Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na 2019 rok.

 (link otworzy duże zdjęcie)

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   w roku 2019, w następujących zakresach:

1)        edukacja, profilaktyka i promocja zdrowia publicznego

2)        rozwój kultury fizycznej

3)        integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami

4)        upowszechnianie i ochrona praw konsumenta

5)        kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

6)        ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

7)        rozwój turystyki

8)        aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich

9)        pomoc społeczna

10)    profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

11)    realizacja programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim

12)    rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego w tym rozwój wolontariatu

13)    żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego

14)    podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz pielęgnowanie polskości

Ogłoszenie konkursowe znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na stronie: http://bip.warmia.mazury.pl zakładka: „Organizacje Pozarządowe” – „Otwarte konkursy ofert”

 Informacji udziela Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 512 58 75 (Mariusz Katarzyński), 89 512 58 76 (sekretariat Biura).

Opublikowano: 17 grudnia 2018 09:26

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 226

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl