Za nami L sesja Rady Powiatu w Węgorzewie

 (link otworzy duże zdjęcie)

27 września 2018 r. odbyła się L sesja Rady Powiatu w Węgorzewie. Radni omawiali stan dróg powiatowych i przygotowanie do sezonu zimowego oraz zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji budżetu za I półrocze 2018 r. Rada Powiatu obie informację przyjęła pozytywnie. Ważnym punktem sesji było podjęcie uchwał w następujących sprawach:

  1. „Programu współpracy Powiatu Węgorzewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019r.” Obowiązkiem organu samorządu terytorialnego jest uchwalanie corocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których jest mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  2. zmian budżetu Powiatu na 2018 rok W wyniku wprowadzonych zamian zwiększono wydatki na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1598N w miejscowości Prynowo – Etap I” o kwotę 117.148,93 zł. Powyższa zmiana podyktowana jest wynikami przetargu na roboty objęte zadaniem. W planie finansowym Starostwa Powiatowego wprowadzono zadanie inwestycyjne pod nazwą; „Zakup systemu transmisji obrad sesji Rady Powiatu w Węgorzewie oraz sporządzenia i utrwalenia imiennego wykazu głosowań radnych” o wartości 50.000 zł. Ponadto zmian dokonano na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych tj. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zostały wprowadzone przesunięcia w celu zapewnienia środków na obóz szkoleniowy SGRW-N, serwis specjalistycznego sprzętu, umundurowanie nowo zatrudnionego funkcjonariusza; w Zespole Szkół Zawodowych dokonano przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami i dokonano zwiększenia planu wydatków na dokonanie zakupów do nowowybudowanego łącznik o kwotę 8.000 zł.; w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przesunięto środki pomiędzy paragrafami z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 18.500 zł z przeznaczeniem na kompleksowy remont korytarza oraz wymianę drzwi w pomieszczeniach poradni; w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zostały przesunięte środki pomiędzy rozdziałami w celu zapewnienia środków na wypłacenie pomocy rzeczowej usamodzielnianym opuszczającym zakład poprawczy; w Mazurskim Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy zwiększono o kwotę 250.000 zł wysokość dofinansowania przeznaczonego na zadanie: „Modernizacja oddziału detoksykacyjnego pod oddział rehabilitacji neurologicznej oraz zakup niezbędnego wyposażenia oddziału - Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie”;  w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ogonkach zostały zwiększone przychody i koszty zakładu budżetowego o kwotę 60.650,46 zł. W wyniku dokonanych zmian dochody budżetowe są na poziomie 45.284.105,13 zł, w tym dochody bieżące 39.875.798,73 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 5.408.306,40 zł. Natomiast wydatki budżetu wynoszą 46.081.641,02 zł, z tego wydatki bieżące 38.698.150,33zł oraz wydatki majątkowe 7.383.490,69 zł. W związku z tym, w 2018 roku powstał deficyt w wysokości 797.535,89 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 655.090,05 zł oraz nadwyżką budżetu za 2017 rok w wysokości 142.445,84 zł. Przychody ustalono
    w wysokości 1.586.285,89 zł, rozchody pozostają na niezmienionym poziomie tj. 788.750 zł.
  3. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgorzewskiego na lata 2018– 2026.
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Węgorzewski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Dodaje się do wykazu przystanek nr: 34/33, na potrzeby mieszkańców Kolonii Radzieje. Usuwa się z wykazu przystanki na trasie: Węgorzewo (ul. Jasna) – Kal (Węgorzewo ul. Jasna, Kal Jeziorzyny, Kal) oraz przy ul. Kraszewskiego 2 w Węgorzewie

 

 

Uchwały Rady Powiatu w Węgorzewie są dostępne na stronie BIP Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
w zakładce Rada Powiatu; bezpośrednie linki poniżej

 

http://bip.powiatwegorzewski.pl/akty/96/typ/1/

 

 

Ostatnie sesję V kadencji Rady Powiatu w Węgorzewie są planowane w dniach 04.10.2018  r., 25.10.2018 r. i 16.11.2018 r.

Opublikowano: 02 października 2018 15:54

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 618

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl