Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa w dniu 16 października 2019 roku

 (link otworzy duże zdjęcie)

Dnia  16 października 2019 roku w  sali konferencyjnej Starostwa odbyło się trzecie w 2019 roku posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Węgorzewskim. Posiedzenie przebiegło według następującego planu:

1.     Wręczenie nominacji do składu KB – nadkomisarz Marcin Karmowski.

 2.     Ocena stanu bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym na terenie powiatu węgorzewskiego .

 3.     Zapoznanie z projektem „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa

         obywateli i porządku publicznego na lata 2019 – 2022 „. Przyjęcie programu.


W posiedzeniu uczestniczyli:

Członkowie Komisji Bezpieczeństwa:

-  Marzenna Supranowicz - Starosta Węgorzewski;

Zenon Jan Pomian- Radny Powiatowy;

-  Eugeniusz Pieczul – Radny Powiatowy;

-  nadkomisarz Marcin Karmowski – Komendant Powiatowy Policji;

- nadkomisarz Marta Umbras – Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji;

 

 oraz pozostali zaproszeni goście:

 

Mariusz Fatyga– Wicestarosta;

- por Piotr Tylicki – Komendant Placówki SG w Węgorzewie;

Krzysztof Laskowski  – Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i ZK Starostwa;

Jacek Miszkiel – inspektor w Referacie Bezpieczeństwa i ZK;

- st. kpt. Wojciech Mielnik  p. o Starszy Specjalista d/s operacyjno - szkoleniowych ;

- Leszek Florczyk – Państwowy Lekarz Weterynarii;

- Mirosław Staszewski – Komendant SM..

 

 

              Na wstępie Pani Starosta Marzenna Supranowicz wręczyła Panu nadkomisarzowi Marcinowi Karmowskiemu powołania  do składu  Komisji Bezpieczeństwa  w kadencji 2017 – 2020.

             W toku posiedzenia Komendant Powiatowy  Policji , przedstawiciel KP PSP, Powiatowy Lekarz  Weterynarii, Komendant Placówki SG w Węgorzewie  oraz Komendant Straży Miejskiej   realizując punkt drugi posiedzenia dokonali oceny stanu bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym na terenie powiatu węgorzewskiego. 

              Pan Komendant Powiatowy Policji nadkomisarz Marcin Karmowski  stwierdził,  że  poziom stanu bezpieczeństwa  na terenie podległym KPP w  Węgorzewie ocenia jako bardzo  wysoki, również w zakresie stanu bezpieczeństwa dzieci  i młodzieży .

              Przedstawiciel  KP PSP w Węgorzewie st. kpt. Wojciech Melnik stwierdził, że poziom bezpieczeństwa pożarowego nie budził zastrzeżeń.

             Następnie Pan Leszek Florczyk Powiatowy Lekarz weterynarii omówił działania wszystkich służb  w zakresie zwalczania ognisk ASF  na terenie powiatu węgorzewskiego.

            Komendant Straży Miejskiej Pan Mirosław Staszewski omówił działania straży miejskiej w okresie wakacyjnym w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców i turystów.

               Pan Krzysztof Laskowski odczytał informację PPIS Pani Anny Maroszyk o najważniejszych działaniach PSS-E w Węgorzewie. Stan sanitarno-higieniczny w okresie wakacyjnym nie budził zastrzeżeń. PPIS oceniła pozytywnie stan bezpieczeństwa na terenie powiatu również w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

             Ostatni punkt posiedzenia poświęcony był zapoznaniu członków KB z projektem „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2019 – 2022 „. Pan Krzysztof Laskowski przedstawił zebranym w szczegółach program i harmonogram   działań  dla  poszczególnych  obszarów. Po dyskusji członkowie KB pozytywnie zaopiniowali program i zdecydowali o rekomendowaniu jego pod obrady Zarządu Powiatu i Rady Powiatu w listopadzie br. Zaproponowano aby członkowie KB ewentualne poprawki przedstawili Zespołowi ds. opracowania planu do końca października br.

               Na zakończenie Pani Starosta  Marzenna Supranowicz  podziękowała wszystkim służbom, inspekcjom i strażom za działania w zakresie  utrzymania na wysokim poziomie bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym na terenie powiatu węgorzewskiego.

Opublikowano: 16 października 2019 12:34

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 361

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom.pl