Zaproszenie na XLIV Sesję Rady Powiatu w Węgorzewie

Zapraszamy na XLIV Sesje Rady Powiatu w Węgorzewie w dniu 29 marca 2018 r. (czwartek) 
o godz.
1245 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgorzewie (ul. 3 Maja 17B
w Węgorzewie, I piętro).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.
 2. Powołanie sekretarza obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie przez Radę protokołu z XLIII sesji Rady Powiatu w Węgorzewie.
 5. Informacje z działalności międzysesyjnej:
  1. Przewodniczącego Rady Powiatu.
  2. Komisji stałych Rady Powiatu.
  3. Komisji doraźnej ds. herbu, flagi Powiatu Węgorzewskiego.
  4. Zarządu Powiatu
  5. Zapytania radnych do przekazanych informacji.
 1. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na zapytania.
 2. Wystąpienia przedstawicieli Samorządów Gminnych.
 3. Zapoznanie się z oceną stanu sanitarnego na terenie powiatu za 2017 r.
 4. Zapoznanie się z realizacją powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy. Analiza sprawozdania PUP z działalności za 2017 r.
 5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z rocznej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie pieczy zastępczej, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 6. Zapoznanie się z informacją z realizacji zadań statutowych w 2017 roku:
  1. Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie.
  2. Powiatowego Domu Samopomocy w Węgorzewie.
  3. Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim.
 1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z pracy Powiatowego Rzecznika Konsumenta z działalności za 2017 r.
 2. Zatwierdzenie wystąpienia pokontrolnego w sprawie sprawdzenia realizacji inwestycji pn. „Dostosowanie internatów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Węgorzewie do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawa bezpieczeństwa obiektów” – Etap I.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany uchwały Nr LXIII/195/2018 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Powiatu Węgorzewskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (projekt nr 1);
  2. przyjęcia „Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Węgorzewskim na lata 2018-2020” (projekt nr 2);
  3. określenia zadań i podziału środków przydzielonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w Powiecie Węgorzewskim na 2018 rok (projekt nr 3);
  4. w sprawie wspólnego wykonania zadań z zakresu pomocy rodzinie (projekt nr 4).
  5. zmiany Uchwały Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 28 grudnia 2017 r. Nr XLI/186/2017 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego (projekt nr 5).
  6. zmian budżetu Powiatu na 2018 rok. (projekt nr 6).
  7. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2018– 2026 (projekt nr 7).
 1. Wnioski i oświadczenia radnych, sprawy różne.
 2.  Zamknięcie posiedzenia.  

 

 

Porządek obrad sesji i komisji jest dostępny na stronie BIP w zakładce Rada Powiatu; bezpośrednie linki poniżej.

 

http://bip.powiatwegorzewski.pl/system/obj/4007_sesja_29.03.2018.pdf

http://bip.powiatwegorzewski.pl/system/obj/4008_komisja_29.03.2018.pdf

 

 

Opublikowano: 22 marca 2018 15:39

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 302

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl