Absolutorium Zarządowi Powiatu na XLVII sesji Rady Powiatu w Węgorzewie

 (link otworzy duże zdjęcie)

28 czerwca 2018 r. odbyła się XLVII sesja Rady Powiatu w Węgorzewie, na której głównym punktem porządku obrad sesji było podjęcie uchwał, w tym dwóch związanych z udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu w Węgorzewie za rok 2017 w składzie, którego jest Pani Halina Faj Starosta Węgorzewski, Pan Krzysztof Kołaszewski Wicestarosta oraz Pan Mariusz Fatyga członek Zarządu Powiatu

  1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
    z wykonania budżetu Powiatu Węgorzewskiego za 2017 r.
  2. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Węgorzewie.

Obie uchwały zostały przyjęte przez Radę Powiatu jednogłośnie pozytywnie.

Pani Halina Faj Starosta Węgorzewski  przed podjęciem uchwał przedstawiła radnym i zgromadzonym gościom sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Węgorzewskiego za 2017. Przypomniała, że Budżet Powiatu Węgorzewskiego na rok 2017 został przyjęty przez Radę Powiatu uchwałą Nr XXIX/119/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. W ramach przyjętego budżetu zaplanowano dochody w wysokości 39.416.483,00 zł, wydatki w wysokości 39.486.714,18 zł oraz deficyt w wysokości 70.231,18 zł. Na wydatki majątkowe planowano kwotę 4.616.289,06 zł, zaś oczekiwane dochody majątkowe wynosiły 3.201.126,00 zł. W budżecie na rok 2017zostały przewidziane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 4.304.789,96 zł. Zaplanowane dochody na ten cel wynosiły pierwotnie 2.950.926,00 zł . Po zmianach dokonywanych w trakcie roku, budżet powiatu przewidywał dochody w wysokości 39.725.737,68 zł, a wydatki w wysokości 39.773.618,19 zł. Planowane wydatki majątkowe na koniec 2017 roku zwiększyły się do kwoty 4.816.550,17 zł, zaś dochody majątkowe zwiększyły się do kwoty 3.235.836,00 zł. W związku ze zmianami ostateczna wysokość planowanego deficytu wyniosła 47.880,51 zł. Ponadto w trakcie roku 2017 wprowadzono do budżetu dodatkowe dochody (kwota 209.095 zł) i wydatki (kwota 241.305 zł) na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

W 2017 roku zaplanowana była spłata pożyczki w wysokości 88.750 zł oraz wykup obligacji w wysokości 700.000 zł. Przychody budżetu w 2017 roku wyniosły 2.232.590,05 zł i były to wolne środki z lat ubiegłych. Ogólne wielkości wykonanego budżetu wyglądają następująco:

Dochody        + 39.322.991,38 zł

Wydatki        –  37.536.016,23 zł

Nadwyżka     =   1.786.975,15 zł

Przychody        + 2.232.590,05 zł

Rozchody         -     788,750,00 zł

Różnica        =  + 1.443.840,05zł

 

Rada Powiatu podjęła jednogłośnie pozytywnie uchwały w sprawach:

  1. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad jego rozliczania oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Węgorzewski.  Uchwała jest wynikiem wejścia w życie przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.  Regulacje powyższej ustawy obligują na nowo samorząd do ustalenia wymiaru pensów dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych z tym, że wymiar ten nie może przekraczać 22 godzin. Zarząd Oddziału ZNP w Węgorzewie oraz Zarząd Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty NSZZ” Solidarność” w Wilkasach  wyraziły pozytywną opinię w w/w sprawie.
  2. zmiany budżetu Powiatu na 2018 rok. W wyniku wprowadzonych zamian dochody budżetowe wynoszą 44.810.659,75 zł, w tym dochody bieżące 39.238.846,35 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 5.571.813,40 zł. Wydatki budżetu wynoszą 45.180.807,87 zł, z tego wydatki bieżące 38.229.662,33 zł oraz wydatki majątkowe 6.951.145,54 zł. W wyniku tej relacji dochodów do wydatków, w 2018 roku powstał deficyt w wysokości 370.148,12 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych. Przychody ustalono w wysokości 1.158.898,12 zł
  3. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2018– 2026.

 

Radni nie podjęli dwóch uchwał w następujących sprawach:

  1. zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej (15 głosów „przeciw”)
  2. ustalenia wynagrodzenia Starosty Węgorzewskiego (11 głosów „przeciw” przy 4 głosach „wstrzymujących się”)

 

Uchwały Rady Powiatu w Węgorzewie są dostępne na stronie BIP Starostwo Powiatowe w Węgorzewie w zakładce Rada Powiatu; bezpośrednie linki poniżej

 

http://bip.powiatwegorzewski.pl/akty/96/typ/1/

 

Ponadto Rada Powiatu zatwierdziła pozytywnie jednogłośnie wystąpienie pokontrolne Komisji Rewizyjnej
w sprawie sprawdzenia utrzymania dróg powiatowych w I kwartale 2018 r. Komisja Rewizyjna po dokonaniu wizji lokalnej dróg powiatowych oraz przeprowadzeniu oględziny mostu w Sztynorcie w ciągu drogi powiatowej nr 1602N Surwile – Pozezdrze, a w szczególności 7 filara mostu stwierdziła, że utrzymanie dróg powiatowych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach jest prowadzone rzetelnie i po gospodarsku.

 

Kolejna sesja Rady Powiatu w Węgorzewie jest zaplanowana na dzień 30.08.2018 r.

 

 

 

 

Opublikowano: 03 lipca 2018 13:59

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 325

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl