projekt uchwały w sprawie częściowej refundacji kosztów dojazdów uczniów do szkół na trasach na których nie sprzedaje się biletów miesięcznych

UCHWAŁA NR …………./…/2018

Rady Powiatu w Węgorzewie

z dnia …………. 2018 r.

w sprawie: ustalenia  zasad przyznawania  częściowej refundacji kosztów zakupu usługi transportowej na dojazd uczniów do szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat Węgorzewski, na trasach objętych regularnym publicznym przewozem osób w krajowym transporcie drogowym, na których nie sprzedaje się biletów miesięcznych.

 Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz.1868 ) i art. 90 t ust.1, pkt 1, ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r.

o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203, 2361) uchwala się co następuje:

 § 1

Ustala się  zasady przyznawania  częściowej refundacji kosztów zakupu usługi transportowej na dojazd uczniów do szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat Węgorzewski, na trasach objętych regularnym publicznym przewozem osób w krajowym transporcie drogowym, na których nie sprzedaje się biletów miesięcznych

§ 2

Refundacja ma na celu  wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez pomoc materialną sprzyjającą kontynuowaniu nauki w szkołach dla których organem prowadzącym jest powiat węgorzewski.

 § 3

 1. Wyrównanie szans edukacyjnych ma formę częściowej refundacji kosztów zakupu usługi transportowej na dojazd uczniów do szkoły na trasach objętych regularnym publicznym przewozem osób w krajowym transporcie drogowym, na których nie sprzedaje się biletów miesięcznych.
 2. Wysokość refundacji, o której mowa w § 3  ust 1 wynosi 49 % wartości zakupionej  usługi transportowej za każdy miesiąc, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.
 3. Refundacją są objęciu uczniowie zamieszkujący  w odległości powyżej 4 km od granic Węgorzewa.

§ 4

 1. Obsługę Programu zapewniają szkoły biorące udział w Programie w oparciu o środki finansowe przekazane na ten cel przez Powiat Węgorzewski.
 2. Dyrektorzy sporządzają informację będącą podstawą wypłaty środków wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały. Informacja ta przekazywana jest do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu podlegającemu refundacji.
 3. Środki finansowe przekazywane będą szkołom do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu podlegającemu refundacji na podstawie informacji dyrektora  o ilości uczniów kwalifikujących się do programu oraz o wysokości kwot refundacji.
 4. Kwotę refundacji kosztów dojazdu, szkoła przekazuje na konto bankowe wskazane przez ucznia lub rodziców/opiekunów prawnych ucznia w terminie do końca miesiąca po miesiącu podlegającemu refundacji.
 5. Warunkiem otrzymania refundacji kosztów dojazdu  do szkoły jest złożenie przez ucznia, w sekretariacie szkoły, wniosku o przyznanie pomocy materialnej w postaci refundacji kosztów dojazdu.
 6. Wniosek winien zawierać następujące informacje:

a)      imię i nazwisko ucznia,

b)      nazwę szkoły,

c)      nazwę miejscowości z jakiej uczeń dojeżdża,

d)     miesięczny koszt dojazdu na trasie objętej regularnym publicznym przewozem osób w krajowym transporcie drogowym, na której nie sprzedaje się biletów miesięcznych,

e)      oświadczenie, że trasa ta nie jest objęta regularnym publicznym przewozem osób w krajowym transporcie drogowym na której sprzedaje się bilety miesięczne.

 1. Warunkiem otrzymania refundacji kosztów dojazdu  do szkoły za dany miesiąc kalendarzowy, jest przedłożenie  przez ucznia w sekretariacie szkoły paragonów wystawionych przez przewoźnika potwierdzających poniesienie wydatku, w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu podlegającemu refundacji z zastrzeżeniem § 5
 2. Dopłaty do biletów prowadzone są w  okresie od 1 września do 30 czerwca każdego roku.

§ 5

W okresie przejściowym tj. od 12 lutego 2018 r. do końca miesiąca, w którym weszła w  życie niniejsza uchwała:

1) uczeń nie przedkłada paragonów o których mowa w § 4 ust. 7, a jedynie składa oświadczenie obejmujące ten okres,  o poniesionych kosztach dojazdu do szkoły   na trasach objętych regularnym publicznym przewozem osób w krajowym transporcie drogowym, na których nie sprzedaje się biletów miesięcznych.

2)      W oświadczeniu należy ująć kwotę  poniesionych wydatków w rozbiciu na miesiące, oraz liczbę dni uczęszczania do szkoły w danym miesiącu,  szkoła weryfikuje liczbę dni obecności ucznia w szkole.

3)      Refundacja obejmuje cały okres ujęty w oświadczeniu o którym mowa w § 5 pkt. 1.

4)       Oświadczenie składa się w terminie do 5 dnia miesiąca  następującego po miesiącu w którym weszła w życie niniejsza uchwała.

§ 6

 Uczeń traci prawo do refundacji w następujących przypadkach:

a)      gdy przestaje kontynuować naukę w szkole, dla której organem prowadzącym jest Powiat Węgorzewski,

b)      gdy została mu udzielona kara nagany przez dyrektora szkoły.

§ 7

 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgorzewie.

§ 8

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 12 lutego 2018 r.

 

UZASADNIENIE

Celem  refundacja jest  wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez pomoc materialną sprzyjającą ułatwieniu kontynuowania nauki w szkołach dla których organem prowadzącym jest powiat węgorzewski oraz wspieranie młodzieży, która skorzysta z oferty szkół prowadzonych przez Powiat,  oddalonych od miejsca zamieszkania uczniów.

Ponadto, refundacja umożliwi młodzieży szkolnej dostęp do usług edukacyjnych, zwłaszcza tych, które dają szansę rozwijania pasji i zainteresowań, korzystania z zająć pozalekcyjnych prowadzonych przez placówki oświatowe dla których organem prowadzącym jest  Powiat Węgorzewski oraz dojazd na wydarzenia szkolne, imprezy kulturalne i sportowe organizowane w szkołach naszego powiatu bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Przyjęta kwota dofinansowania ogranicza wydatki związane z przejazdami środkami komunikacji publicznej do szkół powodując partycypacje Powiatu w kosztach przejazdu,  a tym samym wspiera uczniów w kosztach edukacji.

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

                                                                                               do Uchwały  Nr  ................................

Rady Powiatu w Węgorzewie

z dnia  ..........................2018 r.

 

Liczba uczniów......................................................................  w ........................................

 

...............................................................................................................( nazwa szkoły)   objętych

 

refundacją kosztów dojazdu do szkoły za miesiąc ......................................

 

Lp.

Imię nazwisko ucznia

adres zamieszkania

nr legitymacji szkolnej

kwota zakupu usługi transportowej

kwota 49% refundacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

 

 

Opublikowano: 16 lutego 2018 14:22

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 339

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl