Zarząd Powiatu w Węgorzewie ogłasza konkurs na porady prawne w powiecie węgorzewskim w 2019 roku.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Uchwała Nr 250/ 2018 Zarządu Powiatu w Węgorzewie, z 25 października 2018 r. w sprawie    ogłoszenia otwartego konkursu ofert  na wykonanie zadania publicznego w zakresie   prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa  obywatelskiego oraz edukacji prawnej  na terenie Powiatu Węgorzewskiego w  2019 roku.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U.  
z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650,723,1365) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, z 2018 r. poz. 1467),

 Zarząd  Powiatu w Węgorzewie  uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania z zakresu administracji rządowej, w sferze obejmującej działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 4 ust.1 pkt. 1b ww. ustawy pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej  na terenie Powiatu Węgorzewskiego w  2019 roku.

2. Ogłoszenie o konkursie stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

3. Informację o ogłoszeniu  konkursu ofert publikuje się poprzez jej zamieszczenie

1)      w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Węgorzewskiego,

2)      na stronie internetowej Powiatu Węgorzewskiego, w zakładce Aktualności.

3)      na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Węgorzewie

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Pełnomocnikowi Starosty ds. promocji, kontaktów zagranicznych i sportu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                      

                                                                                              STAROSTA WĘGORZEWSKI

 

                                                                                                     Halina Irena Faj

Opublikowano: 26 października 2018 13:29

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

ogloszenie_konkursu_porady_prawne.pdf [1.35 MB]

kryteria_oceny_marytorycznej_pomoc_prawna.doc [40 KB]

kryteria_oferty_formalnej_porady_prawne.doc [38.5 KB]

wzor_oferty.doc [274 KB]

oswiadczenie_o_braku_przeslanek.doc [29 KB]

oswiadczenie_o_standardach.doc [28.5 KB]

zobowiazanie_do_pofnosci.doc [29.5 KB]

zobowiazanie_do_przestrzegania_zasad_etyki.doc [29 KB]

zobowiazanie_do_zapewnienia_profesjonalnego_i_rzetelnego_udzielania_npp.doc [30 KB]

wzor_sprawozdania.doc [194 KB]

Wyświetleń: 426

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl