Przebudowa Traktu Sztynorckiego

 (link otworzy duże zdjęcie)

10 lipca 2018 r.  Powiat WęgorzewskiPani Halina Haj – Starosta i Pan Wicestarosta Krzysztof Kołaszewski – zawarł z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim umowę o dofinansowanie zadania pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej subregionu ełckiego – Trakt Sztynorcki – przebudowa odcinka dr. pow. nr 1602N oraz remont mostu Sztynorckiego w Powiecie Węgorzewskim”.

Inwestycja w 80% !! otrzymała dofinansowanie z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

 

W sierpniu tego roku Powiat Węgorzewski zawarł umowy na roboty budowlane na wykonanie dwóch Części w ramach powyższego zadania tj.:

  1. Część I - Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1602N w m. Harsz

Wykonawca:  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o.             

ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko

Za kwotę: 429.185,62 zł brutto

Termin wykonania: do 31 października 2018 r.

 

  1. Cześć II - Remont mostu Sztynorckiego w Powiecie Węgorzewskim

Wykonawca: Przedsiębiorstwo HYDROBUD KIELCZYK Spółka Jawna,    

ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok

Za kwotę: 327.180,00 zł brutto

Termin wykonania: do 31 października 2018 r.

 

Na styku dwóch jezior (Mamry i Dargin), w ciągu drogi pow. nr  1602N znajduje się największy obiekt mostowy w województwie warmińsko – mazurskim  – most Sztynorcki,  którego długość wynosi 128 m (obiekt został wyremontowany w roku 1996, oprócz filara nr 7).

 

W ramach zawartej umowy zostanie wyremontowany most Sztynorcki, a konkretnie siódmy filar tego mostu, obejmując skucie słabego betonu, wykonanie nowego zbrojenia oraz oczyszczenie istniejącego, betonowanie podwodne, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych.

Łączna długość przebudowywanej drogi Nr 1602N wynosi 0,990 mb, zostanie poszerzona do 5 m. Zaprojektowano nawierzchnię bitumiczną:

-  4cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

-  wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową w ilości średniej 75 kg/m2.

 

Remontowany most Sztynorcki oraz przebudowywany, zdegradowany odcinek dr. pow. nr 1602N leżą w ciągu komunikacyjnym przebiegającym przez całą szerokość południowej części Powiatu Węgorzewskiego (gmina Węgorzewo i Pozezdrze), dlatego tak ważne jest utrzymanie przejezdności tego szlaku.

Inwestycja wpłynie na podniesienie rozwoju i konkurencyjności regionu, gdyż  jest komplementarna z wnioskiem o podobnym tytule zrealizowanym przez wnioskodawcę w ramach RPO WiM na lata 2007 - 2013 ze środków przeznaczonych na drogi regionalne. W ramach tamtego projektu przebudowano zniszczone odcinki dróg powiatowych o numerach 1602N, 1738N, 1732N  o łącznej długości 15,64 km, leżących w ciągu komunikacyjnym - zwanym potocznie Traktem Sztynorckim. Przedmiot obecnego projektu leży w tym ciągu drogowym, na wyłączonym z wcześniejszego projektu odcinku.

Inwestycja może spowodować czasowe  utrudnienia w ruchu.

Opublikowano: 24 sierpnia 2018 15:09

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 544

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl