Zaproszenie na XLIII Sesję Rady Powiatu w Węgorzewie

Zapraszamy na XLIII Sesje Rady Powiatu w Węgorzewie w dniu 22 lutego 2018 r. (czwartek)  o godz. 1300 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgorzewie (ul. 3 Maja 17B  w Węgorzewie, I piętro).


Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.
 2. Powołanie sekretarza obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie przez Radę protokołu z XLII sesji Rady Powiatu w Węgorzewie.
 5. Informacje z działalności międzysesyjnej:
  1. Przewodniczącego Rady Powiatu.
  2. Komisji stałych Rady Powiatu.
  3. Komisji doraźnej ds. herbu, flagi Powiatu Węgorzewskiego.
  4. Zarządu Powiatu
  5. Zapytania radnych do przekazanych informacji.
 1. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na zapytania.
 2. Wystąpienia przedstawicieli Samorządów Gminnych.
 3. Zapoznanie się z informacją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie prowadzonej działalności za 2017 r.
 4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie Powiatu Węgorzewskiego w 2017 roku i zamierzenia na rok 2018.
  1. Zapoznanie się z informacją o realizacji „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2015 – 2018”;
  2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Węgorzewskim za 2017 roku.
  3. Zapoznanie się z informacją KPP o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Węgorzewskiego za 2017 rok.
  4. Zapoznanie się z informacją KPPSP o stanie bezpieczeństwa Powiatu Węgorzewskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2017 rok.
 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Statutu Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (projekt nr 1);
  2. powierzenia Gminie Węgorzewo zadań powiatowej biblioteki publicznej (projekt nr 2);
  3. ustalenia zasad przyznawania częściowej refundacji kosztów zakupu usługi transportowej na dojazd uczniów do szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat Węgorzewski, na trasach objętych regularnym publicznym przewozem osób w krajowym transporcie drogowym, na których nie sprzedaje się biletów miesięcznych. (projekt nr 3);
  4. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Powiatu Węgorzewskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. (projekt nr 4).
  5. określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu węgorzewskiego. (projekt nr 5).
  6. udzielenia Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na współorganizację warsztatów podczas konferencji pn. „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur”. (projekt nr 6).
  7. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2018 roku. (projekt nr 7).
 1. Wnioski i oświadczenia radnych, sprawy różne.
 2.  Zamknięcie posiedzenia.  

 

Porządek obrad sesji i komisji jest dostępny na stronie BIP w zakładce Rada Powiatu; bezpośrednie linki poniżej.

 

http://bip.powiatwegorzewski.pl/system/obj/3966_Porzadek_Sesji_22.02.2018.pdf

http://bip.powiatwegorzewski.pl/system/obj/3967_Porzadek_Komisji_21.02.2018.pdf

 

Opublikowano: 16 lutego 2018 14:28

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 333

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl