Ku końcowi coraz bliżej…

 (link otworzy duże zdjęcie)

Z przyjemnością informujemy, że roboty budowlane przy Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie przebiegają zgodnie z harmonogramem, pogoda sprzyja Wykonawcy. Wzniesiono już cały budynek ( 3 kondygnacyjny), przykryto dachem, wykonano wszystkie wewnętrzne instalacje, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową. Wykonano również podziemną kanalizację deszczową. Trwają prace związane z dociepleniem budynku oraz wykonaniem elewacji zewnętrznej. Wewnątrz budynku trwają prace wykończeniowe ( glazurnicze, tynkarskie).    

Z końcem maja planowany jest III częściowy odbiór robót, na lipiec zaplanowano odbiór końcowy.  

Cel projektu:

Wzrost jakości kształcenia zawodowego dopasowanego do potrzeb rynku pracy poprzez polepszenie warunków kształcenia zawodowego w wyniku rozbudowy infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Węgorzewskim do IX.2018 r.

Łączna wartość projektu wynosi: 2 650 952,82 zł

w tym środki unijne: 2 162 816,12 zł.

Pozostała kwota stanowi wkład własny Powiatu Węgorzewskiego –  446 129,74 zł.  

Roboty wykonywane są w ramach projektu  pn.:  „Wyższy standard edukacji – lepsza jakość życia lokalnych społeczności – rozbudowa infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Węgorzewskim” nr  RPWM.09.03.01-28-0011/16-03 dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna,  Poddziałanie 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego. 

Opublikowano: 18 maja 2018 13:45

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 1035

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl