„Modernizacja energetyczna budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgorzewie – termomodernizacja z wymianą źródła ciepła”

Na zdjęciu znajdują się logotypy dot. projektu tj. od lewej Fundusze Europejskie Program Regional (link otworzy duże zdjęcie)

Informujemy, iż w dniu 30 października 2020 r. Powiat Węgorzewski, reprezentowany przez Zarząd Powiatu w osobach: Marzenny Supranowicz – Starosta Węgorzewski oraz Mariusz Fatyga - Wicestarosta, podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgorzewie – termomodernizacja z wymianą źródła ciepła” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 – „Efektywność energetyczna”, Działania 4.3 – „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków”, Poddziałania 4.3.1 „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Sygnatariuszem umowy ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego był Pan Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Pani Sylwia Jaskulska – członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przedmiotem i głównym celem Projektu jest wykonanie prac poprawiających efektywność energetyczną budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgorzewie, w wyniku których nastąpi głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Placówki SOSW.

Celami szczegółowymi Projektu są:

- głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej nr 1, 2, 3, 4, 5 przy ul. Zamkowej 34 w Węgorzewie,

- ograniczenie zużycia energii pierwotnej w budynkach użyteczności publicznej nr 1, 2, 3, 4, 5 przy ul. Zamkowej 34 w Węgorzewie.

Projekt obejmuje m.in. roboty związane z remontem instalacji centralnego ogrzewania, instalacji gazowej, modernizacją kotłowni oraz termomodernizacją budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgorzewie: nr 1 – budynek administracyjny, nr 2 - budynek internatu, nr 3 – budynek internatu, nr 4 – budynek Szkoły,  nr 5 – budynek dydaktyczny.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 2 952 690,46 zł, w tym:

- wydatki kwalifikowalne wynoszą: 2 761 964,88 zł,

- dofinansowanie na realizację Projektu wynosi 2 234 429,59 zł

- wkład własny Powiatu obejmujący koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne wynosi: 718 260,87 zł

Wydatki niekwalifikowalne w wysokości 190 725,58 zł dotyczą robót dodatkowych wyłączonych z wydatków kwalifikowalnych, w tym m.in. budowę sieci ciepłowniczej od budynków do kotłowni gazowej.

13 listopada br. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach dofinansowanego Projektu – szczegóły dostępne na stronie:

http://bip.powiatwegorzewski.pl/zamowienia_publiczne/137/status/rodzaj/wzp/zwr/

Opublikowano: 18 listopada 2020 12:32

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 131

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Realizacja: IDcom.pl