Zakończone roboty budowlane przy Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie

 (link otworzy duże zdjęcie)

Powiat Węgorzewski informuje, że roboty budowlane przy Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie zostały zakończone. Jednakże przy tak dużym przedsięwzięciu, komisja odbiorowa stwierdziła usterki, które Wykonawca robót obecnie usuwa. Na dzień dzisiejszy obiekt nie został oddany jeszcze do użytku, gdyż Inwestor kompletuje dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

W ramach prowadzonych postepowań przetargowych nadal trwa proces wyboru Wykonawców na dostawę wyposażenia czterech pracowni w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie. 

  

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z nowego obiektu szkoły.


Cel projektu:

Wzrost jakości kształcenia zawodowego dopasowanego do potrzeb rynku pracy poprzez polepszenie warunków kształcenia zawodowego w wyniku rozbudowy infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Węgorzewskim do IX.2018 r.

Łączna wartość projektu wynosi: 2 636 452,82 zł

w tym środki unijne: 2 159 085,62 zł.

Pozostała kwota stanowi wkład własny Powiatu Węgorzewskiego –  445 360,24 zł.  

 

Wszystkie powyższe działania są wykonywane w ramach projektu  pn.:  „Wyższy standard edukacji – lepsza jakość życia lokalnych społeczności – rozbudowa infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Węgorzewskim” nr  RPWM.09.03.01-28-0011/16-04 dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna,  Poddziałanie 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego.


Opublikowano: 22 sierpnia 2018 13:08

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 485

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl