Za nami posiedzenie Komisji ds. Społecznych i Finansów oraz XLVI sesja Rady Powiatu w Węgorzewie

 (link otworzy duże zdjęcie)

24 maja 2018 roku odbyło się posiedzenie Komisji ds. Społecznych i Finansów oraz XLVI sesja Rady Powiatu w Węgorzewie, w których uczestniczyło 14 radnych (1 radny był nie obecny). Radni po wsłuchaniu sprawozdań z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji i Przewodniczącej Zarządu Powiatu oraz informacji przekazach przez Pana Andrzeja Lachowicza Zastępcy Burmistrza z działalności Samorządu Gminnego przeszli zgodnie z porządkiem obrad Sesji do kolejnych punktów:

 1. Zapoznanie się ze informacją Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska naturalnego na obszarze powiatu.
 2. Zapoznanie się z Informacją Powiatowego Lekarza Weterynarii o działalności inspekcji weterynaryjnej na obszarze powiatu węgorzewskiego w 2017 roku.
 3. Zapoznanie się z informacją o systemie finansowania i funkcjonowaniu MCZ SP PZOZ, w tym
  z bilansem szpitala za 2017 rok.

Dodatkowo radni na posiedzeniu Komisji ds. Społecznych i Finansów zapoznali się z informacją
o wykonaniu budżetu Powiatu Węgorzewskiego za I kwartał 2018 roku.

 

Informacje są dostępne na stronie BIP Starostwo Powiatowe w Węgorzewie w zakładce Rada Powiatu; bezpośredni link poniżej

 http://bip.powiatwegorzewski.pl/10007/Informacje_2C_programy_2C_sprawozdania_przyjete_przez_Rade_Powiatu/

 

W dalszej części sesji Rada Powiatu podjęła następujące uchwały w sprawie:

 1. zmiany Statutu Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.(14 głosów „za”) Zmiana statutu Szpitala wynika z tego, że Szpital Powiatowy zaprzestał prowadzenia fizjoterapii (kontrakt wygasł) i należy dostosować statut do aktualnego stanu faktycznego i uchyla się zapis dotyczący tej działalności.
 2. pozbawienia ulic w mieście Węgorzewo: Krótka, Władysława Stanisława Reymonta, 3 Maja, Fryderyka Chopina, Graniczna, Mikołaja Kopernika, Mała, Adama Mickiewicza, Ogrodowa, Poprzeczna, Przemysłowa, Juliusza Słowackiego, Andrzeja Struga, Melchiora Wańkowicza, Żeglarska, Towarowa, Michała Kajki, kategorii dróg powiatowych. (14 głosów „za”). Powyższe ulice nie spełniają kryteriów dróg powiatowych określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - nie stanowią połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin, mają znaczenie lokalne. Burmistrz Węgorzewa wyraził wolę zaliczenia w/w dróg do kategorii dróg gminnych. Uzyskano również pozytywną opinię Burmistrza Węgorzewa, Zarządu Powiatu
  w Giżycku, Zarządu Powiatu w Gołdapi, Zarządu Powiatu w Kętrzynie.
 3. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Węgorzewskim na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. (12 głosów „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się”) Obniżenie przedmiotowych opłat jest jednym z kluczowych elementów dalszego powodzenia przedsięwzięcia w ujęciu długoterminowym. Wybudowanie infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej „SSPW” było jednym z kół zamachowych rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Kolejnym ważnym krokiem jest stworzenie dogodnych warunków, poprzez pobudzanie rynku i stwarzanie przyjaznego otoczenia dla inwestycji teleinformatycznych. 15 Powiatów już podjęło uchwały i przyjęły dla dróg powiatowych stawki za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym na poziomie 18 zł za m2 dla stawek infrastruktury telekomunikacyjnej niebędącej infrastrukturą ostatniej „mili”.
 4. zmian budżetu Powiatu na 2018 rok. (14 głosów „za”). Wprowadzenie zmian w budżecie powiatu po stronie dochodów i wydatków spowodowało, że dochody budżetowe są w wysokości 43.830.299,17 zł, w tym dochody bieżące 39.254.148,77 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 4.576.150,40 zł. Wydatki budżetu w wysokości 44.210.048,51 zł, z tego wydatki bieżące 38.200.164,75 zł oraz wydatki majątkowe 6.009.883,76 zł. W wyniku tej relacji dochodów do wydatków, w 2018 roku powstał deficyt w wysokości 379.749,34 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych. Przychody ustalono w wysokości 1.168.499,34 zł
 5. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2018 – 2026
  (14 głosów „za”);
 6. przyjęcia projektu herbu i flagi powiatu. (14 głosów „za”).

 

Uchwały Rady Powiatu w Węgorzewie są dostępne na stronie BIP Starostwo Powiatowe
w Węgorzewie w zakładce Rada Powiatu; bezpośrednie linki poniżej

http://bip.powiatwegorzewski.pl/akty/96/typ/1/

 

Kolejna sesja Rady Powiatu w Węgorzewie odbędzie się w dniu 28.06.2018 r. 

 

Opublikowano: 28 maja 2018 16:15

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 239

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl