Ćwiczenie obronne powiatu węgorzewskiego pk.: „WĘGORAPA 2019”.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Zgodnie z „Planem szkolenia obronnego w województwie Warmińsko –Mazurskim na 2019 rok” oraz „zarządzeniem Nr  13 /2019 Starosty węgorzewskiego z dnia  4 marca  2019 roku w sprawie przeprowadzenia kompleksowego - powiatowego ćwiczenia  pk:  „WĘGORAPA 2019” w dniach 9-10 maja na terenie powiatu węgorzewskiego przeprowadzono ćwiczenie  pk. „WĘGORAPA 2019”  na temat:  „Osiąganie  WSGO państwa w warunkach zagrożeń hybrydowych  w cyberprzestrzeni we współdziałaniu  z elementami SZ,  ze szczególnym uwzględnieniem wojskowej administracji  terenowej.”


Kierownikiem ćwiczenia była Pani Marzenna Supranowicz Starosta Węgorzewski. Ćwiczącym starostą był Pan Mariusz Fatyga wicestarosta Węgorzewski. Rozwinięto w pełnych składach PZZK oraz GZZK oraz uruchomiono Stały Dyżur na terenie powiatu.


W toku ćwiczenia sprawdzono:

  • sposób organizacji pracy Zespołów Kierowania Starosty, Burmistrza i Wójtów – szefów obrony  cywilnej, komendantów,  dyrektorów JO, służb, inspekcji i straży,  w czasie osiągania stan gotowości obronnej państwa czasu kryzysu (SGOP ”K”)  i czasu wojny (SGOP „W”) oraz wypracowania propozycji do decyzji w sytuacjach możliwych zagrożeń hybrydowych i  po wprowadzeniu drugiego stopnia alarmowego (BRAVO) oraz drugiego stopnia alarmowego CPR (BRAVO-CPR);
  •  działanie Zespołów Kierowania w czasie organizowania praktycznych działań mających na celu rozwinięcia Zapasowych Miejsc Pracy oraz organizację dystrybucji tabletek jodowych i wydawanie tabletek  dla dzieci na terenie poszczególnych Gmin;
  • działanie Zespołów Kierowania Gmin podczas organizacji ewakuacji ludności  III stopnia.
  •  organizację i funkcjonowanie urzędów gmin w ZMP;
  • działanie służb ratowniczych , inspekcji, straży, i jednostek współdziałających  podczas organizowania akcji ratowniczej oraz usuwania skutków zdarzeń  i katastrof.
  • organizację praktycznego doręczanie kart powołania w trybie akcji kurierskiej.
  • działanie Zespołów Kierowania podczas wypracowania  propozycji do decyzji Starosty /Burmistrza, Wójtów/ po wystąpieniu zdarzeń na drogach powodujących skażenie terenu;
  • sposób organizacji pracy POADA i DWA podczas formatowania komunikatów CBRN zgodnie z instrukcją ATP - 45 D;
  • umiejętność wykorzystania przez członków POADA systemu komputerowego „PROMIEŃ” do zobrazowania sytuacji na mapie i formatowania komunikatów CBRN po wystąpieniu skażeń terenu;
  •  organizację informowania ludności o skażeniach..

 

W czasie ćwiczenia  dużo uwagi poświęcono organizacji współdziałania Zespołów Kierowania (PZZK, GZZK)  z dowództwem 414 kompanii /wchodzącej  w skład  42 blp z 4 BOT / w czasie organizacji poszukiwań i blokad terenu przygranicznego po przekroczeniu granicy przez osoby mające na celu dokonanie zamachów terrorystycznych oraz ochrony stanowisk kierowania poszczególnych gmin i starsotwa  i infrastruktury ważnej dla funkcjonowania powiatu.      Kolejny raz organizowano współdziałanie z Komendą Powiatową Policji i PSP , Placówką Straży Granicznej oraz 11 mpa. Jak zawsze w czasie takich  ćwiczeń sprawdzano działanie służby stałego dyżuru służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu i ćwiczących gmin

.

W trakcie ćwiczenia Powiat Węgorzewski poddany został kontroli problemowej realizacji zadań obronnych prowadzonej przez zespól kontrolny Wojewody Warmińsko-Mazurskiego /poprzednia kontrola miała miejsce w 2014 roku/.  


Podsumowując ćwiczenie i kontrolę członkowie zespołu wojewody wyrazili pełne uznanie dla ćwiczących za wielkie zaangażowanie w przygotowaniu i przeprowadzeniu ćwiczenia oraz umiejętność zespołów kierowania podczas realizacji zadań wynikających z podgrywanych sytuacji. Kontrola dokumentacji dotyczącej spraw obronnych i sprawdzona znajomość zagadnień obronnych,  wykazała ,że kadra kierownicza starsotwa i gmin , pracownicy merytoryczni starostwa i wszystkich gmin oraz pozostali pracownicy samorządowi są dobrze przygotowani do kierowania powiatem i gminami w wypadku osiągania stanu gotowości obronnej państwa czasu kryzysu (SGOP ”K”) i czasu wojny (SGOP „W”).

 

 

Opracował: K. Laskowski

 

Opublikowano: 15 maja 2019 12:47

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 297

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom.pl