29 marca 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji ds. Społecznych i Finansów oraz XLIV sesja Rady Powiatu w Węgorzewie

 (link otworzy duże zdjęcie)

29 marca 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji ds. Społecznych i Finansów oraz XLIV sesja Rady Powiatu w Węgorzewie. Radni po wysłuchaniu sprawozdań z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji i Przewodniczącej Zarządu Powiatu mieli możliwość uczestniczyć w uroczystości wręczenia Stypendiów Sportowych Powiatu Węgorzewskiego. Stypendia sportowe zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu w Węgorzewie otrzymali:

 1. Alicja Kulinek – tenis stołowy;
 2. Kamila Czerwińska – zapasy;
 3. Sebastian Kalafarski – żeglarstwo;
 4. Klaudia Nazarowicz – lekka atletyka;
 5. Izabela Medyk – lekka atletyka;
 6. Michał Matwiejczyk – kajakarstwo;
 7. Michał Szram – kajakarstwo;
 8. Patryk Szram – kajakarstwo;
 9. Tymoteusz Głuch – kajakarstwo;
 10. Bartosz Walnicki – kajakarstwo;
 11. Jakub Jodko – kajakarstwo;
 12. Stanisław Wałach – kajakarstwo;
 13. Dorota Kozakiewicz – kajakarstwo;
 14. Jakub Wojciechowski – kajakarstwo;
 15. Zuzanna Wojciechowska – kajakarstwo;
 16. Julia Balewicz – piłka siatkowa.

Stypendia sportowe Powiatu Węgorzewskiego w imieniu Rady i Zarządu wręczyli Pan Maciej Zmitrowicz Przewodniczący Rady Powiatu,  Pani Halina Faj Starosta Węgorzewski i Pan Krzysztof Kołaszewski Wicestarosta,

W dalszej części sesji po wysłuchaniu informacji przekazach przez Pana Andrzeja Lachowicza Wiceburmistrza z działalności Samorządu Gminnego, radni zgodnie z porządkiem obrad Sesji zapoznali się ze sprawozdaniami przygotowanymi przez Dyrektorów i Kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Węgorzewskiego. Zakres tematów dotyczył:

 1. Oceny stanu sanitarnego na terenie powiatu za 2017 r.
 2. Realizacji powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy. Analiza sprawozdania PUP z działalności za 2017 r.
 3. Rocznej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie pieczy zastępczej, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 4. Zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej,  Powiatowego Domu Samopomocy
  i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim w 2017 roku.
 5. Pracy Powiatowego Rzecznika Konsumenta z działalności za 2017 r.
 6. Zatwierdzenia wystąpienia pokontrolnego w sprawie sprawdzenia realizacji inwestycji pn. „Dostosowanie internatów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Węgorzewie do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawa bezpieczeństwa obiektów” – Etap I. Rada przyjęła wystąpienie pokontrolne jednogłośnie pozytywnie.

Dodatkowo radni na posiedzeniu Komisji ds. Społecznych i Finansów zapoznali się z informacją Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego dotyczącą realizacji zadań w 2017 roku w zakresie doradztwa rolniczego, które szczegółowo omówiła Pani Kinga Latosińska Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego. Ponadto na Komisji radni zgłosili wniosek o przygotowanie informacji w sprawie liczby wolnych miejsc w Domach Pomocy Społecznej w Województwie Warmińsko-Mazurskim w celu określania do jakich typów placówek są kolejki w przyjęciach, aby ukierunkować Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie na rozszerzenie działowości i zlikwidowanie niezamieszkałych miejsc w domu.  

 

Sprawozdania są dostępne na stronie BIP Starostwo Powiatowe w Węgorzewie w zakładce Rada Powiatu; bezpośredni link poniżej

http://bip.powiatwegorzewski.pl/10007/Informacje_2C_programy_2C_sprawozdania_przyjete_przez_Rade_Powiatu/

 

W ostatniej części sesji radni zaopiniowali i podjęli jednogłośnie pozytywnie  uchwały Rady Powiatu w Węgorzewie w sprawach:

 1. zmiany uchwały Nr LXIII/195/2018 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Powiatu Węgorzewskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Zmiana uchwały dotyczy § 13 ust.2 i ust. 3, gdzie  zostały określone zasady udostępniania dokumentów osobom kontrolującym z terminem 7 dniowym.  Tymczasem art. 36 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych szczegółowo reguluje kontrolowanie prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. Określa również 14 dniowy termin udostępnienia dokumentacji. Wobec powyższego w uchwale rady powiatu nie ma potrzeby przytaczania zapisów ustawy. 
 2. przyjęcia „Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Węgorzewskim na lata 2018-2020” Artykuł 180 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wymienia zadania własne Powiatu. Jednym z zadań jest opracowanie, przyjęcie i uchwalenie 3letnich programów rozwoju pieczy zastępczej.
 3. określenia zadań i podziału środków przydzielonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w Powiecie Węgorzewskim na 2018 rok. Powiat Węgorzewski otrzyma z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwotę 825.410,00zł.  Z tego 90% środków to obligatoryjny koszt działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim. Pozostałe 10% jest przeznaczane  na dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedycznei środki pomocnicze, na turnusy  rehabilitacyjne, dofinansowanie do sportu, kultury, turystyki i rekreacji - integracja środowiska osób niepełnosprawnych i do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.
 4.  wspólnego wykonania zadań z zakresu pomocy rodzinie. Od 2009 roku Gmina Węgorzewo udziela dotacji Powiatowi na rzecz poradnictwa dla rodzin mających trudną sytuację życiową, zadanie to wykonuje PCPR.
 5. zmiany Uchwały Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 28 grudnia 2017 r. Nr XLI/186/2017 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego. 
 6. zmian budżetu Powiatu na 2018 rok. Wprowadzenie zmian w budżecie powiatu związane jest z otrzymaniem ostatecznych wysokości subwencji i dotacji na 2018 rok.
  Dochody budżetowe
  w wysokości 43.437.617,47 zł, w tym dochody bieżące 39.147.462,07 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 4.290.155,40 zł.
  Wydatki budżetu w wysokości 43.759.232,69 zł, z tego wydatki bieżące 37.833.478,05 zł oraz wydatki majątkowe 5.925.754,64 zł. W wyniku tej relacji dochodów do wydatków, w 2018 roku powstał deficyt w wysokości 321.615,22 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.
 7. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2018– 2026

 

Uchwały Rady Powiatu w Węgorzewie są dostępne na stronie BIP Starostwo Powiatowe
w Węgorzewie w zakładce Rada Powiatu; bezpośrednie linki poniżej

 

http://bip.powiatwegorzewski.pl/akty/96/typ/1/

 

Kolejna sesja Rady Powiatu w Węgorzewie odbędzie się w dniu 26.04.2018 r.  

Opublikowano: 03 kwietnia 2018 13:29

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 431

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl