Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 Roku

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane jest na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Węgorzewskiego zostały uruchomione w następujących lokalizacjach:

1.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie, ul. Bema 16A, pok. Nr 7

Dzień tygodnia

Godziny przyjęć

Podmioty udzielające porad

Poniedziałek

900-1300

adwokat / radca prawny

Wtorek

1200-1600

radca prawny/ adwokat

Środa

900-1300

 

radca prawny/  adwokat

1300-1700

organizacja pozarządowa

 

Czwartek

800-1200

 

organizacja pozarządowa

1200-1600

 

adwokat / radca prawny

 

Piątek

900-1300

 

radca prawny/  adwokat

1300-1700

 

organizacja pozarządowa

Organizacja pozarządowa : Fundacja „INICJATYWA KOBIET AKTYWNYCH z siedzibą
w Olsztynie. Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
świadczone jest przez radcę prawnego.

 

2.Urząd Gminy w Budrach, Al. Wojska Polskiego 18, pok. Nr 5,

(punkt, obsługiwany przez organizację pozarządową: Fundację „INICJATYWA KOBIET AKTYWNYCH” z siedzibą w Olsztynie. Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  świadczone jest przez radcę prawnego)

Poniedziałek: 900-1300

3.Urząd Gminy w Pozezdrzu, ul. 1 Maja 1a, pok. Nr 18 ,

(punkt, obsługiwany przez organizację pozarządową: Fundację „INICJATYWA KOBIET AKTYWNYCH” z siedzibą w Olsztynie.  Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  świadczone jest przez radcę prawnego)

Wtorek: 800-1200

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu 87 427–06-40 (sekretariat PCPR w Węgorzewie)

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną” o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub  spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
  4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.


Zakres nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest przez organizację pozarządową. Obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 

 Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Węgorzewskiego

 

L.p.

Nazwa jednostki realizującej poradnictwo specjalistyczne

Adres, nr tel, fax, e-mail

Zakres poradnictwa

Dni i godziny przyjęć interesantów

 

1.

Powiat Węgorzewski

ul. 3 Maja 17B

11-600 Węgorzewo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie, ul. Bema 16A, pok. Nr 7

 

 

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Poniedziałek 900-1300

Wtorek 1200-1600

Środa 900-1300

Czwartek 800- 1600

Piątek 900-17002.

 

2.

Powiat Węgorzewski

ul. 3 Maja 17B

11-600 Węgorzewo

Urząd Gminy w Budrach,

Al. Wojska Polskiego 18,

pok. Nr5

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Poniedziałek:

900-1300

 

 

 

3.

Powiat Węgorzewski

ul. 3 Maja 17B

11-600 Węgorzewo

Urząd Gminy w Pozezdrzu,

ul. 1 Maja 1a, pok. Nr 18

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 

Wtorek:

800-1200

 

4.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie

ul. Bema 16a

11-600 Węgorzewo

Tel. 87 427-06-40

Poradnictwo terapeutyczne, prawnicze, psychologiczne

Poniedziałek

1500-180

 

5.

Szpital Psychiatryczny SP ZOZ

w Węgorzewie

ul. Bema 24

11-600 Węgorzewo

Tel. 87 427 27 66

Poradnictwo

Psychiczne

 

Poniedziałek: 800-1900

Wtorek 800-1900

Środa: 1200-1900

Czwartek: 700-1900

Piątek: 1400-1900

 

6.

Szpital Psychiatryczny SP ZOZ

w Węgorzewie

ul. Bema 24

11-600 Węgorzewo

Tel. 87 427 27 66

Poradnictwo

Terapii uzależnień od alkoholu

Poniedziałek: 1200-1800

Wtorek: 900-1900

Środa: 800-1800

Czwartek: 800-2000

 

 7.

 

 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul. Zamkowa 4

11-600 Węgorzewo

tel. 87 427 03 90

Realizacja procedury przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Niebieska Karta

Od poniedziałku do piątku

700-1500

 

8.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Zamkowa 3

11-600 Węgorzewo

tel. 87 427 54 06

Wnioski o leczenieodwykowe w stosunku do osób nadużywających alkoholu,

Wszczęcie procedury przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Niebieska Karta"

Poniedziałek: 800-1600

Od wtorku do piątku:

730-1530

 

9.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, pomoc ofiarom, sprawcom lub świadkom przemocy domowej,

tel. 801 12 00 02,

 

tel. (22) 666 28 50

 

tel.  801 12 00 02

Jednostka świadcząca specjalistyczne poradnictwo

tel. 801 12 00 02 poniedziałek - sobota:

800 - 2200,

niedziela: 800 -1600,

tel.(22) 666 28 50

poniedziałek – wtorek

1700 - 2100

 tel.  801 12 00 02,

środa 1800 – 2200

10.

 

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12

Jednostka świadcząca specjalistyczne poradnictwo

całodobowo

 

11.

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 111

Jednostka świadcząca specjalistyczne poradnictwo

7 dni w tygodniu w godzinach 1200–2200

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

12.

NFOLINIA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

 

Al. Solidarności 77

00 – 090 Warszawa

e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

www.brpo.gov.pl

800 676 676

Jednostka świadcząca specjalistyczne poradnictwo

Poniedziałek:

1000–1800

Wtorek - Piątek:

800–1600

 

 

13. 

HELSIŃSKA FUNDACJA PRAW CZŁOWIEKA

(22) 556 44 40,

www.hfhr.pl,

E-mail: hfhr@hfhrpol.waw.pl,

ochrona i promocja praw człowieka.

 

 

 

14.

STOWARZYSZENIE INTERWENCJI PRAWNEJ

 

(22) 621 51 65,

www.interwencjaprawna.pl

E-mail: biuro@interwencjaprawna.pl

zapewnienie spójności społecznej poprzez działanie na rzecz równości wszystkich ludzi wobec prawa.

 

 

15.

POLSKIE STOWARZYSZENIE PRAWA ANTYDYSKRYMINACYJNEGO

 

(22) 498 15 26,

www.ptpa.org.pl

E-mail: biuro@ptpa.org.pl,

Porady prawne: maszprawo@ptpa.org.p

 

Ekspercka organizacja pozarządowa prawników i prawniczek, specjalizująca się w przeciwdziałaniu dyskryminacji, współpracująca z siecią organizacji krajowych i zagranicznych

 

 

16.

INFOLINIA KONSUMENCKA

 

(22) 290 89 16

ul. Kasprzaka 49

01-234 Warszawa

www.konsumenci.org

e-mail: sekretariat@konsumenci.org.pl

pierwsza pomoc we

wszystkich sprawach konsumenckich,

 

W dni powszednie

w godzinach 800–1800

 

Opublikowano: 31 grudnia 2018 10:31

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 Roku [74.9 KB]

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Węgorzewskiego [78.8 KB]

Wyświetleń: 267

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom-jst.pl